با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

معادل واژگان حقوقی فقهی و فارسی به انگلیسی

قابل (قبول کننده) acceptor
قابل اثبات provable; susceptible of prove
قابل اجرا کردن give effect to
قابل اجرا enforceable; executable
قابل استناد referable
قابل استنباط inferable
قابل استیناف appealable
قابل اسقاط susceptible of waiving
قابل اسناد attributable; ascribable; imputable
قابل اعتراض objectionable
قابل اعتماد بودن اظهارات trustworthiness of the statement
قابل اعمال applicable
قابل انتقال transferable; alienable; negotiable
قابل برگشت revocable; refundable
قابل پرداخت در وجه حامل payable to bearer
قابل پیش بینی predictable; foreseeable
قابل تجدید نظر خواهی appeasable
قابل تردید و رد و انکار impeachable ; challengeable
قابل تردید questionable
قابل تسعیر convertible
قابل تشکیک susceptible of doubt
قابل تعریف definable
قابل تعقیب (قابل جستجو) traceable
قابل تعقیب در دادگاه actionable
قابل تعیین determinable
قابل تقسیم divisible
قابل تقویم appraisable; assessable
قابل تملک susceptible of owning
قابل توکیل capable of being delegated
قابل جبران redeemable
قابل حمل portable
قابل داد و ستد commercial
قابل رجوع revocable
قابل رسیدگی قضائی actionable
قابل زرع arable
قابل سرزنش blameworthy
قابل سنجش measurable
قابل شفعه subject to pre- emption
قابل فسخ revocable ; terminable
قابل قبول برای دادگاه satisfactory to the court
قابل قبول بودن دلایل و مدارک admissibility of evidence
قابل قبول و مسموع بودن مدارک competency of documents
قابل کشتیرانی navigable
قابل مبادله interchangeable
قابل مجازات punishable
قابل مسامحه negligible
قابل مشاهده (مرئی) visible
قابل نقل و انتقال قانونی legally transferable
قابل وراثت capable of inheriting
قابل eligible
قابلیت اثبات و تایید verifiability
قابلیت ارجاع موضوع به داوری habitability
قابلیت انتخاب شدن eligibility for election
قابلیت انتفاع capable of realizing profits
قابلیت پیش بینی foresee ability
قابلیت تبدیل (ارز) convertibility
قابلیت تسعیر convertibility
قابلیت تقسیم divisibility
قابلیت زیستن viability
قابلیت صحی ازدواج physical capacity for marriage
قابلیت عزل و نقل removable and transferable
قابلیت فروش در بازار marketability
قابلیت نقل و انتقال disposability; transferability; negotiability
قابلیت eligibility; competence; ability; fitness
قابلیت receptivity
قابیل Cain
قاتل (زن) murderess
قاتل (مرد) murderer; slayer
قاتل خون آشام bloodthirsty killer
قاچاق اسلحه arms /weapon trafficking
قاچاق انسان people / human smuggling
قاچاق تریاک به داخل کشور smuggling raw opium into the country
قاچاق جنگی war contrabands
قاچاق خارجی foreign smuggling
قاچاق داخلی domestic smuggling
قاچاق زنان و کودکان trafficking of women and children
قاچاق کردن smuggling
قاچاق contraband; smuggled; illicit
قاچاقچی مواد مخدر drug trafficker
قاچاقچی smuggler; trafficker
قادر (توانا) able ; powerful ; competent
قادر بر تسلیم be able to deliver
قاصر in default
قاضی اختصاصی(قاضی مأمور رسیدگی به یک پرونده) ad hoc judge
قاضی ارشد chief judge
قاضی اشتباه کننده erring judge
قاضی القضات chief justice; supreme judge; judge of the judges; chief cadi
قاضی ایستاده trial council ; public prosecutor
قاضی بخش circuit judge
قاضی تحقیق examining judge/ magistrate
قاضی تحکیم arbitrator
قاضی تعیین کننده مجازات sentencing judge
قاضی جانشین successor judge
قاضی دادگاه امور حسبی probate judge
قاضی دادگاه پژوهش judge of the court of appeal
قاضی دادگاه سیار judge of the itinerary court
قاضی دادگاه عرفی (در نظام کامن لا) common law judge
قاضی درستکار righteous judge
قاضی دیوانعالی کشور judge of the supreme court
قاضی سیار itinerant judge
قاضی شاغل (دارای مسند قضا) incumbent judge
قاضی شرعی ecclesiastical judge
قاضی عسکر judge of the army
قاضی علی البدل deputy – judge
قاضی محاکمات اداری administrative trial judge
قاضی ملی national judge
قاضی موظف stipendiary magistrate
قاضی ناصالح و بیکفایت incompetent judge
قاضی نشسته judge of the court ; judge at chambers
قاضی judge
قاطع الطریق highway robber ; highway man
قاطع final ; definitive
قاطعیت decisiveness
قاعدتاً as a rule; customarily; regularly
قاعدگی (در زنان) menstruation
قاعده احسان rule of bona fide
قاعده اصولی principle rule
قاعده الزام آور بودن تعهدات pacta sunt servant rule
قاعده آمره حقوق بین الملل عمومی peremptory norm of public international law
قاعده تساوی افراد در برابر قانون rule of equality of persons before the law
قاعده تسلیط absolute legal power of the owner to exercise dominion or control over property
قاعده تشخیص عقد و ایقاع rule of distinguishing between contract and unilateral act
قاعده تلازم ملک و تلف rule of correlation between the destruction of property and its ownership
قاعده حاکم (غالب) prevailing rule
قاعده حذف (دلایل مکتسبه) exclusionary rule
قاعده حقوق ثابته principle of acquired right
قاعده دارا شدن غیر عادلانه rule of enrichment without legal cause; unjust enrichment
قاعده شدن menstruate
قاعده عام general rule
قاعده عدل و انصاف rule of equity
قاعده عدم rule of non-existence
قاعده عقلی rational principle
قاعده علیالید ما اخذت حتی تؤدیه rule of liability of usurper
قاعده فرعیه principle of presupposition
قاعده فقهی legal formula ; legal principle
قاعده قبح عقاب بلابیان “rule of “”no punishment except in accordance with law”””
قاعده قضایی juridical rule
قاعده کلی maxim; general rule ; axiom
قاعده لاضرر “rule of “”prohibition of detriment””; principle of harm”
قاعده لزوم توسل بمراجع دادخواهی در محل local remedies rule
قاعده مرور زمان statute of limitation
قاعده ملازمه عقل و قانون rule of correlation between reason and law
قاعده منع تغییر قضات rule of prohibition of substitution of judges
قاعده نسبی بودن احکام “rule of “”privities of decrees”””
قاعده ید “rule of “”possession””; prior possession is a good title of ownership against all who cannot show a better possession”
قاعده یقین “rule of “”certainty”””
قاعده rule; principle; norm; regulation; canon; axiom; formula
قانون (حقوق) اسلام islamic law
قانون اثباتی (موضوعه) positive law
قانون اجاره زمین ground rent law
قانون اجراء نشده law in abeyance
قانون اجرائی adjective law
قانون اختیاری facultative law
قانون ارث law of succession
قانون ارشادی directory statute
قانون ازدواج marital law
قانون اساسی عادی ordinary constitution
قانون اساسی عرفی conventional/unwritten constitution; customary constitution
قانون اساسی غیر عادی / غیرمنعطف rigid constitution
قانون اساسی مدون codified constitution
قانون اساسی نوشته written constitution
قانون اساسی constitution
قانون استخدام کشوری state civil service act
قانون استفاده اجباری از کمربند ایمنی “mandatory “”seat-belt law”””
قانون اشخاص law of persons
قانون اصلاح قانون خانواده family law reform act
قانون اصلاح کشاورزی gricultural adjustment act
قانون اصول محاکمات جزائی law of criminal procedure
قانون اعسار insolvency act
قانون اقامت بیگانگان alien act
قانون اقامتگاه lex domicile
قانون اقدامات تامینی prevention of crimes act
قانون الزامی binding law; imperative law
قانون امر به عمل غیرممکن نمیکند lex non cog it ad impossibly; the law does notrequire impossibilities
قانون امری imperative law
قانون امور حسبی probate code
قانون انتخابات election law
قانون انتقال سهام stock transfer act
قانون اهم most important law
قانون ایمنی هوانوردی aviation security act
قانون آمره mandatory statute; imperative law
قانون آئین دادرسی کیفری criminal procedure code
قانون آئین دادرسی مدنی civil procedure code
قانون بانکداری banking act
قانون بودجه budgetary law; general budget act ; budget act
قانون بیمه های اجتماعی کارگران workers social insurance act
قانون بیمه insurance law
قانون پرچم ، قاعده پرچم flag , the law of
قانون پولی و بانکداری monetary and banking law
قانون پیش گیری از ارتکاب جرم prevention of crimes act
قانون تامین اجتماعی Social Security Act
قانون تجارت commercial code; law merchant ; commercial law
قانون تسریع محاکمات speedy trial law
قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت establishment of the civil servants tribunal act
قانون تشکیلات عدلیه organization of the ministry of justice act
قانون تفسیری declaratory statute; expository statute
قانون تقاص (تلافی) law of retaliation; lex talons
قانون تکلیفی imperative law
قانون تملک آپارتمانها apartment ownership act
قانون توسعه اراضی land development law
قانون توضیحی expository statute
قانون ثبت اختراعات patent law
قانون ثبت اسناد و املاک registration of deeds and land states act
قانون ثبت اسناد registration code
قانون ثبت شرکتها companies registration act
قانون ثبوتی / ماهوی substantive law
قانون جزا penal law
قانون جزای عرفی common criminal law
قانون حاکم بر دعوی lex causa ; law governing the case
قانون حاکم بر قرار داد lex loci contracts
قانون حاکم applicable law; governing law
قانون حق طبیعی natural laws
قانون حکومت نظامی martial law
قانون حمایت خانواده family protection law
قانون حمایت و تملک جنگلها law of protection and taking possession of forests
قانون خارجی foreign law
قانون خاص lex specialis ; special legislation
قانون خدمات مالی financial service act
قانون خفت بار humiliating law
قانون دادگاه law of the courts
قانون دعاوی مسؤولیت مدنی tort claims act
قانون ذیربط applicable law
قانون راهنمائی و رانندگی road traffic law
قانون رد (در ارث) law of reversion
قانون رسیدگی به امور زناشوئی matrimonial proceedings act
قانون رسیدگی به نسب ( و سرپرستی) affiliation proceedings act
قانون سابق previously existing law
قانون سوء استفاده از کامپیوتر computer misuse act
قانون شدید draconian law; repressive law
قانون شرع jus canonical ;canon law
قانون شرکتهای سهامی companies act
قانون شکلی adjective law; procedural law
قانون شکن law breaker
قانون شورای اسلامی کار Islamic labor council’s law
قانون شهرداری law of municipality
قانون ضد تقلب statute frauds
قانون طبیعت لایتغیر است ura naturae suntimmutabilia; the law of nature are unchangeable
قانون طبیعت law of nature
قانون عادی ordinary law
قانون عفو عمومی act of amnesty
قانون علم عدل و نیکی است jus est ars boni et aequi; the law is the science of what is good and just
قانون علیت law of causation ; law of causality
قانون علیه اعمال منافی عفت laws against obscenity
قانون غیر مدون unwritten law
قانون قابل اجرا در کشور applicable statute of the state ; law of the land
قانون کار labour law
قانون کارشناسان رسمی Official Experts Act
قانون کشور law of the land
قانون کلیسا canon law
قانون کنترل قیمتها price control legislation
قانون گذاری legislation
قانون لاحق subsequent law
قانون مادر basic law
قانون مالک و مستاجر tenant and the landlord act
قانون مالیات بر درآمد revenue statute; income tax law
قانون ماهوی substantive law
قانون متحدالشکل ژنو در مورد چک Geneva Uniform Law on Check
قانون مجازات عمومی penal code
قانون مجازات lex talionis
قانون محاسبات عمومی general account law
قانون محل اجرای قرار داد lex loci solutionis
قانون محل ارتکاب جرم lex loci delictus; lex delicti; the law of the place where the crime took place
قانون محل وقوع عقد lex loci contractus; the law of the place where the contract was concluded
قانون محل وقوع مال lex loci rei sitae; the law of the place where a thing is situated
قانون محل lex loci
قانون مدنی civil code
قانون مدون codified law
قانون مراقبت از اطفال child care act
قانون مربوط به اقامتگاه lex domicilii; law of domicile
قانون مرور زمان statute of limitation
قانون مسؤولیت مدنی law of torte ; tort law
قانون مطبوعات press law
قانون معطوف به ما سبق ex post facto law; retroactive law
قانون مفسر اراده interpretative law
قانون ملغی شده cancelled law
قانون ملّی national law
قانون منع احتکار anti-hoarding law
قانون موارد آینده را مقرر می دارد و قاضیموارد گذشته را lex de futuro, judex de praeteri
قانون مورود (قانون دیگری آنرا محدود کردهاست) restricted law
قانون موضوعه statute; act of parliament
قانون نحوه تنظیم وصیت نامه statute of wills
قانون نقض شده infringed statute
قانون وارد (که قانون دیگری را محدود می کند) restricting law
قانون ورشکستگی bankruptcy act
قانون وضعی dispositive law
قانون هیچکس را مجبور به انجام امر باطلنمی کند lex neminem cogit ad vana
قانون act; statute; law; code; canon
قانونا ً according to the law; legally
قانوندان، حقوقدان legist
قانونگذار legislature
قانونگذاری legislation; law – making; enactment
قانونی بودن جهت معامله legality of object
قانونی lawful
قائم مقام تجارتی (نمایندگی) commercial representative
قائم مقام خاص particular subrogee ; ad hoc deputy
قائم مقام دادگاه بدوی substitute of the court of first instance
قائم مقام عام universal subrogee
قائم مقام فرماندار lieutenant governor
قائم مقام قانونی legal representative; substitute of proxy
قائم مقام وزیر acting minister
قائم مقام substitute; deputy; subrogee; locum tenens
قائم مقامی (جانشینی، نیابت) subrogation
قباله ازدواج marriage deed
قباله انتقالیه conveyance deed
قباله مالکیت title deed
قباله deed; deed of sale ; purchase – deed; suretyship; written agreement; deed of conveyance
قبح ذاتی inherent obscenity
قبح شرعی religious obscenity
قبح عادی ordinary obscenity
قبح عقاب بلابیان “shamefulness of “”punishment without declaration of law”””
قبح عقلی rational obscenity
قبح evil; ugliness; villainy
قبرستان graveyard; cemetery
قبض ، رسید receipt; delivery note
قبض انبار گمرک bond warrant
قبض انبار warehouse receipt
قبض بدهی debit note
قبض تودیع امانات claim stub
قبض جدید fresh delivery
قبض طلب claim note
قبض و اقباض taking delivery and handing over
قبض grasping; handing over; seizure; abstention; taking possession / delivery
قبل از ابلاغ احضاریه before being served with process
قبل از انقضای مهلت before the expiration of the period
قبل از دخول before consummation of marriage
قبل از طرح دعوی ante litem motam; before suit brought; before controversy instituted
قبول اظهارات کتبی بعنوان دلیل admitting as evidence a written statement
قبول انشائی creative acceptance
قبول ایراد رد دادرس admitting the challenge to the judge
قبول برات acceptance of the bill of exchange
قبول ترکه acceptance of estate
قبول تعهد بیمه گری underwriting
قبول رشوه accepting bribes
قبول رضائی consenting acceptance
قبول صریح express acceptance
قبول ضمنی implied acceptance
قبول عام universal acceptance
قبول عملی practical reliance
قبول فرزندی adoption
قبول فعلی practical acceptance ; acceptance by conduct
قبول کردن دلیل و مدرک admittance of evidence
قبول گزارش adopt the report
قبول لفظی verbal acceptance; acceptance by words
قبول مخاطرات assumption of risk
قبول وصیت acceptance of succession
قبول یا انکار ادعاهای مطروحه admit or deny the averments
قبول acceptance; receptivity ; assent
قبولی برات توسط شخص ثالث acceptance supra protest; acceptance for honour
قبولی برات نکول شده توسط شخص ثالث acceptance by intervention
قبولی بعد از رویت acceptance after sight
قبولی بی قید و شرط (برات) clean acceptance
قبولی بی قید و شرط unqualified acceptance; general acceptance
قبولی فرضی implied acceptance
قبولی مشروط acceptance subject to a condition
قبولی نویس acceptor
قبولی acceptance
قتّال lethal ; fatal
قتال warfare; fighting
قتل اتفاقی accidental killing
قتل از روی ترحم (مرگ آسان) euthanasia; mercy killing
قتل انتقامی revenge killing
قتل با سبق تصمیم homicide with malice aforethought
قتل بدون قصد unintentional killing
قتل به تسبیت indirect killing
قتل به مباشرت direct killing
قتل حین ارتکاب جرم killing during the course of a felony
قتل خطئی accidental killing; unintentional homicide; wrongful death; manslaughter
قتل در اثر رانندگی توام با بی احتیاطی causing death by reckless driving
قتل در اوج خشم killing in the heat of passion
قتل شبه عمد quasi -intentional homicide
قتل عام (با سوزانیدن) holocausts; deliberate killing
قتل عام (کشتار جمعی) massacre
قتل عمد murder; deliberate killing; willful /deliberate murder
قتل غیر ارادی involuntary killing
قتل غیر عمد مبتنی بر ترک فعل manslaughter by omission
قتل غیر عمد مبتنی بر سوء نیت احتمالی reckless manslaughter
قتل غیر عمد مبتنی بر سهل انگاری شدید manslaughter by gross negligence
قتل غیر عمد manslaughter
قتل غیر قانونی unlawful slaying; illegal killing
قتل قابل توجیه justifiable homicide
قتل مبتنی بر معاذیر قانونی excusable homicide
قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف homicide by accident or through unskilfulness
قتل نفس homicide; suicide
قتل homicide ; killing ; murder; putting to death
قحطی زده famine stricken; famine victim
قحطی famine
قد اعذر من حذر (هشدار دهنده معذور است) he who warns is excused
قد یثبت الفرع و لم یثبت الاصل (گاهی فرع بدون ثبوت اصل اثبات پذیراست) sometimes the accessory can be proved without proving the principal beforehand
قد یثبت ضمنا مالا یثبت اصلا (گاهی چیزی به طور مستقل اثبات پذیر نیست، حال آنکه به طور ضمنی و به تبع چیز دیگر اثبات پذیراست) sometimes it is impossible to prove a subject matter independently, whereas it can be proved impliedly along with another subject
قد یغتفر فی الدوام مالا یغتفر فی الابتداء (نسبت به دوام چشم پوشیهایی میشـود کهدر ابتدا جایز نیست) sometimesforbearance is permitted for continuity but rejected for beginning
قدر مأخوذ amount received
قدر متیقن up to the certainty
قدرت اثباتی (ادله) probative force
قدرت اجرائی executive power
قدرت اراده will-power
قدرت اقتصادی economic power
قدرت تشخیص (قضاوت صحیح) discernment
قدرت تقنینی legislative power
قدرت حاکم sovereign power
قدرت خرید purchasing power; value of money
قدرت در اتحاد است junta juvant; in union there is strength
قدرت عمومی public organization
قدرت قانونی legal power
قدرت قضائی judicial power; judiciary
قدرت مالی financial strength
قدرت مطلقه emporium
قدرت power; ability; might
قدرت right – power
قدری مسلک predestination
قدغن کردن enjoin
قدغن enjoinment
قذف imputation of in chastity; false charge of fornication; slanderous accusation of fornication
قرء menstrual period
قرابت ابوینی blood relationship
قرابت ابی paternal relationship
قرابت امی maternal relationship
قرابت بطنی maternal relationship
قرابت در خط اطراف collateral – line relationship
قرابت در خط عمودی صعودی ascending – line relationship
قرابت در خط عمودی نزولی descending – line relationship
قرابت رضاعی foster relationship
قرابت زنا relationship due to adultery
قرابت سببی هر یک از زوجین با اقربای سببیطرف مقابل secondary affinity
قرابت سببی هر یک از زوجین با اقربای نسبیطرف مقابل direct affinity
قرابت سببی marriage relationship; affinity; relationship by marriage
قرابت شبهه relationship due to mistaken intercourse
قرابت صلبی consanguinity
قرابت نسبی blood relationship; relationship by blood
قرابت relationship; consanguinity; kinship; affinity
قرار (ترتیب دادن) arrangement
قرار اجرا enforcement order
قرار اجرای اصل تعهد specific performance order
قرار اجرای حکم writ of execution
قرار اجرای موقت writ of provisional execution
قرار احاله دعوی از دادگاه تالی به دادگاه عالی writ of certiorari
قرار احضار زندانی (به منظور رسیدگی به اینکه بازداشت وی طبق قانون صورت گرفته یاخیر) habeas corpus
قرار احضار زندانی habeas corpus
قرار احضار شاهد جهت ارائه مدارک به دادگاه duces tecum; subpoena
قرار احضار طرف دعوی جهت ارائه مدارک بهدادگاه duces tecum
قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله order fixing bail together with a surety
قرار اخذ کفیل order of releasing on bail
قرار اخذ وثیقه release against the defendant’s depositing securities
قرار اخراج از محل eviction order
قرار ارائه اسناد و مدارک دعوی order of discovery of documents
قرار ارجاع به کارشناس منتخب دادگاه order of reference to the master
قرار ارجاع به کارشناس writ to refer (an issue) to an expert
قرار ارجاع به مصدق writ to refer (an issue) to an certifier
قرار ارجاع دعوی از دادگاه تالی به دادگاه عالی writ of certiorari
قرار اعزام متهم به بیمارستان روانی hospital order
قرار اعلام ورشکستگی بدهکار bankruptcy order; adjudication of bankruptcy
قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام release against the defendant’s promise to appear by fixing a penal sum
قرار التزام به حضور با قول شرف release on own recognizance; personal recognizance
قرار الزام به انجام فعل writ of injunction to perform some act
قرار الزام به چشم پوشی از انجام فعل writ of injunction to desist some act
قرار الزام به خود داری از انجام فعل writ of injunction to abstain
قرار امتناع از رسیدگی abstention order
قرار انحلال شرکت (توسط دادگاه) winding up order
قرار بازداشت یا تفتیش عمومی general warrant
قرار بازداشت detention order
قرار بازگشت به کار (کارگر) re-engagement order
قرار بین ناخدای کشتی تجارتی و کارکنانکشتی shipping articles
قرار پرداخت نفقه maintenance order
قرار تامین security order
قرار تجویز جلب ثالث به محاکمه order for leave to file third-part complaint
قرار تحقیق و معاینه محل inquiry and on-site inspection order
قرار ترخیص متهم an order to release
قرار ترک تعقیب abandonment of prosecution order
قرار تصحیح حکم tam quam ; writ of error
قرار تصحیح و رفع نقص کیفر خواست order for amendment of indictment
قرار تصحیحی tam quam ; writ of error
قرار تعلیق اجرای مجازات order of suspending the execution of punishment
قرار تعویق محاکمه order for postponement of the trial
قرار تعیین نسب (قرار استقرار نسب) affiliation order
قرار توقف اجرای حکم writ of supersedeas; stay order; order to stay
قرار توقیف اجرای حکم supersedeas ; suspending the enforcement of a judgment
قرار توقیف اموال نزد شخص ثالث garnishee order
قرار توقیف کشتی warrant of arrest of a vessel
قرار توقیف مال distress warrant / warrant of attachment
قرار توقیف یا تعلیق دادرسی writ of stay; stay order
قرار توقیف arrest warrant; warant for attachment
قرار جبران خسارت compensation order
قرار حضانت کودک custodianship order
قرار حضور شاهد در دادگاه witness order ; order for attendance of witness at court of trail
قرار داد اتحاد treaty of unity
قرار داد اجاره (با تعهد پرداخت کلیه هزینههاتوسط مستاجر) net lease
قرار داد اجاره کشتی charter
قرار داد اجاره lease contract
قرار داد اجرا شده executed contract
قرار داد اداری administrative contract
قرار داد ارفاقی composition contract; deed of arrangement
قرار داد استاندارد (متحدالشکل) form contract
قرار داد استخدام پیمانی در ارتش enlistment contract
قرار داد استخدامی contract of employment
قرار داد استرداد treaty of extradition
قرار داد اصلی original contract
قرار داد امانی cost – reimbursable
قرار داد امتیاز concession contract
قرار داد انتقال با حفظ مالکیت (تا زمانپرداخت ثمن) title retention contract
قرار داد انتقال تکنولوژی know-how contract ; technical assistance agreement
قرار داد آتش بس cease-fire agreement
قرار داد آموزش حرفهای contract of apprenticeship
قرار داد باز open contract
قرار داد بازرگانی commercial contract
قرار داد بهداشتی sanitary convention
قرار داد بیع بینالمللی کالا contract of international sale of goods
قرار داد بیع sale contract
قرار داد بیمه insurance contract
قرار داد بینالمللی (معاهده) treaty
قرار داد پرسود lucrative contract
قرار داد پستی postal convention
قرار داد تحمیلی (غیر عادلانه) unconscionable contract
قرار داد تخییری alternative contract
قرار داد تضمین جبران خسارت collateral contract; indemnity contract
قرار داد جایگزین (تبدیل دین) contract of novation
قرار داد جبران خسارت بمحــض تحقــــقمسؤولیت indemnity against liability
قرار داد جبران خسارت در صورت وقوعخسارت indemnity against loss
قرار داد جمعی کار labour collective contract
قرار داد جمعی collective contract
قرار داد جنبی collateral contract
قرار داد چند جانبه multilateral treaty
قرار داد حاوی قید داوری container contract
قرار داد حسن نیت bona fide contract
قرار داد حقیقی real contract
قرار داد حمل کالا از طریق دریا contract of affreightment ; carriage contract
قرار داد حمل و نقل contract of transportation
قرار داد خدماتی با شخص معین contract of personal service
قرار داد خدمت service contract
قرار داد خرید کالا (بدون قید میزان خرید) open-end contract
قرار داد خصوصی private agreement
قرار داد خلاف اخلاق (حسنه) immoral contract
قرار داد داوری (بین دو یا چند دولت) compromise
قرار داد داوری contract of arbitration
قرار داد درحال اجرا executory contract
قرار داد دستمزد مقطوع contract of wage payment
قرار داد دلالی brokerage contract
قرار داد ربوی usurious contract
قرار داد رسمی contract of record
قرار داد رضایی (غیرتشریفاتی) consensual contract
قرار داد شرخری contract of champerty and maintenance
قرار داد شفاهی parol contract
قرار داد صریح express contract
قرار داد ضمانت contract of suretyship
قرار داد ضمنی implied contract
قرار داد عادی simple contract
قرار داد عقیم شده frustrated contract
قرار داد غیر قابل اجرا unenforceable contract
قرار داد فروش اموال غیر منقول contract for the sale of real estate
قرار داد فروش نسیه ( اقساطی) credit sale agreement
قرار داد فسخ شده rescinded contract
قرار داد قضائی treaty of jurisdiction
قرار داد قیمومت trusteeship agreement
قرار داد کار امانی (قید تعیین مبلغ قرار داد براساس هزینه به اضافه چند درصد) cost reimbursable contract
قرار داد کار labour contract
قرار داد کتبی written contract
قرار داد مدنی civil contract
قرار داد مرزی landmark agreement
قرار داد مودت treaty of amity
قرار داد نشر contract of edition; publication contract
قرار داد نظامی military convention
قرار داد نمایش فیلم contract for exhibition of motion pictures
قرار داد یکطرفه unilateral contract
قرار داد contract; agreement
قرار دادگاه در مورد فرزندخواندگی adoption order
قرار دادهای رسمی contracts by deed
قرار دادهای شرط بندی و قمار gaming contracts
قرار دادهای کتبی contracts in writing
قرار دادهای مبتنی بر سند رسمی specialty contracts; contracts by deed
قرار دادهای مغایر قانون یا اخلاق حسنه immoral and illegal contracts
قرار دادهای منطقه ای regional arrangements
قرار دادهای منعقده concluded contracts
قرار دادی که هرسال با اعلام یکی از طرفهایآن تجدید میگردد evergreen contract
قرار رد دادخواست writ of rejection of a plaint
قرار ردّ دعوی abatement of action; writ of rejection of a suit
قرار سقوط دعوی writ of disposal of a suit
قرار ضبط اموال confiscation order
قرار ضبط مال بلاوارث order of escheat
قرار ضبط و توقیف در آمد attachment of earnings order
قرار عدم استماع دعوی writ of non – suit
قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی writ of incapacity of one the parties to a suit
قرار عدم صلاحیت writ of incompetence ; writ of non-jurisdiction
قرار عدم قبولی ضمانت order denying bail
قرار عدم کفایت disqualification order
قرار غیرقطعی decree nisi
قرار قبل از محاکمه مبنی بر انسداد دارائیمتهم pretrial order freezing assets in defendant’s possession
قرار قبولی کفالت یا وثیقه order admitting a bail and suretyship
قرار قیمومت guardianship order
قرار کارشناسی writ of expert opinion
قرار متارکه زوجین separation order
قرار مجرمیت culpability order
قرار مقدماتی preliminary order
قرار ممنوع الخروج بودن شخص ne exeat regno ; writ of restraining a person from leaving the country
قرار منع تعقیب order of non suit
قرار منع متهم از اسراف و تبذیر در اموال خود order to restrain the defendant from dissipating his assets
قرار منع injunctive relief; cease and desist order
قرار مورد تقاضا order sought
قرار موقت interim injunction
قرار موقوفی تعقیب nolle prosequi
قرار نفی بلد deportation order
قرار نگهداری افرا تحت تکفل (پرداخت نفقه) support order
قرار نهائی final order
قرار هایی که در اثناء دادرسی عادی صادر میشوند decree nisi ; writs
قرار writ; order; injunction ; warrant
قرائن و امارات circumstantial evidence
قراین indications;relationships; conjectures;legal resumptions
قرب nearness
قربانی (جرم یا عمل زیانبار) sacrifice
قربانی (مجنی علیه) victims
قرحه (زخم) ulcer; wound; sore
قرض با بهره loan with interest
قرض بدون وثیقه fiduciary loan
قرض دادن بصورت موقت (تا انجام تشریفاتقرار داد قرض) accommodate
قرض دادن lend
قرض دهنده ( مقرض) lender
قرض ربوی usurious loan
قرض کوتاه مدت short term loan
قرض گرفتن borrow
قرض گیرنده (مستقرض) borrower
قرض simple loan; lending; borrowing; loan of fungible objects for consumption
قرضالحسنه interest-free loan; passive debt
قرضه اجباری compulsory bond
قرضه پشتوانه دار gild-edged security
قرضه رهنی mortgage debenture
قرضه طلا gold loan
قرضه عمومی public bond
قرضه محلی municipal bond
قرضه ملی national bond
قرضه bond
قرطاس paper; document: parchment; papyrus roll; rag paper
قرعه اعلامی declarative ballot
قرعه تاسیسی originative ballot
قرعه کشی drawing lots
قرعه lot; ballot; drawing of lots
قرن bony process blocking vagina
قرنطینه quarantine
قروض حال due loans
قروض موجل loans due at a future time; loans at notice
قرینه حال ordinary context of the word
قرینه ظنیه (حدس) conjecture
قرینه عرفی customary conjecture
قرینه عقلی rational conjecture
قرینه قطعیه presumption
قرینه لفظی literal context
قرینه circumstantial evidence; context
قریب الوقوع eminent; impending
قسامه tribal oath (consists of 50 men of the tribe swearing to theim being right); compurgation; taking an oath; a kind of compurgation
قسط (عدالت) justice; equity; fairness
قسط بدهی instalment
قسط بندی payment by instalment
قسط و عدل equity and justice
قسم اثبات ادعا oath as a proof
قسم استظهاری oath of credibility
قسم بی گناهی oath of purgation
قسم تکمیلی supplementary oath
قسم جزء بینه (فقه) oath as an evidence
قسم خوردن make an oath ; take an oath swear an oath
قسم دادن adjure
قسم دروغ perjury
قسم قاطع دعوی decisive oath
قسم قضائی judicial oath
قسم مدعی علیه defendant’s oath
قسم مدعی claimant’s oath
قسم منکر denial oath
قسم نامه swearing formula ; formulated written oath
قسم نفی negative oath
قسم یاد کردن take an oath; to swear
قسم oath
قسمت اجباری compulsory partition
قسمت اجرای دادگاه execution office of the court
قسمت پذیری divisibility
قسمت division; partition; apportionment; share
قشون مسلح armed forces
قشون army
قص علیهذا in fer the rest
قصاص فیالنفس blood vengeance
قصاص قبل از جنایت act resulting from prejudgment; punishment without a crime
قصاص کننده one administering retaliation
قصاص مادون نفس retaliation for wounds
قصاص retaliation; just retaliation; talion; avenge for blood ; blood ransom
قصد اخبار declarative intention
قصد ارتکاب جرم intent to commit a crime
قصد ارتکاب جرم intention to commit a crime
قصد استرداد animus recuperandi; intention of recovering
قصد اضرار به داین intention to damage the creditor
قصد اعراض animus derelinquendi; intention of abandoning
قصد اقامت animus manendi; intention to establish a permanent residence
قصد انتفاع animus luc randi; intention to make a gain or profit
قصد انشاء intention to create legal relations; intention to initiate
قصد بازگشت ( به اقامتگاه سابق) animus revertendi
قصد تبرع animus donandi ; intention of giving
قصد تصرف مالکانه animus possidendi; intention to possess
قصد تملک animus domini
قصد تملک intention to appropriation
قصد خدعه و فریب fraudulent intent
قصد رجوع intention to revoke the divorce
قصد سرقت animus furandi; intent to steal
قصد ضمنی constructive intent
قصد فرار از دین intending to evade the payment of debt
قصد فرار intending to escape
قصد فسخ animus cancellandi; the intention to cancel
قصد قبلی برای ارتکاب جرم premeditation
قصد قربت intention of proximity (to take god’s favor)
قصد لفظ intention of utterance
قصد مالکانه animus domini; intention of dominion
قصد مجرمانه felonious intent; mens rea; guilty intent
قصد نتیجه intention of acquiring the result
قصد نهانی یا سیاسی اعضاء هیئت قانون گذاریدر تصویب یک لایحه قانونی hidden intent or political intent of individual law makers in passing a bill
قصد و رضا intention and consent
قصد و عمل animus et factus; intention and act
قصد و نیت غیر مستقیم indirect intention
قصد intent; purpose; aim ; intention
قصور انتسابی imputed negligence
قصور در اجرای دقیق شرایط و مقررات مندرجدر قرار داد failure to live up to the terms of contract
قصور در انجام وظیفه دولتی dereliction of duty; nonfeasance; passive failure to act
قصور در پرداخت بدهی default
قصور neglect; default; non-feasance
قضاء (اداء) discharging of a previously neglected religious obligation
قضاء (مفهوم لغوی) adjudication
قضاء دین payment of debt
قضاء کنسولی consular jurisdiction
قضاء و قدر fore – ordination and destiny; fate and destiny ; destiny and providence; destiny and decree
قضاء adjudication; command; judicial verdict; judgeship; jurisdiction; decision; judgment; judiciary judging
قضات سیار itinerant justices
قضات عادل just judges
قضات غیر متخصص (فاقد دانش حقوقی) non-lawyer judges
قضاوت بیطرفانه impartial judgment; even-handed judgment
قضاوت خداوند dei judicium; the judgment of god
قضاوت صحیح sound judgment; proper judgment
قضاوت عادلانه just adjudication
قضاوت غیر منصفانه make an unfair judgment
قضاوت کردن judge; to adjudicate; to make judgment
قضاوت های معارض و متفاوت inconsistent / varying adjudications
قضاوت holding an adjudicating position; judgement; adjudication
قضائی judicial
قضیه (جمله یا کلام) proposition
قضیه (حکم) judgment; verdict
قضیه (موضوع پرونده) case
قضیه بدیهی axiom
قضیه حقیقیه verity proposition
قضیه حملیه categorical / categoric proposition
قضیه خارجیه actuality proposition
قضیه سالبه negative proposition
قضیه شخصیه singular proposition / statement ; individual proposition
قضیه شرطی hypothetical judgment; conditional/ hypothetical proposition
قضیه ضروریه necessary proposition
قضیه عرفیه conventional proposition
قضیه غیر مختومه res integra; a point of law which has not been decided or touched by decision of court
قضیه قیاسی comparative proposition
قضیه متصله conjunctive proposition
قضیه محصوره qualified proposition
قضیه محکوم بها res judicata; adjudicated case
قضیه معدوله modified proposition
قضیه مفید استثناء exemptive proposition
قضیه مفید حصر exclusive proposition
قضیه ممکنه possible (or contingent) proposition
قضیه منطقی syllogism
قضیه موجبه affirmative proposition
قضیه مهمله indeterminate proposition
قطاع الطریق highwayman; bandit; brigand ; highway robber
قطع (بریدن) amputation
قطع حقوق forfeiture of payment
قطع دست و پا بطور مخالف cutting off hands and feet at alternate side
قطع دست amputation of the hand
قطع روابط دیپلماتیک severance / breach of diplomatic relations
قطع روابط کنسولی severance of consular relations
قطع روابط rupture of relations
قطع سر (مجازات) decapitation
قطع طریق highway robbery
قطع عضو amputation of limbs and extremities
قطع مرور زمان interruption of prescription ; (u.s) toll of the statute (of limitations)
قطع موضوعی certainty on the subject
قطع و یقین maximum certainty
قطعنامه فوقالعاده extraordinary resolution
قطعنامه شورای امنیت Security Council’s resolution
قطعنامه resolution
قطعه تفکیکی separated plot
قطعه زمین بزرگ tract of land
قطعی definite; conclusive
قطعیت اقرار به گناه finality of guilty plea
قطعیت conclusiveness
قلب ( سکه) counterfeit; forged; false; transformation
قلب ماهیت کردن inversion ; transmutation
قلب واقعیت غیر عمدی innocent misrepresentation
قلع ماده نزاع extirpate the source of dispute
قلع و قمع eradication
قلمرو جغرافیایی تامین بیمه گر territorial limits (of insurance)
قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران territorial sovereignty of Islamic Republic of Iran
قلمرو حاکمیت ملی dominium
قلمرو حاکمیت sovereign territory
قلمرو حکومت domain
قلمرو سرزمینی معاهدات territorial scope of treaties
قلمرو قانون جزا ambit of the criminal law
قلمرو قانون در زمان validity of law in specified period of time
قلمرو قانون در مکان territorial sovereignty of law
قلمرو کشور realm of state
قلمرو realm; dominion; territory; domain
قمار باز gambler
قمار بازی gambling
قمار و شرط بندی wagering and gaming contract
قمار و گروبندی gambling and betting
قمارخانه gaming house; gambling house
قمری lunar
قنطار heap of gold ; a sum of money
قواد pimp; procurer; pander; bawd
قواده female pimp
قوادی panderism; procurement
قواعد تجدید نظر شده revised set of rules
قواعد حقوق بین الملل عرفی rules of customary international law
قواعد حل تعارض قوانین conflict of laws rules
قواعد خاص (مستثنیات عام) exceptions to general rules
قواعد رفع تبعیض در امور استخدامی non-discrimination rules of employment
قواعد عام (قواعد عمومی) general rules
قواعد عرفی حقوق بینالملل customary rules of international law
قواعد کار و کارگری working rules
قواعد کلی تنظیم کیفر خواست general provisions as to indictment
قواعد ماهوی substantive rules
قواعد مرور زمان rules of limitation
قواعد و آیین مراسم رسمی cermonial
قواعد و نظامات اداری administrative rules and orders
قواعد rules or norms
قوانین احوال شخصیه personal status laws
قوانین اختیاری optional laws
قوانین اراضی عمومی public land laws
قوانین استخدامی employment acts
قوانین الهی god’s laws; divine laws
قوانین امور حسبی probate code
قوانین انتظامات عمومی public disciplinary laws
قوانین آمره imperative laws ; mandatory law
قوانین بازرسی (از کالا و غیره) inspection laws
قوانین تبعیض نژدای laws on racial discrimination
قوانین جاری operative laws; existing laws
قوانین حفاظت از محیط زیست environmental protection laws
قوانین خاص نیروهای مسلح military service laws
قوانین خاص special laws
قوانین داخلی سازمانهای بین المللی internal law of international organizations
قوانین داخلی domestic laws
قوانین دریایی marine laws
قوانین رافع نقص anti – deficiency laws
قوانین ضد اسراف و تبذیر sumptuary laws
قوانین ضد تروریسم anti-terrorism laws
قوانین ظالمانه oppressive laws
قوانین عرفی customary law
قوانین عفت عمومی public-decency laws
قوانین فرامرزی extraterritorial laws
قوانین مالکیت / اموال property laws
قوانین محلی local laws
قوانین مخصوصه special laws
قوانین مربوط به حداقل دستمزد minimum wage laws
قوانین مربوط به ساخت حکومت organic law
قوانین منازعات مسلحانه law of armed conflicts
قوانین مناسب appropriate laws
قوانین منسوخه obsolete statutes
قوانین موضوعه statute laws
قوانین مؤخر، قوانین معارض قبلی را نقض میکنند leges posteriores priorescontrarias
قوانین نظامی military codes
قوانین و مقررات جاری current laws and regulations
قوانین و مقررات مغایر contradictory laws and regulations
قوانین وجدانی rules of conscience
قوانین laws; rules ; canons
قوای ثلاثه three constitutional powers of the state
قوای ذهنی و عقلی mental faculties
قوای عالیه high powers
قوای مملکت state powers
قول شرف honorarny promise
قول ضمنی implied warranty
قول promise
قولنامه informal preliminary agreement for purchase of real property; provisional agreement; letter of promise
قومیت nationality; nationalism
قوه اثباتی proving force
قوه اجرائی executory force
قوه تعقل و استدلال reasoning faculty
قوه تفکر deliberative faculty
قوه تمیز و تشخیص discrimination
قوه تمیز faculty of discrimination/ distinction; discerning power; discriminating intellect
قوه حکمیه (قضائیه) judiciary
قوه فکر faculty of thought
قوه قاهره force majeure
قوه قضائیه judiciary
قوه قهریه forcible power / force majeure
قوه مجریه executive power
قوه مدرکه intellective faculty
قوه مقننه عادی ordinary legislative power
قوه مقننه legislative power ; legislature
قوه نظامی بین المللی international military force
قوه power; force
قهر و غلبه force and constraint
قهرا “””by force; forcible”
قهری forcible; natural; obligatory; compulsory
قیاده procurement
قیاس احتجاجی epicheirema
قیاس اصولی fundamental analogies
قیاس اقترانی categorical syllogism; conjugate syllogism
قیاس اولویت argument a fortiori
قیاس برهانی (اثباتی) demonstrative syllogism
قیاس جدلی dialectical syllogism
قیاس جلی (اولویت) fortiori argument
قیاس خطابی rhetorical syllogism
قیاس خلف syllogism by absurd
قیاس ذوحدین dilemma
قیاس مع الفارق paralongism ; an analogy deprived of relevance
قیاس منطقی ، استنتاج deduction
قیاس analogy; syllogism; comparison; judical reasoning by analogy
قیاسی (براساس قیاس) a priori
قیام علیه حکومت revolt against government
قیام مسلحانه armed insurrection
قیام همگانی massive uprising; full scale insurrection
قیام insurrection; uprising
قید (شرط) proviso; reservation
قید ابراء(شرط معافیت) exoneration clause
قید استثناء (در قرار داد) reserve clause
قید التزام ، قول التزام honorary promise
قید انتخاب مرجع رسیدگی forum selection clause
قید تحدید تعهد reservation
قید تصدیق امضاء موقتی و صحت وصیت نامه attestation clause
قید تعدیل قیمت (در قرار داد) escalation clause
قید تفویض اختیار اجرای قانون به دولت یامقامات اجرایی enabling clause
قید حال شدن دین در صورت عدم پرداختاقساط acceleration clause
قید داوری (در قرار داد) arbitration clause
قید عدم مسؤولیت non – liability clause
قید کردن تاریخ date
قید کردن stipulate; note
قید مصونیت (برائت ذمه) hold harmless clause ; save harmless clause
قید نظارت (درقرار داد) inspection clause
قیراط karat
قیم اتفاقی temporary appointed guardian
قیم جدید newly appointed guardian
قیم سابق previous guardian
قیم منصوب دادگاه جهت نمایندگی محجور در دعوی guardian ad litem
قیم موقت (در اعمال منافع صغیر) next friend
قیم موقت temporary guardian
قیم نامه guardianship deed; letter of administration
قیم guardian; curator ; overseer; custodian; superintendent; administrator
قیمت اسمی سهام nominal price of the shares
قیمت بازار market price
قیمت پایه (در حراج) reserve price
قیمت تمام شده بعلاوه سود تعیین شده cost plus
قیمت حقیقی سهام real price of the shares
قیمت حین الاداء spot price; the price at the time of payment
قیمت دولتی state- regulated price
قیمت عادلانه reasonable price
قیمت عادله بازار ، ارزش کامل full value
قیمت قرار دادی contract price
قیمت کالا تا تحویل در کنار کشتی F.A.S (free alongside ship)
قیمت کلی aggregate value
قیمت گذاری value; to price
قیمت مذکور در صورتحساب invoice value
قیمت مناسب proper price
قیمت منطقه ای regional price
قیمت یوم الاعواز price at the time of scarcity of the goods
قیمت یوم التلف price at the time of loss
قیمت یوم الرد price at the time of delivery
قیمت price; value
قیمومت guardianship;tutelage; wardship; preponderance; tutorship
قیمی non-fungibles
قیود و محدودیت های سیاسی political constraints
قیود و محدودیت های ناشی از قانون اساسی constitutional constraints
قیوم (از صفات خداوند) everlasting; subsisting
کابین marriage portion; dower
کابینه ائتلافی coalition cabinet
کابینه cabinet
کاپیتولاسیون consular judicial jurisdiction; capitulation
کاتب (منشی دادگاه) clerk of the court
کادر اداری office staff;administrative staff
کادر ثابت ارتش active military service
کادر سرپرستی supervisory personnel
کادر سیاسی diplomatic service
کار اجباری forced labour; hard labour
کار اشتراکی (دستجمعی) common labour
کار اضافی overtime work
کار امدادی relief work
کار انجام یافته accomplished work
کار آئی efficiency
کار پاره وقت part-time employment
کار پردازی supply department; procurement department/ office
کار پردازی supply department; procurement department/ office
کار تأدیبی corrective labor
کار تأدیبی corrective labor
کار تمام وقت full-time employment
کار تمام وقت full-time employment
کار تولیدی زندانیان convict labor
کار تولیدی زندانیان convict labor
کار تولیدی productive labor
کار تولیدی productive labor
کار خلاف قانون malfeasance; unlawful act
کار خلاف قانون malfeasance; unlawful act
کار دفتری white- collar job; clerical work
کار دفتری white- collar job; clerical work
کار روزمزدی day labor
کار روزمزدی day labor
کار سخت و زیان آور hard and hazardous works
کار سخت و زیان آور hard and hazardous works
کار شبانه night work
کار شبانه night work
کار غیر تولیدی non-productive labor
کار فصلی seasonal work
کار قهری compulsory labor; forced labor
کار مزدی hackney job
کار معین specific work
کار موظف salaried work
کار موقت temporary employment
کار نوبتی shift work
کار labour; vocation; job; work; business
کارآزموده experienced; veteran; skilled
کارآگاه خصوصی private detective
کارآگاه detective
کارآموز مدیریت management trainee
کارآموز وکالت legal intern
کارآموز apprentice; trainee
کارآموزی apprenticeship
کارآئی اقتصادی economic efficiency
کارآئی آماری statistical efficiency
کارآئی صنعتی industrial efficiency
کاربرگ work sheet
کارت انتخاباتی electoral card
کارت انگشت نگاری در پروندههای پلیس police fingerprint file card
کارت انگشت نگاری fingerprint card
کارت پرداخت حقوق payroll card
کارت عابر بانک cash card
کارت عضویت membership card
کارخانجات صنعتی دولتی state owned industrial plants
کارخانه factory; works; mill
کاردار سفارت embassy attach
کاردار charge daffier
کارسازی promoting affairs
کارشکنی obstruction
کارشناس بودجه budget analyst
کارشناس تحقیق research expert
کارشناس خارجی foreign expert
کارشناس خط handwriting expert
کارشناس رسمی official expert
کارشناس غیر رسمی unofficial expert
کارشناس مالی financial accountant
کارشناس منتخب دادگاه master
کارشناس نظامی military expert
کارشناس expert
کارشناسان بهداشت کار labor hygiene experts
کارشناسان واجد صلاحیت qualified experts
کارشناسی پزشکی medical survey
کارشناسی expert advice or opinion
کارفرما employer; taskmaster
کارکنان بخش اداری managerial and clerical personnel
کارکنان دفتر حقوقی law office staff
کارکنان کشتی mariners
کارکنان کلیدی (کادر موثر) key personnel
کارکنان و اعضاء دادگاه court staff
کارگاه خانوادگی family establishment
کارگاه workshop
کارگر اتفاقی / موردی casual labour
کارگر ساختمانی construction worker
کارگر عادی ordinary worker
کارگر غیر ماهر unskilled worker
کارگر کشاورزی farmer
کارگر ماهر skilled worker
کارگر مصدوم injured workman
کارگر موردی (اتفاقی) casual worker
کارگر مهاجر immigrant worker
کارگر نیمه ماهر semi-skilled worker
کارگر یک روز کار day laborer
کارگر labourer; worker
کارگران اضافی (بدون شغل) surplus laborer
کارگران اعتصابی striking workers
کارگران مقاطعه کار contract workers
کارگزار امانی escrow agent
کارگزار بورس stock jobber; stock exchange agent; broker dealer
کارگزار بیمه insurance broker
کارگزار حمل و نقل forwarder; forwarding agent
کارگزار agent
کارگزینی personnel department
کارگشا attorney at law (at the lowest degree); legal assistant
کارمزد (پرداخت مزد بر اساس کار انجام گرفته) accelerating premium
کارمزد و هزینه های بانکی bank charge
کارمزد charge; service; incentive wages; piecework
کارمند ، مستخدم employee
کارمند آزمایشی probationary employee
کارمند بازنشسته retired employee
کارمند بومی local employee
کارمند دون پایه low grade employee; low-ranking
کارمندان (کارکنان) personnel
کارمندان اجرائی executive personnel
کارمندان اداری administrative personnel
کارمندان اضافی (بدون شغل) surplus staff
کارمندان بایگانی filing personnel
کارمندان ثابت career personnel
کارمندان دفتری clerical staff
کارمندان دولت civil servants
کارمندان عالیرتبه high-ranking officials
کارمندان عملیاتی operational personnel
کارمندان غیرحقوقی (در دفاتر حقوقی) non-lawyer employees (staff)
کارهای غیرحقوقی (در دفاتر حقوقی) non-lawyer workload
کاریابی خصوصی private labour agency
کاریابی labour agency; employment office
کاسب tradesman ; dealer ; retailer
کاشف از رضا dictation of assent
کاشف از قصد manifestation of intention; indication of intention
کاشف manifestation; indication
کاغذ بازی (تشریفات زائد اداری) red tape
کاغذ باطله discarded paper
کاغذ ضمیمه سفته along
کافر اصلی real unbeliever; original unbeliever
کافر حربی infidel deserving to be fought with
کافر ذمی tributary infidel
کافر کتابی infidel believing in scripture
کافر مرتد apostate
کافر unbeliever; infidel; ungrateful to God
کافه انام whole mankind
کافه all; everybody; the whole
کالا goods; merchandise; commodity flotsam
کالای استاندارد standard goods
کالای استهلاکی (مصرفی) consumer goods
کالای اقتصادی economic goods
کالای انبارشده و آماده برای فروش stock
کالای با دوام durable goods
کالای بدل (جانشین) substitution goods
کالای بسته بندی شده packed goods
کالای حمل شده بوسیله کشتی sea-borne goods
کالای خطر آفرین dangerous goods
کالای غیر استاندارد (غیر قابل فروش) unmerchantable
کالای فاسد شدنی perishable merchandise/goods
کالای قاچاق smuggled goods; contraband
کالای متروکه res derelicta ; abandoned goods
کالای مثلی fungible goods
کالای مشمول حقوق گمرکی bonded goods
کالای مصرفی consumption goods; consumables
کالای معاف از مالیات goods exempt from tax
کالای ممنوعالورود banned goods
کالای مورد مصرف عامه مردم “articles and commodities in “”common use”””
کالای نامرغوب easy-commodity
کالبد شکافی dissection; autopsy
کالبد شناسی (تشریح) anatomy
کالبد شناسی تطبیقی comparative anatomy
کالبد شناسی توصیفی descriptive anatomy
کالبد شناسی مرضی pathological anatomy
کالی به کالی (بیع کالی به کالی) sale in which payment of price and delivery of object of sale are both deferred
کان لم یکن null and void; of no effect
کانون اصلاح و تربیت اطفال reformatory; house of correction
کانون اصلاح و تربیت center of correction
کانون سردفتران notary public’s association
کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان high association of guild societies of employers
کانون وکلا bar association
کانون club; society; center; association
کاهش ارزش ارز (در مقابل سایر ارزها) devaluation
کاهش ارزش کالا depreciation
کاهش سرمایه reduction of capital
کاهش مالیات tax cuts
کاهش نرخ بهره reduction of interest rates
کاهش هزینه reduction of expenditure; cost reduction
کبائر الاثم cardinal sins
کبر (بزرگ شدن) majority
کبر سن old age
کبرای قیاس major of syllogism
کبیر major; adult
کتاب آسمانی heavenly book
کتاب مقدس scripture
کتابت deed of manumission
کتابخانه تخصصی حقوقی law library
کتابخانه عمومی public library
کتب حاوی صور قبیحه pornographic books
کتب حقوقی law books
کتب دینی مجعول apocrypha
کتب ضلال misleading books
کتب فقه canonical works
کتب ممنوعه proscribed books
کتبا “””in writing”
کتمان حقایق suppressio veri; suppression of facts
کتمان concealment
کثرت گرا pluralist
کثرت گرائی pluralism
کثره المبنی تدل علی کثره المعنی (تعدد مبنیبر تعدد معنا دلالت میکند) plurality of bases and origins indicate plurality of meanings and significations
کد code
کدپستی zip code; post code
کدخدا alderman; governing official; headman of the village; village headman; warden steward
کدخدامنشی settlement of disputes/ through arbitration
کدیور (عامل در مزارعه) share-cropping tenant
کدیوری (مزارعه) farming partnership; share – cropping tenancy
کذاب great liar
کذب اقرار falsity of a confession
کذب lie; falsehood; untrue
کرایه اتوبوس bus fare
کرایه بار freight of cargo; freight charge
کرایه خانه عقب افتاده hanging gale
کرایه خانه gale; house rent
کرایه مسافر کشتی fare of a passenger by sea; passage-money
کرایه معطلی کشتی demurrage
کرایه نشین tenant
کرایه fare; freight; rent; hire
کرسی ریاست chair of presidency
کرسی قضاوت bench; the judges bench
کرسی نمایندگی در پارلمان seat in parliament
کرسی bench; chair; throne; rostrum; seat
کرهاً reluctantly; against one’s will
کسادی depression; recession
کسب (تحصیل) acquisition
کسب (کار) business; trade; gainful occupation
کسب اجازه برای مخاطب قراردادن دادگاه obtain leave for addressing the court
کسب اجازه دادگاه obtain leave of the court
کسب اجازه obtain permission
کسب اطلاعات obtain information
کسب تصمیمات و آراء سریع secure speedy determination
کسب تصمیمات و آراء عادلانه secure just determination
کسب رضایت دیگری securing another’s consent
کسب مجوز تفتیش obtain a warrant to search
کسبه جزء retailers ; tradesmen
کسر بودجه budget deficit
کسر تمبر بر روی اسناد insufficiently stamped
کسر صندوق cash deficit
کسر قیمت reduction in price
کسر مالیات underpaid tax
کسر موازنه تجاری trade deficit
کسر و نقصان loss and defect
کسر وزن سکه (در اثر سائیدگی) abrasion
کسور بازنشستگی retirement or pension deductions
کسور حقوق retention on wages
کسور مالیاتی (از حقوق) tax deductions
کسیکه به حق خود راضی است به هیچکسضرر نمی رساند nemine ladite qui jure suo utitur; he who stands hisown right injures no one
کسیکه خود را بنام دیگری قلمداد میکنــــد(نوعی کلاهبرداری) personate
کسیکه دارای جنون آتش افروزی است pyromaniac
کسیکه قانون وضع میکند حق دارد آنـــــرالغو کند cujus est instituere ejus est abrogare, he that legislates may also abrogate
کشتار دستجمعی genocide; massacre
کشتار killing; slaughter; butchery
کشتن از روی محبت euthanasia
کشتن kill; slay; murder
کشته killed; murdered
کشتی اقیانوس پیما ocean liner
کشتی باری freighter; cargo ship
کشتی تجارتی merchant vessel; commercial ship
کشتی جنگی war ship
کشتی حمل سربازان troopship
کشتی دولتی governmental ship
کشتی سازی shipbuilding
کشتی شکستگی shipwreck
کشتی غرق شده sunken ship
کشتی فرماندهی / دریادار flagship
کشتی قدیمی over-aged vessel
کشتی کرایه شده freighted ship
کشتیرانی shipping; navigation
کشتیهای جنگی مسلح به سلاح اتمی warships armed with nuclear weapons
کشف اسناد و مدارک discovery of documents
کشف آثار جرم track out
کشف توطئه discovery of a plot
کشف جرم exposure of a crime ; detection of a crime
کشف حقایق discovery of facts
کشف قاچاق discovery of smuggled articles
کشف قصد و نیت قانون گذار (در تصویب یکقانون خاص) explore the intent of legislature
کشف هویت متوفی identifying the deceased
کشف revelation; manifestation; discovery; unveiling
کشفیات discoveries
کشنده fatal; deadly; killer
کشور اصلی country of origin; mother country; main land
کشور پیشرفته developed country
کشور تحت الحمایه protected state
کشور جنگ زده war-ravaged state
کشور در حال توسعه developing country
کشور دشمن enemy state
کشور متبوع respecting country
کشور متجاوز aggressor state
کشور country; state
کشورهای توسعه نیافته underdeveloped countries
کشورهای توسعه یافته developed countries
کشورهای ساحلی littoral states
کشورهای صنعتی industrialized countries
کشورهای عضو member states
کشورهای غیر متحارب nonbelligerent nations
کشورهای همجوار neighboring countries
کشوری pertaining to the state; civil
کف اقیانوس ocean-bed; ocean floor
کف دریا sea-bed
کفاره دادن atone; to make an atonement
کفاره expiation ; atonement
کفالت به مال guarantee
کفالت تن personal surety
کفالت کردن (جانشینی) act or manage on behalf of someone
کفالت کردن (قضائی) stand bail; to act as a surety
کفالت مطلق absolute personal surety
کفالت موقت temporary bail-bond
کفالت نامه surety ship bond
کفالت surety ship; bailment; acting as deputy; pledge; bail
کفالتاً on bail; as a bail; on behalf of
کفایت کردن be sufficient
کفایت مذاکرات cadit question
کفائت parity of status between parties to marriage
کفایه social equality
کفر اصلی original infidelity
کفر infidelity; blaspheme; unbelief
کفرآلود blasphemous
کفرآمیز profane
کفرگوئی (کفرنویسی) blasphemy
کفن کردن shroud; to wrap in winding sheet; shrouding; clad in shroud
کفن و دفن shrouding and burial
کفن shroud; winding sheet of the corpse
کفو equal
کفیل اداره acting director
کفیل شدن stand bail for; go bail
کفیل معتبر sufficient and satisfactory surety
کفیل وزارتخانه acting minister
کفیل surety ; bail bondsman; guarantor; surety; acting
کل امر مجهول فیه القرعه (در هر امر مجهول،قرعه است) unknown affairs may be decided by drawing a lot
کل انکار لایقبل بعد الاقرار (انکار بعد از اقـرارمسموع نیست) denial made after a confession is not admissible
کل انکار یصح بعده الاقرار (اقرار بعد از انکــارصحیح است) confession made after a denial is valid
کل تصرف من المکره عقدا او ایقاعا غیرنافذ (هر تصرف که از جانب مکره صورت گیرد، خواه عقد باشد خواه ایقاع، غیرنافذ است) taking possession and making conveyances by a dressed person through binding or unilateral contracts are invalid and inoperative
کل جنایه تلزم جانیها الا فی ضمان الخطاء علی العاقله (هر جنایتی جانی را ملزم می نماید مگر در ضمان خطا که بر عاقله است) all crimes make the criminal liable for compensation, except for unintentional crimes which the liability rests with the nearest kin (agheleh)
کل جنایه لامقدر لها ، ففیها الأرش (هر جنایتی که دیه معینی نداشته باشــد پسدر آن ارش است) where a specified compensation (dieh) is not prescribed for an offence, an amount determined by a judge (arsh) shall be imposed
کل خیار فانه یزلزل العقد (هر خیاری باعــثتزلزل عقد است) right of option makes a contract revocable
کل دعوی تسمع مطلقا (شنیدن دعوی قیـد وشرطی ندارد) there is no prerequisite for hearing a case; all cases can be brought to courts
کل دین حال لابتأجیل (هر دینی ، اصولاً حـالاست ، نه مؤجل) debts are in principle regarded as being matured rather unless contrary is proved
کل رهن فأنه غیر مضمون (رهن غیر مضمــوناست) there is no guarantee/ responsibility arising out of mortgage
کل شرط فی الراوی و الشاهد فانه معتبر عندالاداء لاعند التحمل (هر شرطی که در راوی و شاهد معتبر است، در هنگام ادا لازم است نه هنگام تحمل روایت و یا شهادت) qualifications required as a narrator or as a witness shall be present while narrating a tradition or testifying a case , not at the time of hearing the tradition or testimony
کل شیء لایعلم الا من صاحبه فقوله مصــدق فیه (هرچیزی که تنها راه علم به آن اظـــهار مدعی است، دانسته نمیشود مگر از جـــانب اظهار کننده) where the only way to acquire knowledge to a subject is through declarations made by its holder, it is the only way to its knowledge
کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه (هر چیزی برای تو حلال است مگر علم بـــهحرمت آن حاصل نمایی) every thing is permitted and lawful unless a conclusive knowledge to the contrary is gained
کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی (هر چیزی مجاز و مطلق است مگر آنکه نهی بــر آن واردشود) every thing is authorized and unconditional, unless a condition or prohibition is imposed over them
کل عاریه امانه (هر عاریهای امانت است) bailed properties are in trusted to the custody of the bailed
کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده (هر عقدی که صحیح آن موجب ضمــــان است،فاسدش نیز ضمان آور است) where a validcontract brings about a liability, the invalid one results in liability too
کل ما بین الحق فهو البینه (هر چیزی کهوسیلهاثبات حق باشد نام آن بینه است) all the means by which the truth of any alleged matter of fact is established ai an evidence
کل ما صح الرهن به صح ضمانه و مالا فلا (هر چه رهنش صحیح است ضمانش نیز صحیح است و آنچه رهنش صحیح نیست ضمانش نیزصحیح نیست) things capable of being object of mortgage, are also capable of being object of guarantee, and those things which cannot be mortgaged, cannot be guaranteed either
کل ما صح عاریته صح اجارته (هر چه عاریهاشصحیح باشد ، اجارهاش هم صحیح است) things capable of being object of simple loan for are also capable of being object of lease
کل مالم یرد فیه دیه فی الشرع ففیه الحکومه (هر جنایتی که شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، در آن ارش است) where a specified compensation /blood money (dieh) is not prescribed for an offence, an amount determined by a judge (arsh) shall be imposed
کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه (تلف مبیع قبل از قبض ، از مال بایع است) risk of loss of the object of sale before delivery rests with the seller
کلاً in Toto; entirely; completely; totally; in whole
کلاله (در ارث) collateral; brothers and sisters; indirect /distant heir
کلاله ابی paternal collateral
کلاله امی maternal collateral
کلانتر sheriff; police
کلانتری police station
کلاه شرعی گذاشتن play a legal trick
کلاه شرعی legal device; legal trick
کلاهبردار swindler; defrauder
کلاهبرداران میهمانخانهها (کسانی که پـس ازصرف غذا پول آنرا نمی دهند) restaurant bilkers
کلاهبرداری (از طریق سوء استفاده از اعتماددیگران) play a confidence game
کلاهبرداری های تجاری commercial swindles
کلاهبرداری swindling; fraud
کلما جاز نقله جاز اسقاطه (هر آنچه انتقال آن جایز باشد، اسقاطش هم جایز است) rights or things allowed to be transferred are also allowed to be abandoned (waived)
کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع (هر چه شرع بدان حکم کند عقل نیز به آن حکم خواهد کرد و هر چه عقل بدان حکم کند شرع نیز به آن حکم خواهد کرد) What ever which is determined by religion (law), is also determined by reason and vice versa (the law is dictate of reason)
کلما صح بیعه صح رهنه و مالا فلا (هر چه بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است و آنچه بیع آن صحیح نیست رهن آن نیز صحیح نیست) any thing capable of being object of sale is capable of being object of mortgage, and those things which cannot be sold, cannot be mortgaged either
کلما یصح بیعه یصح هبته و کلما لا یصح بیعه لا یصح هبته (هر چه بیعش صحیح باشد هبهاش صحیح است و هر آنچه بیعش صحیح نیست هبهاش نیز صحیح نیست) Every thing capable of being object of sale can also be given as a gift, and those things which cannot be sold cannot be given as a gift neither
کلمه به کلمه word by word; literal
کلی (عام) universal; general ; universities fact
کلی (نامعین) universities fact; unspecified
کلی از شیئی متساویالاجزاء universities fact from fungibles
کلی در معین universities fact from specified thing
کلی فروشی wholesale trade
کلی و جزئی whole and detail
کلیات حقوق جزا general part of criminal law
کلیات خمس five universals
کلیات generalities; general principles
کلید رمز cipher key; key to a code
کلید ساختگی fabricated key
کلیسائی ecclesiastical
کلیمی Judaism ; Jewish
کلیه شقوق ادعا all averments of claim
کم فروشی کردن short weight
کمال انتفاع perfect exploitation
کمبود paucity; shortage
کمپانی company
کمربند ایمنی safety belt; safety harness
کمک ازدواج marriage allowance
کمک اقتصادی دولت (سوبسید) subsidy
کمک اقتصادی economic aid
کمک بلاعوض grant
کمک رسانی به قربانیان یک فاجعه render help to a disaster victims
کمک رسانی rendering help
کمک عائلهمندی family allowance
کمک قضائی legal aid
کمک مالی financial aid
کمک و مساعدت به دشمن giving aid and comfort to the enemy
کمک های بشر دوستانه humanitarian aid
کمک هزینه تحصیلی scholarship; fellowship
کمک هزینه خانوادگی family income supplement
کمک هزینه زایمان maternity benefit
کمک هزینه income supplement
کمک help; aid; assistance; contribution; support
کمی و کیفی quantitative and qualitative
کمی quantitative
کمیاب rare; scarce
کمیابی مصنوعی contrived scarcity
کمیت quantity; magnitude; continuous quantity
کمیته اجرائی حزب executive committee of a political party
کمیته اصلی main committee
کمیته اعانات contribution committee
کمیته بینالمللی صلیب سرخ International Committee of the Red Cross
کمیته تعیین و ارزیابی مالالاجاره rent assessment committee
کمیته ثابت standing committee
کمیته فرعی sub-committee
کمیته قضائی مجلس نمایندگان house of representatives committee on the judiciary
کمیته مشترک joint committee
کمیته مشورتی advisory committee
کمیته موردی ad hoc committee
کمیته ویژه special committee
کمیته committee
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل United Nations Higher Commissioner for Refugees
کمیسر عالی high-commissioner
کمیسیون (کارمزد) commission; brokerage
کمیسیون اروپایی حقوق بشر ECHR (European commission on human rights)
کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور ECAFE (economic commission of Asia an far east)
کمیسیون امنیت اجتماعی social security commission
کمیسیون امور قضائی judicial affairs committee
کمیسیون انرژی اتمی AEC(atomic energy commission)
کمیسیون آزادی مشروط parole commission; parole board
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم ACHR (African commission on human and peoples rights
کمیسیون بودجه committee of budget
کمیسیون حقوق بشر (ملل متحد) commission on human rights (united nations)
کمیسیون رسیدگی به شکایات grievance committee
کمیسیون عفو و بخشودگی parole commission
کمیسیون فرعی subcommittee
کمیسیون مشترک مجلسین joint committee
کمیسیون commission; gathering; committee
کمین ambush
کنار دریا foreshore
کناره گیری از توطئه و تبانی withdrawal from a conspiracy
کناره گیری از شغل resign from office
کناره گیری از مشارکت در جرم withdrawal in complicity
کناره گیری از مقام to renounce a position
کناره گیری abdication; resign
کنایه allusion; implicit declaration
کنترل ارز exchange control
کنترل بودجه budget control
کنترل کیفیت محصولات product quality control
کنترل موالید birth control
کنترل هزینه های دولت restraints on government spending
کنترل control; inspection; checking
کنسول consul
کنسولیار vice-consul
کنش و واکنش action and reaction
کنش action; doing; deed
کنفدراسیون confederation
کنفرانس بین المللی international conference
کنفرانس خلع سلاح disarmament conference
کنفرانس صلح peace conference
کنفرانس عمومی general conference
کنفرانس مطبوعاتی press conference
کنفرانس conference
کنگره ملی آفریقا African National Congress
کنگره congress
کنوانسیون بینالمللی international convention
کنیز female slave; slave-girl; handmaiden; serving wench; slave-maid
کنیسه synagogue
کنیه agnomen; nickname; title of honor; father-name; surname; patronymic
کوپن coupon
کوچ اجباری forced migration
کودتا coup d’etat
کودتای نافرجام abortive coup
کودتای نظامی military coup
کودک تحت قیمومت child under tutelage
کودک رها شده neglected child
کودک نافرمان disobedient child
کودک child
کودکان بی سرپرست children without guardians
کودکان فاقد مسئولیت جزائی (بعلت صغر) children under the age of criminal responsibility
کودکی childhood
کودن (کند ذهن) imbecile; dull; stupid
کوفتگی (توام با کبودی) bruise
کهولت old age; senility
کیف زنی purse snatching / mugging
کیفر اصلی main punishment
کیفر انضباطی disciplinary punishment
کیفر بدنی corporal punishment
کیفر تأدیبی (اصلاحی) penitentiary penalty
کیفر تبعی accessory punishment
کیفر تکمیلی complementary punishment
کیفر خواست bill of indictment; forms of accusation
کیفر شناسی penology
کیفر punishment; penalty; retribution
کیفرخواست ایذایی vexatious indictment
کیفرخواست تشریحی bill of particulars
کیفری criminal; penal
کیفی qualitative
کیفیات
کیفیات مخففه قانونی legal mitigating factors
کیفیات مخففه قضائی judicial mitigating circumstances
کیفیات مشدده خاص special aggravating circumstances
کیفیات مشدده شخصی subjective aggravating circumstances
کیفیات مشدده عام general aggravating circumstances
کیفیات مشدده قانونی legal aggravating circumstances
کیفیات مشدده قضائی judicial aggravating circumstances
کیفیات مشدده موضوعی (نوعی) objective aggravating circumstances
کیفیات مشدده aggravating circumstances
کیفیات modalities; circumstances
کیفیت محاکمه courts rules; rules of proceedings
کیفیت و کمیت quality and quantity
کیفیت quality; manner; primary quality
کیل measure; measure and weight
کین خواهی feud
کینه توز revengeful; vindictive
کینه جوئی revengefulness; vengeance; holding grudge
کینه hatred; grudge; malice; malevolence; animosity; grudge
گات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
گارد ساحلی coast guard
گاو صندوق safe
گاوبندی کردن collude; to enter into a secret deal
گاوبندی collusion; contrivance
گبر (زرتشتی) Zoroastrian
گدا beggar
گدائی کردن beg; to ask alms
گدائی beggary; mendicancy
گذر (معبر) passage; cross-way
گذرنامه جعلی false passport
گذرنامه خدمت service passport
گذرنامه سیاسی diplomatic passport
گذرنامه عادی ordinary passport
گذرنامه passport
گذشت شاکی remission by complainant
گذشت کردن remit; to overlook; to waive
گذشت مشروط conditional remission
گذشت منجز unconditional remission
گذشت indulgence; concession; remission; forgiveness; forbearance
گران فروش over charger; profiteer
گران فروشی overcharging ; profiteering
گران expensive; dear; high-priced
گرانبها invaluable
گرانی high cost; expensiveness
گرایش افکار عمومی trend of public opinion
گرایش tendency; inclination
گردآوری قوانین codification
گردش پول circulation of money
گردش کار factual background
گرفتار عذاب وجدان conscience-stricken
گرو دهنده pawnor ; pledgor ; mortgagor
گرو کشی distrait
گرو گذاشتن اموال منقول chattel mortgage
گرو گذاشتن put in pledge
گرو pawn; pledge; mortgage
گروبندی ، شرط بندی betting
گروگان گیری hostage taking
گروگان hostage ; mortgaged property ;pledge
گروگیر Pawnee; pledgee ; mortgagee
گروه بندی سیاسی (جناح) faction
گروه ضربت action group
گروه کار task group
گروه کارکنان (قضائی و غیرقضائی) دادگاه courtroom work group
گروه گذاشته شده pledge (d) ; pawned
گروه های شورشی rebel factions
گروه های فشار press-gangs; pressure groups
گروه های مخالف opposing groups; rival groups
گروه های مخل نظم اجتماع groups threatening social order
گروه یا جمعیت متشکل organized group or association
گروهبان sergeant
گروی بی ارزش dead security
گز (واحد اندازه گیری طول) ell
گزارش اصلاحی compromise report
گزارش بی اساس unfounded report
گزارش پلیس police reports
گزارش پیشرفت کار progress report
گزارش تحریف شده distorted account; garbled account
گزارش تفصیلی detailed report
گزارش توجیهی (امکان سنجی) feasibility report
گزارش حسابدار accountant’s report
گزارش حسابرس auditor’s report
گزارش خلاف واقع false and tendentious account ; erroneous report
گزارش دادن report (to give an account of)
گزارش دقیق (با توجه به اوضاع و احوال) circumstantial account
گزارش رسمی تحقیقات در خصوص تصادف official accident investigation report
گزارش ساختگی fabricated account
گزارش سالیانه annual report
گزارش ماهیانه monthly report
گزارش مدیران شرکت director’s report
گزارش مستند documentary account
گزارش معاینه جسد report on post mortem examination
گزارش مغرضانه one-sided account
گزارش مقدماتی preliminary report
گزارش نتیجه انتخابات election returns
گزارش نهائی final report
گزارش report; account
گزارشات آزمایشگاهی در خصوص مواد غیــرقانونی laboratory reports on illegal substances
گزارشات متناقص contradictory reports
گزاره proposition; remiss
گزمه patrol; night-watch
گستاخی insolence
گسترش روبط دوستانه فی مابین کشورها development of friendly relations among states
گشایش ، افتتاح opening; inauguration
گشتی پیاده foot patrol
گشتی سواره cruiser patrol
گشتی مرزی border patrol
گفتار تحریک آمیز provocative speech
گفتگو dialogue; argument; conversation; talk
گفتگوهای انتقاد آمیز critical dialogue
گفتگوهای سازنده constructive dialogue
گفتگوهای سیاسی political dialogue; political talks
گلاویز grappling; clinching
گلوله توپ cannon ball
گلوله bullet; shot
گمان belief; opinion; supposition
گمراه ساختن افکار عمومی mislead public opinion
گمراه ساختن lead astray; mislead
گمراه misled; astray; lost
گمرک واردات کالا import
گمرک customs; customs-house
گمرکچی customs’ officer
گمشده lost; missing
گناه sin; guilt; fault
گناهان ناشی از ترک فعل sins of omission
گناهکار دانستن hold guilty
گناهکار guilty; sinful
گواه عینی ye witness
گواه کاذب false witness ; perjurer
گواه witness
گواهی اعاده حیثیت certificate of rehabilitation
گواهی امضاء attestation
گواهی انجام کار labor certificate; performance of work certificate
گواهی انحصار وراثت grant of probate of the will
گواهی آزاد بودن مال certificate of non encumbrance
گواهی بازرسی (کالا) certificate of inspection
گواهی بهداشت (در بندر) bill of health
گواهی پایان کار certificate of completion
گواهی ترخیص کالا (از گمرک) clearance certificate
گواهی ثبت شرکت certificate of incorporation
گواهی سابقه کار (سوابق استخدامی) clearance card
گواهی سهم share certificate
گواهی شده certified
گواهی عدم امکان حضور certificate of impossibility to appear
گواهی عدم پرداخت notice of dishonor; notice of non-payment
گواهی عدم خلاف certificate of no fault
گواهی عدم سازش certificate of incompatibility
گواهی عدم سوءپیشینه clean criminal record certificate of clean record
گواهی فوت certificate of death
گواهی کتبی (با قید سوگند) deposition
گواهی کذب false evidence
گواهی مبداء certificate of origin
گواهی مرخصی استعلاجی sick-leave certificate
گواهی موقت بیمه cover note
گواهی موقت سهام scrip certificate
گواهی و رسید ابلاغ certificate of service
گواهی testimony; oral evidence
گواهینامه اختراع letters of patent
گواهینامه ثبتی registered certificate
گواهینامه جعلی bogus certificate
گواهینامه حق خرید سهام subscription certificate
گواهینامه رانندگی driving license
گواهینامه صلاحیت کار certificate of qualification
گواهینامه موقت سهم scrip certificate ; provisional share certificate
گواهینامه license; certificate; affidavit
گول خوردن be cheated; to be deceived
گول زدن deceive; to defraud; to cheat
گیرنده اخطاریه receiver of the notice
گیرنده بار consignee
گیرنده چک payee of the check
گیرنده مال مورد انتقال transferee
گیرنده وجه چک و غیره payee
گیرنده وجه یا حواله remittee
گیرنده receiver; payee
گیوتین guillotine
لا اکراه فی الدماء (اکراه مجوز قتل نیست) duress is an excuse except in murder
لا بیع الا فی ملک (بیعی نیست، مگر از طـرفمالک) contract of sale can only be made in owned properties
لا تبع ما لیس عندک (بیع چیزی که در اختیار نداری یا بیع چیزی که قدرت بر تسلیم آن راندارد صحیح نیست) impossibility of delivering of object of sale makes the contract of sale null and void
لا تجوز الکفاله فی الحدود(کفالت درحــدودجایز نیست) suretyship is not authorized where the punishment is hadd
لا ربا الا فیما یکال اویوزن (ربا نیست مگـر درآنچه مکیل یا موزون است) rules concerning usury in objects shall apply only on measurable articles
لا رهن الا مقبوضا (رهن بدون قبض، صحیحنیست) the contract of martgage shall not be valid until the mortgaged property, is delivered
لا قود لمن لایقاد منه (کسی که شرایط قصاصشدن را ندارد قصاص نیز نمیتواند بکند) one who can not be retaliated against, shall have no right of retaliation either
لابشرط non – conditioned status
لاترجح فی التساوی (در تساوی ترجیح نیست) there is no preference between two equals
لاتعدولا تحصی innumerable
لاجرم assuredly; inevitably
لاحد لمن لاحد علیه (کسی که بر او حـــدینیست ، حق حد ندارد) “where the punishment of “”hadd”” may not be imposed on a person, he will not have the right to request such a punishment on other persons”
لاحق subsequent; coming next; following
لاربا فی المعدود (در آنچه قابل شمارش است، ربا نیست) rules concerning usury shallnot apply on countable articles
لارهن الا فی ملک (رهن درست نیست، مگر درملک راهن) mortgage is not valid unless with the mortgagor’s property
لازم (عقد) irrevocable; subjectively binding
لازم الاتباع binding; obligatory
لازم الاجراء enforceable
لازم التأدیه شدن fall due
لازم الرعایه (امری) mandatory; imperative; binding
لازم حسن نیت انجام چیزی است که مورد توافق قرار گرفته است Bona fide exigit ut guod covenit fiat; good faith requires that what is agreed upon should be done
لازم صریح explicitly necessary
لازم طبیعت necessary by the nature
لازم عرفی customary necessary
لازم عقلی rationally necessary
لازم غیر مفارق inseparably necessary; integral
لازم قانونی legally necessary
لازم لاینفک insoparably necessary
لازم مفارق separably necessary
لازم و کافی necessary and sufficient
لازم و ملزم correlate; correlative; inter- dependent
لازم indispensable; binding; inherent; necessary
لاشعور (ناخودآگاه) unconscious
لاشه برات retired draft
لاشه چک retired cheque
لاشه corpse; carcass
لاضرر و لاضرار فی الاسلام (زیان و زیــــان رساندن، در اسلام وجود ندارد) causing loss and damage is prohibited in Islam (through abusing one’s own property)
لاضرر و لاضرار فی الاسلام there is no determinet and detrimental act in Islam
لاضرر “rule of “”no- damage””; the rule of prohibition of abusing the right of ownership against others resulting their loss; no harm principle”
لاضمان علی المستعیر(مستعیر، ضامن نیست) innocent borrower in contract of loan for use is not liable for the subject of contract loss/ damage
لاطائل absurd; useless
لاعلاج remediless; hopeless; helpless
لاقید careless
لامحاله without fail
لامذهب atheist ; impious
لاوقف الا فی ملک (وقف، صحیح نیست مگــردر ملک واقف) endowment is only valid in the property of the donor
لایباع الدین بالدین (دین را به دین نبایــــد فروخت) a debt cannot be used asconsideration To another debt in the contract of sale
لایتجزا inseparable; an integral part; indivisible
لایجوز prohibited
لایحرم الحرام الحلال (حرام ، موجب حرمتحلال نمیگردد) a forbidden act shall not forbid an authorized one
لایحل مال امرء الا بطیب نفسه (مال هیچکس حلال نیست مگر با رضایت خاطر او) possession and use of others’ property is not allowed unless with their consent
لایحه الحاقیه supplementary bill
لایحه بودجه کل کشور bill of general budget
لایحه تفریغ بودجه bill of settlement and liquidation of previous budget
لایحه دفاعیه در مرحله پژوهشی briefs
لایحه دفاعیه می بایستی موجز و منجز باشد pleading to be concise and direct
لایحه دفاعیه pleading
لایحه قانونی bill
لایحه یک فوریتی one-starred bill
لایحه bill; plea; pleading; brief
لایرث الکافر المسلم (کافر از مسلمانــــان ارثنمیبرد) infidels does not inherit from muslims
لایصدر الواحد الاعن الواحد (یک معلــــول،نمیتواند زاییده دو علت باشد) one effect is be a ttributed to tow cause
لایعقل unintelligible
لایق worthy; decent; qualified
لایقاد الوالد بالولد (پدر به کشتن فرزند خود،قصاص نمیشود) there is no retaliation against a father who murders his child
لاینحل inexplicable ; insolvable
لاینسب للساکت قول و لکن السکوت فی موضع الحاجه بیان (به شخص ساکت گفتاری نسبت داده نمی شود اما سکوت در مقــــامحاجت، به منزله بیان است) no statement will be attributed to a mute person, but in needy situations, silence is a sign of asking for help
لاینفک inseparable ; integral
لائیک secular ;laic
لباس ایمنی (در کارگاهها) protective clothing
لحن الخطاب a fortiori argument
لخت naked; bare; nude
لدنی (جبلّی) inborn; innate
لدی الاقتضاء as occasion arises
لدی الورود on arrival
لذت گرائی hedonism
لزوم حقی conditional irrevocability
لزوم حکمی mandatory irrevocability
لزوم عقد binding power of contract
لزوم irrevocability; the binding characteristic of contracts
لسان الحال mute eloquence
لسان الشرع theological language
لسان حقوقی legal parlance
لشکر army; division
لص attacker
لطف mercy; favour
لطمه harm
لعان sworn malediction;conjugal anathema; a method by which the husband may repudiate paternity of a child born to his wife;solemn malediction; imprecation
لعن کردن curse
لعن imprecation; curse
لعین accused
لغزش ناپذیر inerrant
لغزش error; mistake; slip
لغو ، بیهوده گویی inconsidered expressions; idle talk; vanity
لغو برده داری abolition of slavery
لغو تعلیق مجازات ویا آزادی تحت نظارت revocation of probation or supervised release
لغو دستور (بزه نظامی) insubordination
لغو قرار vacate an order
لغو کردن (سفارش) count remand
لغو کردن revoke; supersede; nullify; repeal
لغو مجازات اعدام abolition of death penalty
لغو مجازات شلاق abolition of sentence of whipping
لغو مجوز (پروانه) revocation of license
لفظ و معنی letter and spirit
لفظ utterance; term; expression; pronunciation
لفظی in expression
لقاح fertalization
لقب nickname; honorification title
لقطه article found (and picked up); found property
لقیط (بچه سرراهی) abandoned child
لکه خون Bloodstain
لم یزرع arid; barren; uncultivated
لن یجعل الله للکافرین علیالمسلمین سبیلا (خداوند هرگز کفار را بر مسلمانان مسلــــطنساخته است) God has never put the Moslems under domination and control of the infidels
لنگه (عدل) bale
لوازم ورود بمنزل (جهت سرقت) house-breaking implements
لوازم یدکی spare parts
لوازم concomitants
لواط sodomy; buggery; pederasty
لوایح تقدیمی قبل از محاکمه pretrial pleadings
لوایح دفاعیه pleadings
لوث a judicial presumption confirming the allegation
لوح محفوظ “””safety preserved”” tableau”
لَه و علیه pros and cons; for and against; pro and con
لَه pro ; for
لیبرالیسم liberalism
لیس علی الامین الا الیمین (بر امین جز سوگندنیست) trustee has no liability but to take an oath for innocency
لیسانس حقوق legum baccalaureate; bachelor of laws (L.L.B.)
لیست انتظار waiting list
لیست سیاه black list
لیست مواجب بگیران payroll
ما بازاء equivalent
ما به الاتفاق identifying factor
ما به الامتیاز distinguishing factor
ما به التفاوت balance; difference ; owelty
ما جاز بعذر بطل بزواله (آنچه به عذر جایز میشود، با زوال عذر، جواز آن منتفی میگردد) ceasing cause ceases the effect; an action authorized by an excuse, shall be forbidden by the removal of that excuse
ما حکم به العقل حکم به الشرع lex est dictaman rationis;law is the dictate of reason
ما علی المحسنین من سبیل (بر احسانکنندگان، هیچ تسلطی نیست) there is no domination over benefactors
ما فی الذِمه debt; obligation; chose in action
ما لا یدرک کله لایترک کله (آنچه را که نمیتوان تماماً درک کرد نباید تماماً ترک کرد) what ever cannot completely be accomplished,should not be abandoned as a whole
ما من عام الاوقدخص (هیچ قاعدهای نیست که استثناء نداشته باشد .)non est regula quin fallet;there is no general rule which may not fail(every rule has its exceptions)
ما نحن فیه subject at hand / at issue
ما وقع fact; event; an incident
ماء) water
ماترک estate of a deceased; legacy;heirloom;what is left
مأجور leasehold; hired (worker)
مأخذ مالیات basis for tax
مأخذ source; basis; origin
مأخوذ taken; derived
مادام الحیاه (مادام العمر) lifetime
مادر رضاعی foster-mother; mother by suckling
مادر زاده inborn; congenital
مادرزن mother-in-law
مادرکشی matricide
مادون inferior
ماده (قانونی) article; section
ماده استدلال matter of argument
ماده استنادی article invoked
ماده اصلاحی amendatory/amendment article
ماده الحاقی appended article
ماده قضیه matter of proposition
ماده منسوخه repealed article
ماده نزاع source of dispute
ماده واحده single-clause bill
مادهگرائی materialism
مأذون permitted; authorized
مأذونیت authoritativeness
مارالذکر above mentioned; aforesaid
مازاد بر احتیاج (تعداد کارگران) redundancy
مازاد بودجه government surplus
مازاد سرمایه surplus
مازاد excess; surplus; balance
مال استهلاکی consumable property
مال الاجاره سالیانه annual rent
مال الاجاره rent ; rental ; price of hire
مال الارث patrimony ; hereditament
مال التجاره قاچاق contraband merchandise
مال التجاره merchandise; goods
مال الشرکه property belonging to the partnership
مال الصلح object of settlement ; object conveyed
مال اندیشی providence
مال بلاصاحب res nullius ; property of nobody
مال پیدا شده و بلاصاحب bona vacantia
مال پیدا شده found article
مال تبعی accessory property
مال توقیف شده entailed property
مال حرام property acquired illicitly
مال دولتی governmental property
مال ذمه established debt; undertaken property
مال شخصی personality; personal things
مال عمومی public property
مال عینی res corporales; corporeal things
مال غصبی usurped property
مال غیر استهلاکی remaining property; unconsumable property
مال غیر قابل تقسیم indivisible property
مال غیر منقول ذاتی immovable by nature
مال غیر منقول immovable property ; real property
مال غیر property belonging to other
مال قابل انتقال به ورثه hereditaments
مال قابل تفکیک partitionable property; divisible property
مال قابل تقسیم divisible property
مال قیمی non-fungible property
مال مادی corporeal property
مال مباح free property; unclaimed property
مال متروکه res derelicta; abandoned property
مال متنازع فیه res litigiosae ; things which are in litigation
مال مثلی res fungibiles; fungible property
مال مجهولالمالک property with unknown owner
مال محترم (فقه) property with a known owner
مال مرهون mortgaged property
مال مسروقه stolen goods
مال مشاع indivisum ; joint property; res common
مال مشترک زن و شوهر community property
مال مشترک common property
مال مصادره شده confiscated property
مال معنوی res incorporales ;incorporeal property
مال مغصوب usurped property
مال مفروز partitioned property
مال منقول movable property; ambulatory chattels
مال مورد وثیقه pledged property
مال موروثی hereditaments
مال موضوع حق انتفاع موجل vested in interest
مال موقوفه endowed property; object of the endowment
مال ودعی deposited property; thing lent
مال res ; property
مالالاجاره rent
مالالارث (ماترک) estate (after discharging the deceased debts and obligations)
مالالرهانه mortgaged property
مالالشرکه common property (in partnership)
مالالصلح compromised consideration
مالالکفاله amount of bail
مالالمصالحه consideration in compromise contract
مالالمضاربه capital in commandite
مالانص فیه casus omissus; silence of the law; where there is no law
مالدار (مستطیع) solvent
مالک اصله owner of root
مالک حبه owner of seed
مالک حقالارتفاق owner of easement
مالک حقیقی true owner
مالک رسمی official owner
مالک رقبه naked owner
مالک زمین landowner
مالک ظاهری reputed owner
مالک عرصه ground landlord
مالک عمده (تیولدار) squire
مالک قطعی ملک طلق fee simple ; absolute owner of a piece of property
مالک کشتی ship owner
مالک مجاور abutting owner
مالک مشاع joint owner
مالک مطلق freeholder
مالک مفروز owner of partitioned property
مالک ملک مجاور abutting owner
مالک منافع equitable / beneficial owner
مالک منحصر sole owner
مالک نتاج owner of the offspring
مالک و مستاجر landlord and tenant
مالک واقعی (قانونی) rightful owner
مالک owner; proprietor; possessor
مالکانه proprietary; possessory
مالکیت اجتماعی (جمعی) collective ownership
مالکیت احتمالی contingent estate
مالکیت اختصاصی private ownership
مالکیت ادبی و هنری literary and artistic ownership
مالکیت ارضی land tenure
مالکیت از طریق مرور زمان title by prescription
مالکیت اشتراکی common ownership
مالکیت اعتباری reputed ownership
مالکیت انتفاعی beneficial ownership
مالکیت انحصاری exclusive ownership
مالکیت بدون تصرف remote dominion
مالکیت بدون حق انتفاع ownership without usufruct
مالکیت بلامعارض / مطلق clear/ good / marketable title
مالکیت جمعی collective ownership
مالکیت حق تألیف ownership of copyright
مالکیت حق دینی incorporeal property
مالکیت حقوق صنعتی ownership of industrial rights
مالکیت خصوصی private ownership
مالکیت دولتی public/state ownership
مالکیت ذمه ownership of obligation
مالکیت سر قفلی key-money ownership
مالکیت شخصی personal ownership
مالکیت صنعتی industrial ownership
مالکیت صوری و ظاهری apparent title ; colour of title; ostensible ownership
مالکیت عمومی public ownership
مالکیت عین (بدون منافع) bare ownership; naked ownership
مالکیت فردی individual ownership;private ownership
مالکیت قضایی legal ownership
مالکیت کامل و مطلق زمین eminent domain
مالکیت مافیالذِمه ownership of debts ; passing the ownership from creditor todebtor of the amount due
مالکیت محدود (از قبیل حق عمری یا اشاعه) qualified ownership
مالکیت محدود imperfect ownership; restricted ownership
مالکیت مختلط double ownership
مالکیت مشاع (در یک مجتمع ساختمانی) condominium
مالکیت مشاع با سهم مساوی joint tenancy
مالکیت مشاع joint ownership; tenancy in common
مالکیت مطلق زمین domain
مالکیت مطلق absolute ownership; unrestricted ownership; dominion
مالکیت منافع equitable interest / ownership; beneficial interest / ownership
مالکیت ناشی از تصرف squatter’s title
مالکیت ناشی از حکم قانون legal estate
مالکیت ناشی از قرارداد conventional estate
مالکیت ناشی از مرور زمان title by prescription ;adverse enjoyment / possession ; prescriptive right / title
مالکیت و تصرف ملکی را داشتن seizure of property
مالکیت و تصرف proximate dominion
مالکیت هنری artistic ownership;artistic property
مالکیت ownership; proprietorship; mastership
مالکین مجهول الهویه unknown owners
مالکین مشترک (مشاع) co-owners
مالم یجب non-existence obligation
مالوف usual; customary; habitual
مالی financial
مالیات اراضی land tax
مالیات اربابی feudal taxes
مالیات ایالات provinces tax
مالیات بازدارنده prohibitive tax
مالیات بر اجاره بهاء rental tax
مالیات بر ارث بعد از تقسیم ترکه inheritance tax
مالیات بر ارث قبل از تقسیم ترکه estate duty
مالیات بر ارث succession tax ; legacy tax; death tax; estate tax inheritance tax ; probate duty
مالیات بر ارزش افزوده add valorem tax
مالیات بر اشخاص tax per capita
مالیات بر اموال property tax
مالیات بر تولید و مصرف داخلی excise duty
مالیات بر درآمد income tax
مالیات بر سرمایه capital levy
مالیات بر عایدات revenue tax
مالیات بر مصرف consumption tax
مالیات بر منابع طبیعی severance tax
مالیات بر نقل و انتقال اموال transfer tax
مالیات بر هبه gift tax
مالیات بندی taxation;imposition
مالیات پرداخت نشده delinquent tax
مالیات پس افتاده arrears of taxes
مالیات پنهان hidden tax
مالیات تصاعدی progressive taxation
مالیات تعیین کردن (قابل پرداخت) tax assessment
مالیات تکلیفی(کسرمالیات قبل از پرداختحقوق ودستمزد) withholding tax
مالیات تناقصی degressive tax; tax on descending
مالیات توزیعی distributive taxes
مالیات ثابت (مقطوع) fixed assessment
مالیات جنسی taxes in kind
مالیات حراج auction tax
مالیات داخلی inland revenue
مالیات درآمد اتفاقی casual revenue tax
مالیات درآمد خالص net revenue tax
مالیات دهنده tax-payer
مالیات زمین (بر اساس قیمت روز) land-value tax
مالیات سالیانه املاک annual estate tax
مالیات سرانه poll tax; head-money;head tax;capitation tax
مالیات سنگین high taxation
مالیات صنفی fixed tax for guilds
مالیات غیر شخصی (بر اموال) property tax
مالیات غیر مستقیم indirect tax; excise
مالیات فروش excise duties/ taxes
مالیات ماترک death tax; estate tax; inheritance tax; probate duty
مالیات مستقیم direct tax
مالیات مشخص specific duties
مالیات مضاعف double taxation
مالیات منطقه ای local tax
مالیات نزولی regressive taxation
مالیات نسبی relative tax
مالیات نقدی taxes in cash
مالیات و عوارض پروانه شغلی licence tax
مالیات و عوارض حرفه و شغل occupation tax
مالیات tax; levy; impost
مالیت capable of being owned
مالیه عمومی public finance
مالیه finance department
مأمن place of security; safe place
مامور ابلاغ / احضار process server
مامور اجرا (داد ورز) executor
مامور اجرای امین صلح bailiff
مامور اجرای قانون (مامور انتظامی) law enforcement officer
مامور اداری administrative functionary
مامور اطلاعات intelligence agent
مامور اعدام hangman
مامور آگاهی detective; secret agent
مامور پرداخت paymaster
مامور پلیس (شهربانی) police officer
مامور تحقیق inquisitor
مامور تشخیص مالیات (ممیز مالیاتی) tax assessor
مامور ثبت و ضبط وصیت نامهها register of wills
مامور ثبت register
مامور جلب arresting officer
مامور خدمت عمومی public service officer
مامور دولت functionary; government official; civil officer
مامور سیاسی diplomatic agent
مامور قضائی judicial agent
مامور کنسولی consular officer
مامور مخفی secret / undercover agent
مامور مراقبت probation officer
مأمور agent; delegate; appointed; charged;employee
مأموران گمرک customs authorities
ماموران مراقب security guards
ماموریت دیپلماتیک diplomatic missionary
ماموریت شناسائی reconnaissance mission
ماموریت فوق سری top-secret mission
ماموریت mission;commision
مامورین امنیتی security agents
مامورین به خدمات عمومی public utilities (services) officers
مامورین رسمی بین المللی international officials
مامورین زندان prison-officers
مامورین سیاسی و کنسولی و فرهنگی political,consular and cultural mission/ agents/ officers
مأمومه (جرح مأمومه) lesser brain wound
مانده بدهکار remainder of debt
مانده بدهی تعدیل شده adjusted debit balance (adb)
مانده بستانکار remainder of claim
مانده ماترک (پس از تصفیه دیون) residual estate; residuary
مانده ماترک(پس ازتصفیه دیون و پرداختههزینه ها) residual estate
مانده remainder; balance; residue
مانع اجرای عدالت شدن impede justice
مانع شدن prevent; to obstruct; to hinder
مانع شرعی religious impediment
مانع طرح ادعا شدن estop
مانع طرح دعوی (اصل ممنوعیت انکار بعد ازاقرار) estoppel
مانع عبور شدن obstruct passage
مانع قانونی legal impediment
مانع impediment; obstruction; hindrance; obstacle
مانعه الخلو impossible to be negated
مانعه الجمع mutually exclusive; impossible to be congregated
ماوقع لم یقصد و ماقصد لم یقع (آنچه که واقع شده مورد قصد نبوده است و آنچه مورد قصدبوده صورت خارجی پیدا نکرده است) what is occurred, has not been intented, and what has been intended, does not occurred
مأوی habitation; ultimate abode
ماهوی substantive;essential
ماهیت اتهام nature of charge
ماهیت جرم nature of offence
ماهیت حقوقی legal nature
ماهیت دعوی merits of the case ; nature of the law suit
ماهیت رای nature of judgement
ماهیت عرفی conventional nature
ماهیت قانونی legal nature
ماهیت مستنبط از قانون inferred legal terms
ماهیت nature;essence;quiddity;essential substance;identity
مایحتاج necessaries
مایل دریایی nautical mile
مایملک (به صورت مستغلات و اوراق بهادار) holding (s)
مایملک شرکاء equity
مایملک possessions; property
مباح بالاصل basic unclaimed property
مباح بالعرض accidental unclaimed property
مباح permissible; permitted;indifferent; allowed; lawful; allowable
مباحات property or rights belonging to no particular person
مباحثه debate; controversy
مبادلات بینالمللی international exchanges
مبادلات فرهنگی cultural exchanges
مبادله اسناد تشکیل دهنده یک معاهده exchange of instruments constituting a treaty
مبادله جنسی exchange of commodities; payment in kind
مبادله سکنه exchange of population
مبادله نامهها و یادداشتها exchange of letters and notes (correspondence)
مبادله exchange; nterchange; reciprocation; barter
مبادی (اصول) principles ; axioms
مبادی اولیه basic principles
مبادی حقوق axioms of law; legal assumptions / principles
مبادی محسوسات principles of the sensibles
مبارزات انتخاباتی election campaigns
مبارزه با جرائم سازمان یافته fighting organized crimes
مبارزه با فحشاء (روسپی گری) campaign against prostitution
مبارزه با فساد campaign against corruption
مبارزه با قاچاق مواد مخدر campaign against drug trafficking
مبارزه با مواد مخدر anti-narcotic campaign
مبارزه در جهت کسب برابری نژادی campaign for racial equality
مبارزه طبقاتی class struggle
مباشر perpetrator
مباشر(مدیروکارگزار) superintendent; overseer; steward
مباشرت ( در جرم) perpetration
مباشرت stewardship
مبالات care; regard; consideration
مبانی حقوق fundamentals of law
مبانی قضائی judicial elements (basis)
مبانی doctrines; fundamentals; basics; principles
مباهله mutual cursing; mutual invocation of a curse
مبایعه sale
مبتنی بر جرم ex delicto
مبتنی بر خرید ex empto
مبداء origin; starting point
مبدع innovator
مبرا کننده از تقصیر exculpatory
مبرات donations; charities
مبری از مسؤولیت کیفری immune from criminal liability
مبری acquitted; discharged; released
مبطل invalidating
مبلغ اسمی سهام nominal value of the share
مبلغ باقیمانده قابل پرداخت net balance
مبلغ بیمه coverage
مبلغ پایاپای شده clearings
مبلغ پس گرفته شده refund
مبلغ پیشنهادی شرکت کننده در مناقصه bid price
مبلغ تجدید نظر شده revised price
مبلغ چک cheque amount
مبلغ حکم (بدون بهره) face of judgment
مبلغ رسمی بدون احتساب بهره face amount
مبلغ فروش کالا amount of purchase price
مبلغ قرض amount of laon
مبلغ کلی قرارداد contract rate
مبلغ مذهبی missionary
مبلغ معین specific sum; fixed sum; determinate sum
مبنا یا منشاء دعوی cause
مبنای حکم basis of the judgment
مبنای قانونی legal basis ; legal grounds
مبهم گوئی prevarication; equivocation
مبهم ambiguous; obscure; vague
مبیع شرطی conditional object of sale
مبیع کلی (نامعین) unascertained goods
مبیع معین specified goods
مبیع معیوب defective object of sale
مبیع object of sale
مبیُّن (بیّن) clear ; doubtless ; true
مبین explanatory
متأخر posterior ;later
متأخرین later scholars ;recent thinkers;later generations; later ones
متارکه جنگ armistice; cessation of arms
متارکه زوجین بموجب قانون mensa et thoro;a separation of the spouses by law
متارکه قضائی judicial separation
متارکه separation
متاع merchandise; article; goods
متأهل married
متبایعین parties to a sale contract
متباین heterogeneous;distinct
متباینین divergents
متجاسر daring; insolent;insurgent
متجانس homogeneous
متجاوز (به مال و مقام) intruder
متجاوز (به ملک غیر) trespasser
متجاوز ارضی aggressor
متجاوز جنسی rapist
متجاهر به فسق notorious for debauchery
متحارب belligerent
متحد المال circular; by – law
متحد شدن make common cause; to unite
متحدثات ، نمائات accessions
متحصن شدن take refuge/ sanctuary
متحمل خسارت شدن suffer/sustain/incur losses
متحمل مخارج شدن incur expenses
متخاصم hostile
متخصص امور محاکماتی specialist in trial work
متخصص آمار statistician
متخصص حقوقی jurist
متخصص دست خط handwriting expert
متخصص نظامی military specialist
متخصص specialist; expert
متخلف violator
متداخل (هم پوش) overlapping
متداعیین parties to the dispute; litigants
مترادف synonyms
مترجم رسمی official translator
مترجم شفاهی (دیلماج) interpreter
مترجم translator
متروک (مسکوت) in abeyance
متروک شدن (قانون) fall into desuetude
متروک شدن fall into disuse
متروکات abandoned (objects)
متروکه اعلام کردن (ساختمان یا کشتی) condemn
متروکه abandoned; obsolete
متزلزل (حق) unstable; uncertain (right)
متساوی التقصیر pari delicto; equal in guilt;in equal fault
متساوی equal; alike
متساویاً pari passu ; without preference; equally
متشابه similar ; identical
متشابهات allegorical (verses)
متصالح compromiser
متصالحین compromisers
متصدی اعدام executioner
متصدی بنگاه معاملات املاک realtor;estate agent
متصدی پرونده ها file clerk
متصدی حمل و نقل خصوصی private carrier
متصدی حمل و نقل عمومی common carrier
متصدی حمل و نقل carrier
متصدی و مسؤول اداره incumbent of an office
متصدی custodian ; incumbent
متصرف با حسن نیت possessor with a good faith; bona fide possessor
متصرف با سوءنیت mala fide possessor
متصرف بالاختصاص sole possessor
متصرف بالاشتراک joint possessor
متصرف بعنوان مالکیت possessor as an owner
متصرف سابق previous possessor
متصرف شدن take possession of
متصرف فعلی present occupier
متصرف قانونی lawful possessor
متصرف لازم نیست که مالکیت خود را بهاثبات برساند non possessori incumbit necessitas possessiones ad se pertinere;a person in possession is not bound to prove that the possessions belong to him
متصرف possessor; occupant ; possesing;occupier; holder
متضامناً (مشترکاً و منفرداً) jointly and severally
متضرر ساختن، لطمه زدن، صدمه injure
متضرر شدن sustain a loss
متضرر sustaining a loss
متضمن بودن comprise; to include
متضمن comprising; including; involving
متظلم petitioner
متعارف reasonable ;customary; common
متعاقب following;subsequent
متعاقدین contracting parties
متعامل transactor
متعاملین parties to the transaction
متعاهدین parties to the treaty; parties undertaking an obligation
متعذر difficult; impossible; resorting to a specified excuse
متعسر difficult
متعصب fanatic; orthodox
متعلق حق object of the right
متعلق حکم object of the decree
متعلق عقد object of the contract
متعلق object of a legal relation; belonging; pertaining
متعلقات خانه homesteads
متعلقات appurtenances; attachments; accessories
متعه temporary marriage; concubinage
متعهد اصلی original promisor
متعهد جدید (در تبدل تعهد) subsequent expromissor
متعهد سفته make of a promissory note
متعهد شدن undertake
متعهد له promisee; covenantee
متعهد promisor;covenantor; undertaker; obligor; engaged
متفاهم عرف general understanding of the public from legal terms
متفرع branched out; derived
متفرعات derivatives; by-products
متفرق ساختن تظاهر کنندگان disperse demonstrators
متفق علیه indisputable question; unanimously agreed upon
متفق allied; united
متقابل counter; reciprocal; mutual;opposed;opposite
متقابلا “”” mutually; reciprocally”
متقارن simultaneous; symmetrical
متقاسمین jointo wners who decide to divide the property
متقاضی احضار requesting party for summoning
متقاضی پناهندگی (پناه جو) asylum seeker
متقاضی کار job applicant
متقاضی enquirer; applicant
متقاضیان مقامهای دولتی applicants for government posts
متقاعد (بازنشسته) retired
متقدم prior;precedent;ancient
متقلب یا جاعل کوچک faker
متقلّب falsorious ; fraudster; counterfeiter
متقلبانه fraudulent
متقلبانه fraudulently
متقلبین در پرداخت مالیات tax fraudsters
متکافی correspondent
متکلمین scholastic theologians
متلازم concomitant
متمتع از حقوق مدنی entitled to civil rights
متمتع شدن enjoy
متمتع husband in temporary marriage; benefiting from; enjoying
متمرد (خودسر) perverse
متمکن rich; solvent;stable
متمم وصیت نامه codicil
متمم complementary;supplementary; supplement
متن قرار text of the order
متن قرارداد text of a contract
متن text
متنازع فیه contentious; object of dispute; in issue
متنازع disputed;contested
متناسب proportional; proportionate
متناقض با خود self-contradiction
متناقض contradictory;self-contradictory; contradictive
متناوب alternate; periodic
متناهی finite
متواتر (حدیث) tradition reported by numerous authorities; successive widely transmitted
متواتر that which comes successively; successive
متوالی successive; consecutive
متوسط دستمزد average pay
متوسل شدن یا رجوع کردن (به داوری یا دادگاه) seek recourse (to arbitration/courts)
متوفای با وصیت نامه testate
متوفای بدون فرزند defunctus sine prole;dead without leaving issue
متوفی deceased; decedent; defunct; dead person
متوقف (معسر) insolvent
متوقف (ورشکسته) bankrupt
متوقف بودن بر depend upon
متوقف ساختن اجرای رأی stay enforcement of judgment
متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوزکارانه suppression of acts of aggression
متولد از زنا born of adultery
متولد از نزدیکی به شبهه born from mistaken sexual intercourse
متولی وقف administrator of endowment
متولی administrator; trustee; superintendent; guardian; tutor
متهب grantee
متهم اصلی principal defendant
متهم ساختن یک قاضی به اخذ رشوه impeach a judge for taking bribes
متهم شدن به افتراء be charged with slandering
متهم غایب contumax
متهم کردن (صدور کیفرخواست) accuse ; impeach
متهم کردن با ارائه کیفرخواست indict
متهم کننده delator; an accuser
متهم منکر (منکر ادعای مطروحه درکیفرخواست) traverser
متهم accused; culprit;defendant
متهمین تهیدست indigent defendants
متهمین دارای عقب ماندگی ذهنی mentally retarded defendants
متهمین متعدد numerous accussed
مثقال mesghal (unit of weight equal to 4/068 gr.)
مثل equivalent; something identical; similar
مثله کردن maiming;mutilate
مثلی fungible
مثمن object of sale
مجادله (بحث) polemics; disputation; argument
مجادله فلسفی philosophical controversy
مجادله کلامی theological controversy
مجاری اداری administrative channels
مجاری دیپلماتیک diplomatic channels
مجاز ندانستن disallow
مُجاز authorized; permissible; accredited; admissible
مُجاز metaphor
مجازات اجباری (غیر قابل تخفیف) mandatory penalty
مجازات اداری administrative punishment; administrative penalty
مجازات ارعابی deterrent punishment
مجازات اشد most severe punishment; maximum punishment
مجازات اصلی principal punishment
مجازات اعدام capital punishment; death penalty
مجازات انضباطی ، مجازات انتظامی disciplinary punishment
مجازات اولی first punishment/sentence
مجازات بدنی corporal punishment
مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی sentence in excess of the maximum authorized by law
مجازات پرداخت جزای نقدی و هزینه دادرسی sentence to pay a fine and costs
مجازات تأدیبی correctional punishment; reformative punishment; rehabilitation punishment
مجازات تبعی accessory punishment
مجازات ترذیلی stigmatic punishment
مجازات ترهیبی afflictive punishment
مجازات تشدید شده(بعلت سابقه) enhanced sentence
مجازات تعزیری discretionary punishment
مجازات تعلیقی suspended punishment
مجازات تعیین شده در قانون fixed sentence
مجازات تکدیری punishment of a minor offence
مجازات تکمیلی complementary punishment
مجازات تنبیهی (بازدارنده) deterrent punishment
مجازات جزائی criminal sanction
مجازات حبس custodial sentence;imprisonment
مجازات خفیف lenient sentence
مجازات زندان بعلت عدم پرداخت جزای نقدی imprisonment for non payment of the fine
مجازات سالب آزادی punishment resulting to deprivation of freedom
مجازات سبک mild punishment
مجازات شاق severe punishment
مجازات شلاق sentence of whipping
مجازات شهادت دروغ punishment of perjury
مجازات ظالمانه و غیر عادی cruel and unusual punishment
مجازات قبلی previous sentence
مجازات قطعی زندان determinate prison sentence
مجازات کردن penalize;to punish
مجازات کوتاه مدت زندان short custodial sentence
مجازات مالی pecuniary punishment
مجازات محدود کننده آزادی punishment resulting to limitation of freedom
مجازات مشدد (برای تکرار و تعدد جرم) cumulative punishment
مجازات معلق suspended sentence
مجازات مقرر در حکم بدوی sentence ordered by the first judgment
مجازات ممنوعیت از رانندگی disqualification from driving
مجازات های اقتصادی economic sanctions
مجازات های بازدارنده deterrant punishments
مجازات های سالب آزادی custodial sentences
مجازات های غیر سالب آزادی non-custodial sentences
مجازات punishment; penalty;sentence
مجازاتهای کیفری criminal penalties
مجازی (در مقابل حقیقی) metaphorical
مجامع بینالمللی international forums; international bodies
مجامع عمومی general assemblies
مجامع کارگری labor collectives
مجامعت sexual intercourse
مجاناً a gratia ; gratuitously; gratis
مجانی ex gratia ; gratuitous; free from charges
مجانین lunatics
مجاور adjacent
مجاورت adjacency
مجاهدت endeavor; struggle
مجبور کردن compel; to coerce
مجبور compelled; forced; obliged
مجتمع ساختمانی (مسکونی) multiple-unit building
مجتمعاً و منفرداً jointly and severally
مجتهد جامع الشرایط highly qualified religious jurisprudent
مجتهد one who based on his knowledge can form a judgment of his own; one who by his own exertions form his own opinion; religious jurisprudent
مجدداً ارجاع کردن (به ماموریت جدید اعزامکردن) reassign(n.reassignment)
مجدداً تصاحب کردن repossess (n.repossession)
مجرای قانونی legal channel
مجرد (ازدواج نکرده) single;bachelor
مجرم بعادت habitual offender; recidivist
مجرم خطرناک dangerous criminal
مجرم سرکش resisting offender
مجرم سیاسی political delinquent
مجرم فراری escaped criminal ; fugitive
مجرم criminal; delinquent
مجرمانه (دارای حالت مجرمانه) feloniously
مجرمیت متهم culpability of the defendant
مجرمیت guilt ; criminality
مجرمین اتفاقی occasional criminals
مجرمین دائمی chronic offenders
مجرمین مادر زادی born criminals (atavistic)
مجرمین مختل المشاعر mentally disordered offenders
مجروح کننده injuring
مجروح wounded; injured;hurt
مجری (قابل اجرا) applicable;enforceable
مجری قرار sheriffs;executor of the writ (order)
مجریان قانون law enforcement personnel
مجعول (خلاف واقع) forged; fictitious; fabricated
مجعول شرعی religious positive
مجعول طبیعی natural positive
مجعول عقلی rational positive
مجعول positive
مجلات حقوقی legal periodicals
مجلس اجازه place of ratification
مجلس اشراف(لردها) house of lords (aristocrats)
مجلس اعیان (لردها) house of lords
مجلس بیع session of contracting
مجلس خبرگان رهبری Assembly of Experts for Leadership
مجلس خبرگان Assembly of Experts
مجلس سنا senate
مجلس شورای اسلامی Islamic Consultative Assembly
مجلس شورای ملی National Consultative Assembly
مجلس شوری consultative assembly; consultative council; parliament
مجلس شیوخ house of elders
مجلس طبقاتی house of caste
مجلس عالی high council
مجلس عقد (ازدواج) wedding ceremony
مجلس عقد meeting place of contract;contractual meeting
مجلس عوام lower house ; (u.k.) house of commons; house of commons
مجلس قانونگذاری legislative assembly
مجلس مؤسسان constituent’s assembly
مجلس نویسان secretaries of the meeting
مجلس house; assembly;session;meeting
مجلوب ثالث third party summoned to the dispute
مجلوب arrested person
مجله رسمی (روزنامه رسمی) gazette
مجلّه magazine
مجمع الجزایر archipelago
مجمع القوانین code
مجمع تشخیص مصلحت نظام State Exigency Council
مجمع عمومی اولیه first general meeting (assembly)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد United Nations’ General Assembly
مجمع عمومی سالیانه annual general meeting
مجمع عمومی عادی ordinary general meeting
مجمع عمومی فوق العاده extraordinary general meeting
مجمع مؤسس constituent council
مجمع assembly
مجمل brief; summary;abstract ; concise
مجموع دوره های بازداشت موقت aggregate periods of detention
مجموع مطالبات فعلی total sum of the existing claims
مجموعه اسناد و مدارک documentation
مجموعه اموال شخص estate
مجموعه اوضاع و احوال قضیه totality of the circumstances
مجموعه حقوق نوشته corpus juris civilis
مجموعه دارایی ها aggregate of assets
مجموعه دیون aggregate of debts
مجموعه عمومی عادی بطور فوق العاده specially held regulur general meeting
مجموعه عمومی مؤسس founders general meeting
مجموعه قوانین شرعی corpus juris canonici; a body of the canon law
مجموعه قوانین مدنی corpus juris civilis; a body of civil law
مجموعه قوانین corpus juris; a body of law
مجنون ، دیوانه taken by force;demented insane; lunatic
مجنون دائمی (مجنون مطبق) permanent insane
مجنی علیه victim; injured party
مجنی علیهرضایت تقدیری رضای استنباطی constructive consent
مجوز ازدواج marriage licence
مجوز صدور (کالا) export licence
مجوز قانونی enabling clause
مجوز ورود (کالا) import licence
مجوز permission; licence; justification; authority
مجوس (زرتشتی) zoroastrian; magian
مجهول ، شیء مجهول unknown object
مجهول التولیه (در وقف) endowment with unknown administrator
مجهول المالک (مال) bona vacantia ; property of unknown owner
مجهول المصرف of unknown use or purpose
مجهول المکان (شخص) bona vacantia ; person of unknown place of abode
مجهول النسب of unknown parentage
مجهول الهویه (شخص) person of unknown identity
محابات favoritism
محاجه کردن debate
محاذی opposite ; parallel
محارب person convicted of muharaba;combatant; bandit
محاربه (فقه) infringement of public security
محاربه با خدا rebellion against God; warring against God;wage war againstAllah; fight against God
محاربه banditry
محارم نسبی blood relations within the prohibited degrees of marriage
محارم very near relatives; those with whom marriage is unlawful
محاسب accountant
محاسبات تجارتی commercial accounts
محاسبات عمومی public accounts
محاسبات accounts
محاسبه computation; accounting; calculation
محاصره بحری تجاری commercial blockade
محاصره بحری blockade
محاصره را شکستن break the siege
محاصره غیر جنگی pacific blockade
محاصره کامل effective blockade
محاصره siege;besieging
محاط surrounded
محافظ guard
محافظه کار conservative
محافظه کاری conservatism
محاقله contract of barter in corn
محاکم ابتدایی (محاکم تالی) lower courts ; courts below
محاکم اختصاصی courts of special jurisdiction
محاکم ایران iranian courts
محاکم تالی inferior courts
محاکم حقوقی civil courts
محاکم خارجه foreign courts
محاکم شرعی ecclesiastical courts; religious courts
محاکم عالی higher court
محاکم عمومی courts of general jurisdiction
محاکم کیفری criminal courts
محاکم نظام حقوق عرفی common law courts
محاکم courts; tribunals
محاکمات جزایی criminal trials
محاکمات حقوقی civil proceedings
محاکمات trials
محاکمه (دادرسی) منصفانه fair trial
محاکمه اختصاری summary trial
محاکمه انفرادی (جداگانه برای هر یک ازمتهمین) separate trial
محاکمه با حضور هیئت منصفه trial by jury
محاکمه بی نقص errorless trial
محاکمه توسط قاضی (بدون حضور هیئت منصفه) bench trial
محاکمه ثانوی second trial
محاکمه علنی open trial;public trial
محاکمه غلط mistrial; miscarriage of justice
محاکمه غیر علنی trial in camera
محاکمه مجدد (اعاده دادرسی) retrial; trial de novo
محاکمه نظامی martial trial
محاکمه trial ; court procedure
محال علیه drawee;assignee
محال له payee
محال impossible; absurd
محبس prison;jail
محبوس علیه beneficiary of entailed property
محبوس prisoner; imprisoned
محتال creditor; beneficiary of a draft
محدوده limitation
محدودیت بازرگانی commercial restriction
محدودیت در اعمال قدرت و اختیاراتحکومتی restrictions on the use and application of governmental power
محدودیت در انتشار گزارشات جریان دادرسی restrictions on publication of reports of judicial proceedings
محدودیت در بکارگیری شهادت limitations on the use of testimony
محدودیت در واردات import control; import restrictions
محدودیت های ناشی از قانون اساسی constitutional restrictions
محدودیت restriction
محدودیتهای اخلاقی moral restrictions
محدودیتهای ازادی انعقاد قرارداد limitations on freedom of contract
محدودیتهای قانونی legal restrictions
محدودیتهای مذهبی religious restrictions
محدودیتهای ناشی از آئین دادرسی procedural restrictions
محذور danger ; peril ; trouble
محرز ascertained; confirmed; established; fixed
محرک (تحریک کننده) instigator; provoker
محرک جنایت از مرتکب گناهکارتراست plus peccat autor quam actor; instigator of a crime offends more than the doer of it
محرکین اغتشاش instigators of the rebellion
محرم (در حال احرام) being in the sacred state during pilgrimage to mecca
محرم intimate; congenial person; confident; person related to another with in
محرمات forbidden things / acts
محرمانه بودن ارتباط و مخابرات secrecy of communication
محرمانه بودن تحقیقات secrecy of the investigation
محرمانه confidential
محروم از ارث disinherited
محروم از حقوق قانونی outlaw
محروم کردن از ارث exhereditation; disinheritance; abdicate
محروم کردن از تصرف dispossess
محروم کردن از حقوق اجتماعی deprive of civil rights ; ostracize
محروم کردن از حقوق مدنی deprive of civil rights
محروم کردن یا سلب کردن (حق مالکیت یااختیار) devest
محروم کردن exclude
محروم deprived
محرومیت اجتماعی social deprivation
محرومیت از ارث disinheritance
محرومیت از جان یا ازادی یا مال deprivation of life, liberty or property
محرومیت از حق انتخاب کردن disfranchise
محرومیت از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت civil disability;legal disability
محرومیت از حقوق اجتماعی deprivation from social rights; degradation; incapacitation
محرومیت از حقوق مدنی attainder; civil death; loss of civil rights
محرومیت از حقوق مندرج در قانون اساسی deprivation of constitutional rights
محرومیت اقتصادی economic deprivation
محرومیت deprivation; exclusion
محسوسات sense data; sense impression; physical phenomena;objects of sense; senses ; sensuous
محصن married man;chaste;continet; married
محصنه coverture; married woman
محصور countable; numerable; quantified
محصول طبیعت fructus naturales
محصول produce; corp; yield; product
محضر notary public’s office
محضردار notary public
محضری notarial ; registered
محظور constraint
محق entitled; rightful
محقق certain; ascertained
محقون الدم protected; one whose life and safety is protected by the law
محکمه ابتدایی court of first instance
محکمه اجنبی foreign court
محکمه استیناف court of appeal
محکمه انتظامی disciplinary tribunal
محکمه ایرانی Iranian court
محکمه بدایت court of first instance
محکمه پسند (بیانات ، ادله) statements or evidence acceptable to court
محکمه تالی inferior court; lower court
محکمه تجارت commercial court
محکمه تمیز supreme court
محکمه حقوقی civil court
محکمه شرع ecclesiastical court; religious court
محکمه عالی superior court
محکمه نقض و ابرام supreme court
محکمه court; tribunal
محکوم بطور غیابی condemned or sentenced in absentia
محکوم به اعدام sentenced to death
محکوم به پرداخت خسارت adjudged to pay damage
محکوم به حبس ابد sentenced to life imprisonment
محکوم به مالی judgment debt
محکوم به object of judgment
محکوم سابقه دار former convict
محکوم شدن در دعوی losing the case
محکوم شدن convicted
محکوم علیه (جزایی) convicted person
محکوم علیه ، دادباخته losing party (unsuccessful party)
محکوم علیه losing party
محکوم فراری escaped convict ; fugitive
محکوم کردن condemn; to sentence
محکوم له winning party ; judgment creditor
محکوم convict; sentenced
محکومیت جزائی (کیفری) criminal conviction
محکومیت حقوقی civil conviction
محکومیت زندان با حق بازخرید imprisonment with option of a fine
محکومیت قبلی previous conviction;former conviction
محکومیت متهم بدون حضور هیئت منصفه(محکومیت اختصاری) summary conviction
محکومیت مشدد extended sentence
محکومیت مؤثر effective conviction
محکومیت conviction
محکم (قطعی) decisive; definite
محکمات (آیات) clear verses; basic verses; definite verses
محل اختفاء hiding place
محل اقامت domicile
محل انعقاد قرارداد loci contractus ; place of contract conclusion
محل بازرسی place of inspection
محل بیع place of sale
محل پرداخت برات یا سفته place of pay of a bill
محل تجارت commercial establishment
محل تحصن sanctuary
محل تسلیم place of delivery
محل توقف residence
محل حدوث واقعه venue
محل دادگاه (حوزه قضایی) venue
محل سکنی residence ; place of abode; dwelling place
محل سکونت ثابت fixed abode
محل سکونت عادی usual place of abode
محل عمومی locus publicus ; a public place
محل ورزش در زندان exercise pen
محل وقوع بزه locus delicti ; the place where an offence was committed
محل وقوع عقود locus contractus; the place of conclusion of contract
محل locus; place; venue
محللِ one who makes lawful;he who legalises
محمول attribute; predicate
محموله دریائی cargo
محموله قاچاق contraband
محموله متوقف شده parcel on hand
محموله consignment; shipment
محو کردن (از عملیات اجرائی جعل) obliteration
محو کردن (سابقه) expunge
محوطه کارخانه factory premises
محوطه ممنوع الورود restricted area; no trespassing
محیط آلوده polluted environment
محیط رقابت آمیز competitive environment
محیط زندگی مجرم home surrounding of the offender
محیط کار work environment
محیط معاشرت طفل living environment of the child
محیض menstruous;menstruation
محیل drawer; assignor
مخابره کردن communicate
مخارج تأسیس شرکت expenses of formation of a company
مخارج تدفین funeral expenses
مخارج ثابت fixed charges
مخارج جاری current expense
مخارج دادرسی costs of proceedings; judicial fees
مخارج دفتری administrative fees
مخارج روزانه منزل running costs of the house
مخارج سالیانه annual expenses
مخارج لازمه necessary expenditure
مخارج مقدماتی preliminary expenses
مخارج و هزینه های اجرای حکم توقیف اموال costs and charges of the execution of distress warrant
مخارج expenses; costs; expenditure
مخاصمت antagonism;opposition;enmity
مخاصمه hostility
مخاطب قرار دادن دادگاه address the court
مخاطب addressee
مخاطرات شغلی hazards of occupation
مخالف (طرف) opponent
مخالف (نظر) dissenting (opinion)
مخالف با قانون contrary to the law
مخالف بودن رای با قانون inconsistency of the judgment and the law
مخالف شرع contrary to religious law
مخالف صریح قانون contrary to the explicit provisions of the law
مخالف(مغایر) contrary;in contradiction with
مخالفت بیّن obvious contradition
مخالفت کردن dissent
مخالفت discord;opposition;dissension;differentce
مختار empowered; independent;to have option
مختل المشاعر non compus mentis; mentally abnormal;absent-mindness
مختل کردن disorganize
مختلس embezzler
مختلف الاثر having different effect
مختومه کردن دعوی بصورت اختیاری voluntary dismissal
مختومه کردن دعوی توسط خواهان dismissal of action by the plaintiff
مخدر narcotic
مخدوش جلوه دادن مالکیت که موجب تضرر مالک گردد slander of title
مخدوش کردن دفاتر مالی cook the books
مخدوش کردن فهرست حقوق بگیران falsification of payroll records
مخدوش altered; erased; inconsistent
مخدوم master
مخزن reservoir
مخصص عقلی rational specificative
مخصص لفظی literal specificative
مخصص specificative
مخصوص ، موردی ad hoc
مخففه mitigating / attenuating circumstances
مخفی (غیرعلنی) in camera
مخفی شده hidden
مخفی کردن conceal; to hide; to cover
مخفی کننده اموال مسروقه concealer of stolen goods; fencer
مخفیانه in secret; secretly
مخفیگاه hiding place
مخل نظم دادگاه contemnor ;one who has committed contempt of court
مخل نظم disturbing good order
مخلوق creature
مداخله بی مورد improper interference
مداخله بیش از حد قضائی excessive judicial intervention
مداخله خارجی foreign intervention
مداخله در امور داخلی کشور interference in state’s internal affairs
مداخله درامورداخلیکشورهای عضو intervene in the domestic affairs of member states
مداخله دسته جمعی collective intervention
مداخله غیر مجاز unwarranted interference
مداخله مسلحانه armed intervention
مداخله مکرر repeated intervention
مداخله نظامی military intervention
مداخله intervention; interference
مدارا با بدهکار (عدم مطالبه طلب در موعدمقرر) forbearance ; forbear
مدارک دلالت کننده evidentiary documents
مدارک کتبی documentary evidence
مدارک متقن conclusive evidence
مدارک مستند evidentiary documents
مدارک documents; papers; proofs
مدافع defender
مدافعه defense; advocacy;mutual defense; defend
مدبر liberated slave
مدت اجاره rental period; term of lease; tenancy period
مدت اخطار term of notice
مدت اعتبار duration of validity
مدت باقیمانده زندان unexpired part of the term
مدت حبس term of imprisonment
مدت زمان آزادی مشروط period of conditional discharge
مدت زمان تعلیق مجازات operational period of a suspended sentence; probation period
مدت زمان قانونی statutory period
مدت زمان معلوم definite duration
مدت زمان نامعلوم indefinite duration
مدت غیر موقت non-temporary duration
مدت قانونی خدمت نظام term of military service
مدت قبول پیشنهادات شرکت در مناقصه tender acceptance period
مدت قرارداد term of contract; duration of contract
مدت لازم برای بارگیری و تخلیه running hour
مدت مجازات length of sentence
مدت مرور زمان limitation period
مدت معقول reasonable period of time; reasonable duration
مدت معین limited period of time
مدت موقت temporary duration
مدخوله penetrated wife; lain with; concubine
مدد معاش (خارج از شمول پرداخت مالیات) allowances
مدد معاش subsistence allowance
مددکار اجتماعی social worker
مدرسه دولتی state school
مدرک مسافرت travelling document
مدرک مستند documentary evidence
مدرک و دلیل مالکیت evidence of ownership
مدرک و دلیل مخدوش tainted evidence
مدرک document; written evidence; evidence
مدرک perceptive
مدعی العموم ابتدائی first instance prosecutor
مدعی العموم public prosecutor; attorney general
مدعی به remedy sought; relief sought
مدعی حق حبس lien claimant
مدعی خصوصی injured plaintiff
مدعی علیه متعدد numerous defendants
مدعی علیه defendant; accused; respondent
مدعی فرضی fictitious plaintiff
مدعی فیه (فقه) remedy sought
مدعی plaintiff; accuser; claimant; accuser
مدلل well-reasoned; substantiated
مدلول meaning;context ;signification
مدنی civil
مدون codified
مدیر (ماترک) executor (of estate)
مدیر اجرا execution manager
مدیر اداری office manager
مدیر امور اداری دانشگاه registrar
مدیر امور ایمنی safety manager
مدیر امور حفاظت security director
مدیر امور حمل و نقل transport manager
مدیر امور مالی (حسابداری) chief accountant
مدیر بانک bank manager
مدیر بخش division manager
مدیر بیکفایت incompetent
مدیر پروژه project manager
مدیر تبلیغات advertising manager
مدیر ترکه administrator of estate
مدیر تصفیه (منصوب دادگاه) referee in bankruptcy
مدیر تصفیه official receiver; administrator; liquidator
مدیر تولید production manager
مدیر ثبت chief of the local registry
مدیر دفتر دادگاه chief clerk of the court
مدیر دفتر office manager
مدیر رسمی (دولتی) public administrator
مدیر شعبه branch manager
مدیر عامل managing director; chief executive
مدیر فروش sales manager
مدیر کارخانه (کارگاه) works manager
مدیر کل director general
مدیر مالی financial manager
مدیر director; manager
مدیریت اطلاعات information management
مدیریت بازاریابی marketing management
مدیریت تولید production management
مدیریت صحیح sound management
مدیریت کارگزینی personnel management
مدیریت منابع آموزشی educational resources management
مدیریت و طراحی پروژه project design and management
مدینه فاضله utopia
مدیون اصلی original debtor
مدیون متقلب fraudulent debtor
مدیون متواری absconding debtor
مدیون مخفی شده concealed debtor
مدیون مماطل debtor who refuses to pay his debt
مدیون debtor
مذاکرات آرام restrained discussion
مذاکرات پشت پرده behind-the- scene talks
مذاکرات دوستانه amicable negotiations
مذاکرات دیپلماتیک diplomatic negotiations
مذاکرات را به تاخیر انداختن to retard negotiations
مذاکرات سری secret talks
مذاکرات صلح peace talks
مذاکرات طولانی prolonged negotiations
مذاکرات مجلس parliamentary debates
مذاکرات محرمانه confidential negotiations
مذاکرات مقدماتی preliminary negotiations
مذاکرات negotiations;deliberations; debates; talks
مذاکره negotiation
مذَکَّر male; masculine
مذهب فقهی school of jurisprudence
مذهب school; sect
مرابِحه usury; percentage; making a profit; almoradis; marabouts
مراتب جرح ranks of invalidation
مراتب عدالت ranks of uprightness
مراتب وارث hierarchy of heirs
مراجع ذیصلاح competent authorities
مراجع رسمی official authorities
مراجع غیرقضایی non-judicial authorities/ institutes
مراجع قضایی دادگستری judicial authorities(institutes)of justice department
مراجع authorities; references
مراجعین clients; visitors
مراحل تحقیقات different stages of investigation
مراحل قانونی lagal procedures
مراحل مختلف تعقیب دعوی different stages of the suit
مراسلات letters; correspondence
مراسم برافراشتن پرچم flag hoisting ceremony
مراسم تحلیف oath of office
مراسم تشییع جنازه funeral processions
مراسم عبادی ceremonial observances
مراسم عزاداری mourning ceremonies
مراضات mutual consents
مراعی pasture tax
مرافعات disputes
مرافعه dispute; litigation; lawsuit
مراقبت معمول و متعارف reasonable care
مراقبت های پزشکی و درمان medical care and treatment
مراقبت constant attention ; care
مراوده بازرگانی commercial intercourse
مراوده communication
مراهنه betting and gaming
مربوط به دادگاه forensic
مربوط به شرکت corporate
مربوط به قانون اساسی constitutional
مرتبط بودن و اهمیت داشتن شهادت relevency or materiality of testimony
مرتجع reactionary
مرتد شدن apostatise
مرتد فطری one whose father is muslim but he himself renounces islam
مرتد ملی one whose father was a non – muslim but he himself became a muslim and renounced islam subsequently
مرتد apostate; renegade; pervert
مرتشی bribee
مرتضع foster child
مرتع pasture
مرتفع شدن being terminated
مرتکب (جرم) perpetrator
مرتکب آتش سوزی (عامل آتش سوزی) firebug; house-burner; incendiary
مرتکب جرم شدن committing a crime
مرتکب شبه جرم tortfeasor
مرتهن mortgagee; pawnee; pledgee; holder of a mortgage
مرجع احضار کننده summoning authority
مرجع تقلید authority on matters of religion; source of imitation
مرجع رسیدگی مرضی الطرفین consent jurisdiction
مرجع رسیدگی forum
مرجع صلاحیتدار reliable testimony
مرحله اجرا enforcement/ implementation stage
مرحله انشاء حکم stage of originating the judgment
مرحله بدوی initial stage ; stage of first instance
مرحله پژوهش appellate stage
مرحله تصمیم گیری decision-making process
مرحله تهیه مقدمات (جرم) preparation stage
مرحله راه اندازی activation stage
مرحله فرجامی stage of appeal in the high court
مرحله فعلیت حکم active phase of the law
مرحوم late; deceased; decedent
مرخص ساختن هیئت منصفه dismissal of the jury
مرخصی استحقاقی entitled leave
مرخصی استعلاجی sick leave
مرخصی بارداری و زایمان maternity leave
مرخصی بدون حقوق leave without payment
مرخصی تحصیلی educational leave ; study leave
مرخصی سالیانه annual leave
مرخصی سرباز furlough
مرخصی leave of absence ; leave
مردم سالاری democracy
مردن در اثر جراحات وارده die from a wound
مردن در جنگ die in battle
مردود شناختن disallow
مرده dead; deceased
مرز طبیعی natural boundary
مرز مشترک common frontier
مرز boundary; frontier; border line
مرزبان border guard
مرزدار lord-marcher; margrave
مرزنشین borderer
مرسل الیه consignee
مرسل(حدیث) tradition with no chain of transmitters or with an incomplete one
مرسوله shipment; consignment
مرسوم customary
مرض منجر به موت death-sickness; mortal illness
مرضعه wet-nurse
مرضی الطرفین mutually agreed to
مرعی observed ; regarded
مرفوع (حدیث) tradition attributed to one of the infallibles
مرکز اصلی شرکت registered office; central office
مرکز امور مهم center of important affairs
مرکز تربیت مربی trainer educating center
مرکز توانبخشی rehabilitation center
مرکز درمان معتادین به الکل detoxification center
مرکز عملیات operation center
مرگ به علت خفگی death by suffocation
مرگ به علت غرق death by drowing
مرگ در اثر حوادث (اتفاقی) accidental death
مرگ زودرس (نابهنگام) premature death
مرگ قبل از دیگری predecease
مرگ قریب الوقوع impending death
مرگ ناگهانی sudden death
مرگ death
مرور زمان اجرای اسناد رسمی prescription of execution of official deeds
مرور زمان اجرائی prescription of execution
مرور زمان اسقاط حق extinctive prescription; negative prescription
مرور زمان اکتساب حق positive prescription; acquisitive prescription
مرور زمان ایجاد حق acquisitive prescription; creative prescription
مرور زمان تجاری commercial prescription
مرور زمان جرم prescription of crimes
مرور زمان جزائی criminal prescription
مرور زمان دعوی limitation of action; prescription of action
مرور زمان مجازات punishment prescription
مرور زمان مدنی civil prescription
مرور زمان lapse of time; prescription
مرهون pawned; pledged; mortgaged
مرئوس subordinate
مزابنه sale of dates
مزاحم intruder; interferer
مزاحمت عمومی public nuisance
مزاحمت nuisance; inconvenience
مزارع share cropping landlord; caltivator
مزاوجت marry; marrying ; coupling
مزایده بر مزایده higher bid
مزایده حضوری personal tender
مزایده شفاهی verbal tender
مزایده کتبی written tender
مزایده tender; high tender
مزایا و حقوق bonuses and salaries
مزایا privileges; fringe benefits; perquisites
مزایا، پاداش perquisites ; see also
مزایای پایان کار severance benefits; termination benefits
مزایای رفاهی welfare benefits
مزایای سختی کار work – hardship benefits
مزایای شغلی employee benefits; fringe benefits
مزایای غیر نقدی non-cash benefits
مزج اختیاری combine together voluntarily
مزد بخور و نمیر subsistence wage
مزد بگیر (کارگر) wage earner
مزد کارگران اعتصابی (که توسط اتحادیهپرداخت می شود) strike pay
مزد مبنا basic wage
مزدوج joint; coupled; married; paired
مزدور hireling; mercenary
مزوِر falsifier; cheat; deceitful
مزورانه fraudulent
مسابقه تسلیحاتی arms race
مسابقه competition; race
مساحقه lesbianism; tribady;sapphism
مساعدت assistance; help
مساعدترین دادگاه را جستجو کردن forum shopping
مساعی جمیله good office
مسافر قاچاق unauthorized passenger; stowaway
مسافرت voyage; journey
مساقات Mosaghat ; agricultural partnership ; contract for agricultural purposes between the owner of trees and a worker who will share the profit
مسالمت آمیز peaceful; pacific
مساله اجماعی unanimity matter (subject)
مساله خلافی discorded subject
مساله شکلی question of form
مساله غیر قابل کنترل intractable problem
مساله ماهوی question of substance
مسامحه عرفی negligence admitted by usage
مسامحه کار negligent; neglectful; careless
مسامحه و تاخیر در اعمال حق laches
مسامحه و سهل انگاری قابل بخشش excusable neglect
مسامحه negligence;remission
مساوات در تادیه مالیات equality in payment of taxes; equal and uniform taxation
مساوات در مشاغل و مناصب equality in occupations and posts
مساوات در مقابل دادگاههای دادگستری equality before courts
مساوات در مقابل قانون equality in law; equal protection of the law
مساوات سیاسی political equality
مساوات مدنی civil equality
مساوات میان شهروندان equality among the subjects
مساوات میان متداعیین equality among litigants
مساوات equality
مساهله indulgence
مسائل غامض قانونی difficult legal questions
مسائل غامض و نهفته قانون arcane legal issues
مسبب caused
مسبوق به رد having been refused
مسبوق aware; informed; knowing ; outrun; precedented
مست کردن make drunk; to intoxicate
مست کننده intoxicating
مست drunk; drunkard; intoxicated; drunken
مستأجر جانشین (پس از مرگ مستاجر اصلی) remainder man
مستأجر جزء lodger
مستأجر دوره ای periodic tenant
مستأجر فعلی ملک (هنگام فروش ملک) sitting tenant
مستأجر tenant; lessee; lease holder; rentee
مستأجر underlessee
مستأجری که پس از انقضاء مدت هنوز متصرف ملک است tenant at sufferance
مستأجرین دارای حق استیجاری طولانی مدت long-term lessees
مستأمن safe-reconduct holder
مستأنف علیه respondent; appellee
مستأنف عنه object of appeal
مستأنف appellant
مستبد despotic; tyrant
مستبدانه arbitrary
مستثنی کردن to exclude; to exempt
مستثنی منه that from which the exception / exclusion is made
مستثنی excepted; excluded; thing excepted
مستثنیات دین debt exclusions; properties not liable to be distraint for debt
مستثنیات قانونی legal exceptions
مستثنیات exemptions; exculsions
مستحب recommended (but not obligatory); desirable
مستحدثات ساحلی dereliction
مستحدثات accessions; improvements
مستحسن approved as good
مستحفظ warden; keeper; guard
مستحق بودن deserve
مستحق للغیر belonging to another person
مستحق entitled; deserving; worthy
مستحیل transmuted
مستخدم (استخدام شده) employee
مستخدم (خدمتکار) servant
مستخدم رسمی civil servant
مستخدم روز مزد daily paid employee
مستخدم قراردادی contractual employee
مستدرک reviewed
مستدعی ثبت demandant of registration
مستدعی demandant
مستدل well-reasoned; substantiated
مسترد داشتن return; to reimburse; to refund
مسترد کردن(مجرم) extradite
مستشار دیوانعالی در آمریکا associate justices
مستشار دیوانعالی کشور justice of supreme court
مستشار نظامی military adviser
مستشار adviser; counsellor
مستضعف oppressed
مستطیع (قادر به پرداخت دیون) solvent; capable
مستعد ارتکاب جرم crime-prone; predisposed towards the offence
مستعفی resigned
مستعمراتی colonial
مستعمره استثماری exploitation colony
مستعمره بازرگانی commercial colony
مستعمره زندانی colony as a prison
مستعمره سکونتی residential colony
مستعمره کشاورزی agricultural colony
مستعمره مختلط mixed colony
مستعمره colony
مستعیر borrower
مستغل real estate
مستغل، ملک، عقار landed estate/property
مستغلات tenement; landed properties;rentable properties; real property
مستغلات، ملک استیجاری، خانه tenement
مستقرض borrower
مستقل (خودکفا) self-sufficient
مستقلا “””independently”
مستقیماً و بلافاصله ex directo ; directly
مستمراً continuously
مستمری از کار افتادگی disability pension
مستمری بازنشستگی retirement pension
مستمری بگیر pensioner
مستمری سالمندی old-age pension
مستمری مادام العمر life annuity
مستمری pension
مستملکات possessions
مستنبط inferred
مستند اصلی رأی (دلیل حکم) ration decidendi; ground of decision
مستند تصرف evidence of possession
مستند قانونی legal evidence/ grounds
مستند کردن ادله document
مستند documentary
مستند(منتسب) be attributed to
مستندات exhibits; documents or evidence
مستنطق interrogator ; investigator
مستنکف از احقاق حق refuser of doing justice
مستنکف از انجام تعهد refuser of performing obligation
مستودع bailee; trustee; repository; depository
مستور concealed
مستهلک کردن extinguish; amortize
مستی drunkness; intoxication
مسجد mosque
مسجل confirmed; registered
مسدود کردن حساب impound
مسدود کردن حسابها freeze accounts
مسدود کردن دارائیها freeze assets
مسروق منه victim of theft
مسروقه (اموال) stolen (goods)
مسًری contagious
مسقط حق waiver of right
مسقط abortive; causing to lapse; rendering null
مسکر، سکر آور inebriating liquor ; intoxicant liquor
مسکن علیحده separate dwelling
مسکن housing
مسکوت عنه ماندن falling in abeyance
مسکوک طلا gold coin
مسکوک coin; coined
مسکونی residential
مسکین needy
مسلک ideology; form of thought
مسلم الصدور indisputable genuineness
مسلَّم certain; indisputable; firm
مسلم male muslim; submitted to God
مسلمات admissa
مسلمه female muslim
مسلوب الاختیار deprived of control or authority
مسلوب الارادگی automatism
مسلوب الاراده deprived from one’s will
مسلوب المنفعه unutilized
مسموع (دعوی) admissible (case)
مسموع نبودن ، انکار بعد از اقرار (مانع طرحدعوی) estoppel
مسموعات (شایعه) hearsay
مسموم کردن poison
مسن old; elderly
مسند (حدیث) tradition with a complete chain of transmission
مسند قضاوت bancus
مسؤول اجرای احکام person in charge of execution of the judgments
مسؤول بایگانی دادگاه file-keeper of the court
مسؤول برگزاری و اعلام نتایج انتخابات (دریک حوزه انتخاباتی) returning officer
مسؤول خسارت liable for damages
مسؤول زندان officer in charge of the prison
مسؤول responsible; liable
مسؤولیت اخلاقی moral responsibility
مسؤولیت اداری administrative responsibility
مسؤولیت اعتباری (حکمی) constructive liability
مسؤولیت انتقالی vicarious liability
مسؤولیت انضباطی disciplinary liability
مسؤولیت انفرادی several liability
مسؤولیت بایع در مورد مبیع seller’s responsibility for goods sold
مسؤولیت بدون تقصیر strict liability
مسؤولیت بین المللی یک دولت international responsibility of a state
مسؤولیت پیش بینی نشده (محتمل الوقوع) contingent liability
مسؤولیت تخفیف یافته diminished responsibility
مسؤولیت تضامنی joint and several liability
مسؤولیت تقصیری culpability liability
مسؤولیت جزایی criminal liability/ responsibility
مسؤولیت جمعی collective liability
مسؤولیت جنبی collateral liability
مسؤولیت حادثه liability of accident
مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت مدنی) tortious liability
مسؤولیت درجه دوم (مسؤولیت غیر مستقیم) secondary liability
مسؤولیت سیاسی وزرا political responsibility of ministers
مسؤولیت غیر قراردادی non-contractual liability
مسؤولیت فردی individual responsibility
مسؤولیت فرعی و ثانوی secondary liability
مسؤولیت قانونی legal liability/ responsibility
مسؤولیت قراردادی contractual liability/ responsibility
مسؤولیت قضایی judicial liability
مسؤولیت کارفرما (در مقابل برخی از تخلفاتکارگران ) respondeat superior
مسؤولیت کیفری criminal liability/ responsibility
مسؤولیت مالی financial liability
مسؤولیت مدنی اجتماعی social civil liability
مسؤولیت مدنی دولت governmental liability in tort; civil liability of the state
مسؤولیت مدنی صغیر tortious liability of minors
مسؤولیت مدنی فردی personal civil liability
مسؤولیت مدنی قضات tortious liability of judges
مسؤولیت مدنی کارفرما tortious liability of employer
مسؤولیت مدنی مجنون tortious liability of insane
مسؤولیت مدنی ناشی از فعل اشخاص tortious liability arising from act of persons
مسؤولیت مدنی ناشی از فعل اشیاء tortious laibility arising from act of things
مسؤولیت مدنی tortious liability; civil liability
مسؤولیت مطلق (بدون تقصیر) strict liability
مسؤولیت مطلق absolute liability; strict liability
مسؤولیت مفروض constructive liability
مسؤولیت ناتمام inchoate liability
مسؤولیت ناشی از ارتکاب شبه جرم liability arising out of quasi – delict
مسؤولیت ناشی از فعل غیر (مسؤولیت نیابتی) vicarious liability
مسؤولیت responsibility; liability
مسیحی christian
مسیر صحیح اداری proper administrative channel
مشاجره (زد و خورد) altercation
مشاجره کردن altercate
مشاجره و نزاع کارگری labour disputes
مشارالیه aforementioned; aforesaid
مشارکت در ارتکاب جرم complicity; to be implicated in a crime
مشارکت در اعمال مجرمانه criminal complicity
مشارکت ضمنی (فرضی) implied partnership
مشارکت کارگران در سود کارگاه wage dividend;co-partnership
مشارکت مدنی civil partnership
مشارکت partnership
مشارکت، (مشارکت دو یا چند شرکت در انجام امری بدون آنکه شخصیت حقوقی خود را از دست بدهند و شخصیت حقوقی جدیدی ایجادکنند) joint venture /adventure
مشاع held in common; undivided; indivisum ; common property
مشاعاً jointly
مشاغل دولتی governmental positions
مشاغل سخت و زیان آور unhealthful occupations; hazardous work
مشاور حقوقی شرکت the company’s legal adviser
مشاور حقوقی legal adviser
مشاور کل general counsel
مشاور مالی financial adviser
مشاور مدیریت management consultant
مشاور counsellor; adviser
مشاوران پاره وقت part-time consultants
مشائیون peripathetics
مشتبه mistaken
مشترک المنافع common wealth
مشترک common; shared
مشترکاً و منفرداًً jointly and severally
مشترکاً یا به صورت اشاعه مالک بودن hold in common
مشترکاً jointly
مشترکات عمومی res communes; things common to all
مشترکات joint ownerships
مشتری (ارباب رجوع) customer
مشتری (خریدار) buyer; purchaser
مشتری با حق شرط conditional purchaser
مشتری عادی ordinary customer
مشتکی علیه accused; complained of
مشتکی عنه defendant
مشخصات اصحاب دعوی particulars of the parties to the dispute
مشخصات طرفین قرارداد identity of the parties; particulars of the parties to the contract
مشخصات فنی technical specifications
مشرف به خرابی being about to be destroyed
مشرف به موت in extremis
مشرک pagan
مشروب فروش liquor dealer
مشروط براینکه provided that
مشروط علیه person who is reponsible to perform a condition
مشروط له person in whose favor a condition is made
مشروط conditional;conditioned
مشروطه پارلمانی parliamentary constitution
مشروطه constitutional
مشروطیت (دستورگرایی) constitutionalism
مشروع legitimate;legal; lawful;recognized by the law;keeping with the law
مشروعیت (قانونیت) legitimacy; legality
مشروعیت جهت معامله legality of the cause of transaction
مشروعیت دیه legality of diyah (blood money)
مشروعیت قصاص legality of alqisas (law of retaliation)
مشعر denoting; indicating
مشغول الذمه indebted; under an obligation
مشکوک الاعتبار apocryphal;of doubtful validity
مشکوک doubtful
مشکک equivocal
مشمول صلاحیت بودن fall into jurisdiction
مشمول صلاحیت cognizable ; conusable
مشمول مالیات taxable
مشمول مرور زمان barred by limitation; barred by statute of limitations
مشمول contained; included
مشمولین نظام وظیفه conscripts
مشورت حقوقی legal advice or consultation
مشورت کردن take counsel with; to seek advice; consult
مشورت consultation; deliberation
مشورتی advisory
مشهود به (موضوع شهادت) object of testimony
مشهود علیه one who a testimony is against him
مشهود له one who benefits from testimony
مشهور (برحسب شیاع) putative
مشهور famous; well-known; dominant
مشیت الهی vis divina; act of God
مصادر امور responsible authorities; those in charge of affairs
مصادره کلیه اموال (اموال مصادرهای) forisfactura plena
مصادره اموال مجرمین محکوم شده confiscating the assets of convicted criminals
مصادره اموال consfiscation of properties
مصادره بر مطلوب petitio principii; circular reasoning
مصادره غیرمستقیم (خزنده) creeping expropriation
مصادره یا ضبط مال توسط دولت requisition
مصادره confiscation; forfeiture
مصارف ترکه expenditures of deceased estate
مصارف عامه public use
مصالح خانوادگی family interest
مصالح سیاسی political interest
مصالح عامه public interest
مصالح مرسله unspecified public interest: interests concerned which there is notext to consider them lawful or unlawful
مصالح compromiser
مصالحه اختلاف بدون مراجعه به داوری یامراجعه قضایی transaction
مصالحه کردن compound
مصالحه نامه (موافقت نامه حل و فصل) settlement agreement
مصالحه compromise; conciliation
مصاهره relationship by marriage; affinity
مصداق پیدا کردن prove applicable
مصداق applicability
مصدق (گواهی شده) certified
مصدوم injured; hurt
مصرحات stipulations
مصّرحه stipulated ; explicit
مصرف کننده عادی ordinary consumer
مصرف گرائی consumerism
مصرف consumption
مصطلح idiomatic ; in common use
مصطلحین (فقه) parties to the contract of compromise
مصلح conciliator
مصلحت آمیز expedient
مصلحت طفل interest of the child
مصلحت گرایی (عمل گرایی) pragmatism
مصلحت expediency; advisable
مصلوب کردن crucifixion
مصوبات دولت government approvals
مصوبات وزارتی و دولتی ministerial and departmental acts
مصوبه مجلس (قانون) act of parliament (statue)
مصوبه enacted; approved; ratified
مصون از تعرض inviolable
مصون از خطا (معصوم) infallible
مصون داشتن hold immune
مصون immune; inviolable
مصونیت اجرایی immunity of execution
مصونیت از مسؤولیت مالی indemnity
مصونیت اقامتگاه franchise de quartier
مصونیت پارلمانی parliamentary immunity
مصونیت حاکم sovereign immunity
مصونیت دولت state immunity
مصونیت دیپلماتیک diplomatic immunity
مصونیت سیاسی political immunity
مصونیت شغلی professional immunity
مصونیت قضائی immunity of jurisdiction
مصونیت کیفری penal jurisdiction immunity
مصونیت ماموران قضائی immunity of judicial officers
مصونیت ماهوی substantial immunity
مصونیت محل اقامت (دیپلماتها) franchise de l’hotel
مصونیت مقام قضائی immunity of judicial authority
مصونیت مکالمات بین زوجین marital privilege
مصونیت مکالمات بین وکیل و موکل attorney-client privilege
مصونیت منزل privacy of residential premises
مصونیت immunity
مصونیت right – immunity
مضاجعه bed fellowship
مضارب commanditaires
مضاربه (مشارکت صاحبان سرمایه با صاحبانحرفه) commandite
مضاربه commandite;limited partnership;partnership;bailment of a capital
مضر harmful
مضروب beaten person
مضطر embarrassed; one compelled by necessity
مضطرب disturbed; agitated
مضمِر hidden; latent; implied
مضمون (محتویات) content; subject-matter
مضمون احضارنامه content of the summons
مضمون به guarantee; guaranty; pawn; thing pawned
مضمون در ذمه obligation guaranteed upon
مضمون عنه principal debtor; person on whose behalf a guarantee is given;guaranteed debtor (debtor)
مضمون له person to whom a guarantee is given (creditor)
مضمون thing for which one is bound to replace;bail; pledge; warranted;guaranteed; safe
مضیقه extremity; under pressure
مطابق با قانون اساسی constitutional
مطابقت ایجاب و قبول conformity of offer and acceptance
مطاع obeyed
مطالبات اجرائی executory claims
مطالبات دولتی government claims
مطالبات فوری pressing demands
مطالبات مشکوک الوصول bad debts
مطالبات claims; demands; outstanding sums due
مطالبه اجرای تعهد demanding performance of obligation
مطالبه به زور exaction
مطالبه حق demanding rights
مطالبه ضرر وزیان demanding damages
مطالبه کردن (وجه الضمان) to call on guarantee
مطالبه کردن damand ; to ask
مطالبه وجه با تهدید (اخاذی) demand with menace
مطالعات آماری statistical studies
مطالعات فنی و مالی technical and financial studies
مطرح بودن (دعوی) pending
مطّلع informed; aware
مطلق گرائی absolutism
مطلق absolute
مطلقه رجعیه divorcee by revocable divorce
مطلَّقه divorced woman; divorcee
مطیع قانون law-abiding
مطیع submissive; obedient
مظالم unlawful gainings
مظنون به ارتکاب جرم suspected criminal; suspected offender
مظنون به قاچاق مواد مخدر suspected drug trafficker
مظنون arrectati; suspect
مظنّه quotation; opinion; conjecture
مظهر manifestation; epiphany; theophany; phenomenon
معابر عمومی public pathways; public roads
معادل پول نقد cash equivalents
معادل equivalent
معاذیر تخفیف دهنده (مجازات) mitigating excuses
معاذیر قانع کننده persuasive excuses
معاذیر قانونی legal excuses
معاذیر excuses
معارض conflicting; contradictory; opponent
معارضه بمثل opposition; challenging
معارضه interference; antiligy ; argument
معاصر contemporary
معاضدت cooperate
معاضدین قضائی legal aids; judicial assistance; amicus curiae
معاطات transaction by conduct (without using words)
معاف از حقوق گمرکی duty-free
معاف exempt ; forprise
معافیت از خدمت نظام وظیفه exemption from military service
معافیت از شرط سن exemption from age restriction
معافیت از مجازات impunity
معافیت از نفقه مقرره در حکم سرپرستی remitting of a sum due under an affiliation order
معافیت از هزینه دادرسی exemption from court fees and charges
معافیت پزشکی medical exemption
معافیت تحصیلی exemption during education
معافیت قانونی dispensation
معافیت کامل مالیاتی complete tax exemption
معافیت گمرکی exemption from customs duties
معافیت مالیاتی tax exempt
معافیت موقت از خدمت وظیفه temporary exemption from military service
معافیت موقت مالیاتی tax holiday
معافیت exemption; forprise
معالجه مجرم treatment of the offender
معالجه مجروحین در صحنه نبرد treatment of wounded in the field
معامل فضولی unauthorized transactor
معامل transactor; contractant
معاملات ارزی سلف forward exchange dealing
معاملات ارزی currency transaction
معاملات بازرگانی متقابل reciprocal trade deals
معاملات باطل و ممنوع void and forbidden transactions
معاملات پایاپای barter
معاملات تجاری commercial transactions
معاملات دولتی government transactions
معاملات عمده important transactions
معاملات فضولی unauthorized transactions
معاملات مدنی civil transactions
معاملات معوض onerous transactions
معاملات مؤجل credit transactions
معاملات وثیقهای secured transactions
معاملات social relationship; human relations; usages and customs; mattersof law in strict sense; rules of conduct; civil and legal matters
معامله ابطال شده avoided transaction
معامله ارزی currency transaction
معامله استقراضی loan transaction
معامله اضطراری transaction under constraint
معامله اقساطی transaction by instalment
معامله با حق استرداد transaction with the right of restitution
معامله بقصد فرار از دین fraudulent conveyance; transaction in order to avoid liability
معامله به مثل(تلافی کردن) retorsion; reciprocity
معامله پایاپای barter
معامله تجارتی commercial transaction
معامله ربوی usury transaction
معامله رهنی mortgage transaction
معامله سفهی unreasonable transaction
معامله سلف time bargain; dealing in futures
معامله صوری fictitious transaction; nominal transaction
معامله غیر محاباتی arm’s length transaction
معامله گر dealer; bargainer
معامله متقابل ، اقدام متقابل retaliatory action
معامله محاباتی transaction with unequal considerations
معامله منصفانه fair dealing; fair play
معامله مواد مخدر drug dealing
معامله نسیه transaction on credit; credit transaction
معامله نقد cash transaction; spot trading
معامله وعدهای credit transaction
معامله transaction; bargain
معاند adverse
معانقه embracing
معانی عرفی conventional meaning
معاودین returnee
معاوضات barters; exchanges; commutative contracts
معاوضه barter; exchange; interchange
معاون اول رئیس جمهور first deputy of the president
معاون ثابت / دائم permanent deputy
معاون جرم (با حضور در صحنه ارتکاب) accessory present at the scene of the crime; aider; abettor
معاون جرم (بدون حضور در صحنه ارتکاب accessory not being present at the scene of the crime; counsellor and procurer
معاون جرم accessory
معاون دادستان کل solicitor general
معاون دوم second deputy
معاون رئیس مجلس vice speaker
معاون زندان deputy governor of prison
معاون کنسول vice consul
معاون مدیر assistant director
معاون ناخدای کشتی تجارتی mate
معاون وزیر minister’s deputy; under-secretary
معاون deputy; executive; assistant
معاونت assistance
معاهد party to the convention; promisor
معاهدات بازرگانی commercial treaties
معاهدات treaties; conventions; pacts
معاهدون scriptuaries; within an agreement
معاهده صلح peace treaty; truce
معاهده مرزی frontier treaty
معاهده treaty
معاینه (دیدن) see; examination ; inspection
معاینه جسد examination of a dead body; post-mortem
معاینه محل site inspection; inspection of the location
معبر رودخانه passage of the river
معبر عام public passage
معبر passage
معتاد addict; addicted
معتبر reputable; creditable; established; valid
معتدل moderate; temperate
معترض ثالث third person opposition
معترض علیه person protested against
معترض عنه object of protest
معترض protestor; opposer; objector
معتق previous master of a liberated slave
معتقدات مذهبی religious tenets
معتقدات beliefs; tenets
معتمد محل reliable person of the locality
معتمد trustworthy; reliable; confident; trusty person; worthy of confidence;fiducial; fiduciary
معتنابه considerable
معد susceptible
معدن تحت الارضی underground mine
معدن سطح الارضی surface mine
معدن ظاهری apparent mine
معدود numbered; limited; appointed
معدوم (اعدام شده) destroyed; executed person
معدوم کردن (محو کردن) expunge
معذور excused
معذوریت excuse; excusableness; exemption
معرِف introducer
معرفت با واسطه mediate knowledge
معرفت تفصیلی complete knowledge
معرفت شناسی حقوقی epistemology , legal
معرفت Knowledge
معرفی شاهد bring forward a witness; to introduce witness
معرفی نامه letter of credence; reference
معروف به فساد اخلاقی notorious for moral turpitude
معروف well-known
معزول کردن expel; dismiss
معزول deposed; dismissed; discharged
معسر insolvent; in failing circumstances
معصوم infallible; impeccable
معصومِیِت impeccability
معصیت sin
معضل difficulty
معطوف به ماسبق ex post facto
معقود concluded
معقول reasonable; intelligible
معلق از خدمت temporary suspension from service
معلق کردن، متوقف کردن suspend
معلق suspended; conditional; in abeyance
معلل having a cause; based on an excuse
معلول پس از علت میآید effects sequiture casa; effect follows the cause
معلول effect
معلول(از کار افتاده) handicapped; disabled
معلولیت جسمی physical disability
معلولیت دائمی permanent disability
معلولیت کامل total disability
معلولیت موقت temporary disability
معلولیت causedness
معمول به (عادی) common; usual
معمول محل customs of the place
معنی اخص strict meaning
معنی عام (به معنی اعم) lato sensus
معنی و مفهوم sententia
معنی meaning; indicate
معوض (در مقابل عوض) consideration; a thing given in return for a consideration
معوق outstanding; deferred; in arrears
معهود stipulated
معیارها و ضوابط محدود کننده limiting criteria
معیارهای عینی منطقی بودن objective standards of reasonableness
معیب (معیوب) defective; imperfect; faulty
معیر lender (of non-fungible goods)
معین determinate; specified; determinate; fixed
معیوب defective
مغارسه contract of planting fruitless trees; implantation
مغازه های عمومی general stores
مغالطه آمیز fallacious
مغالطه fallacy; chicanery; false argument; sophisty
مغایر با قانون اساسی unconstitutional
مغایر با موجودیت قرارداد (خلاف مقتضای عقد) inconsistent with the existence of the contract
مغایر قانون contrary to the law
مغایر contrary; inconsistent
مغایرت contradiction; discrepancy
مغبون کردن swindle; to deceive
مغبون deceived party in a transaction; defrauded
مغرضانه biased
مغرور (فریب خورده) deceived
مغصوب usurped
مغلطه کردن jabber
مغلطه casuistry; labyrinth ; fallacy
مفاد اقرار substance of the confession
مفاد سند content of a document
مفاد قانون purport of law
مفاد contents; dispositions; purport; sense ; tenor
مفاصا حساب certificate of clearance; memorandum of satisfaction
مفاصا discharge; release
مفاوضه conference; exchange of opinions
مفتری علیه libelee
مفتری slanderer; accusant
مفتش inspector; detective
مفتی Mufti; authority who gives binding legal opinions; jurisconsult; jurist;expounder of religious law
مفر قانونی legal loophole
مفرد single; singular; separated
مفروز divided
مفروض supposed; assumed; granted
مفسد عقد nullifying the contract
مفسد فی الارض corrupt on earth
مفسده جو agitator
مفسر commentator; exegete; expositor; interpreter
مفسوخ annulled; cancelled; rescinded
مفصل detailed ; fully explained
مفقود الاثر untraceable
مفقود شدن چک loss of a cheque
مفقود عملیات جنگی missing in action
مفقود missing; lost; disappeared
مفلس insolvent; destitute; poor
مفلس، فقیر pauper
مفهوم اولویت a fortiori argument
مفهوم عام general concept
مفهوم کلی universal concept
مفهوم متعارف common sense concept
مفهوم مخالف contrario argument
مفهوم موافق consistent meaning
مفهوم و مضمون حقوقی juristic content
مفهوم purport; sense; contents; inherent and indirect sense of a word or text; notion; concept; intention; conception
مفهومی conceptual
مفید beneficial
مقابله به مثل (قصاص) retaliation
مقابله به مثل(عمل متقابل) reciprocity
مقابله کردن confront
مقاربت با حیوانات bestiality
مقاربت جنسی sexual intercourse; carnal knowledge
مقاربت sexual intercourse
مقارن simultaneous
مقارنه simultaneity; coexistence; affiliation; association
مقاسمه land tax; tribute; yield of the field
مقاصد تجاری commercial ends
مقاصد غیر مشروع unlawful purposes
مقاصه (تهاتر) offset
مقاطعه کار جزء sub-contractor
مقاطعه کار contractor; jobber
مقاطعه contracting
مقام (جایگاه –
مقام اجتماعی social position
مقام اجرایی executive
مقام اداره کننده(در سرزمینهای تحت قیمومت administering authority
مقام افتخاری titular position
مقام امن place of safety
مقام انسانی human status
مقام خوف station of fear
مقام ذیصلاح قضایی competent judicial authority
مقام سیاسی political position
مقام علمی scientific position
مقام قانونی constituted authority
مقام یا مرجع (اقتدار) authority
مقام position; station; status
مقامات ذیصلاح competent authorities
مقامات رسمی official authorities
مقامات سفارت embassy officials
مقامات عالیرتبه high-ranking authorities
مقامات قضائی judicial authorities
مقامات گمرکی customs authorities
مقامات و مامورین وزارتخانهها ministries officers and officials
مقاوله نامه اروپایی حقوق بشر European Convention on Human Rights
مقاوله نامه protocol
مقاوله نظامی military convention
مقاوله convention; agreement
مقاومت در مقابل بازداشت قانونی resisting lawful arrest
مقاومت منفی passive resistance
مقاومت resistance
مقایسه کامل entire comparison
مقایسه و تطبیق دست نوشته ها handwriting comparison
مقایسه comparison
مقایضه exchange; exchange of goods; barter of merchandise; exchange of specific for specific thing; exchanging; bartering
مقبوض به عقد غیرنافذ delivered due to an inoperative contract
مقبوض به عقد فاسد delivered due to an invalid contract
مقبول acceptable; admissible
مقترض borrower
مقتضای اطلاق عقد requirements of the absoluteness of contract
مقتضای ذات عقد requirements of the substance of contract
مقتضای عقد requirements of the contract
مقتضی ارث causes of inheritance
مقتضی appropriate; proper; necessary; advisable; expedient
مقتضیات زمان demands of the time
مقتضیات circumstances; exegencies; conjectures; requirements
مقتول slain
مقدار ثمن amount of consideration
مقدار معین definite quantity
مقدار quantity; amount
مقدرات exchanging goods
مقدس مآب pretender to piety
مقدم السفراء doyen of ambassadors
مقدم بودن precede; to take priority
مقدمات حکم (نظر طرداً للباب) obiter dictum; dictum; judicial dictum
مقدمات حکمت conditions which change the absolute meaning of the word to ageneral meaning
مقدمات کتبی دعوی exchange of pleadings
مقدمات preliminaries
مقدمه اختصاصی علم حقوق special introduction to jurisprudence
مقدمه شرطیه hypothetical premise
مقدمه شرعی pre-condition of performing a religious order
مقدمه صغری minor premise
مقدمه عقلی rational premise
مقدمه عمومی علم حقوق general introduction to jurisprudence
مقدمه قانون preamble of a statute
مقدمه کبری major premise
مقدمه منشور ملل متحد preamble of the united nations charter
مقدمه واجب essential pre-conditions of a legal duty; obligatory preliminary
مقدمه prolegomena;introduction; preamble ;premise; proposition; prerequisite
مقدور بودن being possible
مقدورات abilities
مقدورالتسلیم possible to deliver
مقذوف victim of false accusation
مقر (اقرار کننده) confessor ;one who confess
مقر (محل استقرار) at; headquarters; resident
مقر به subject of confession
مقر حکومت seat of government
مقر دادگاه (محل تشکیل جلسات) fori ; forum
مقر سازمان ملل متحد seat of the United Nations Organization
مقر له beneficiary of confession
مقر یا محل داوری situs of arbitration
مقررات اجرائی implementing regulations
مقررات اقتصادی economic regulations
مقررات الزامی (امری) imperative rules of law
مقررات انضباطی disciplinary regulations
مقررات ایمنی safety regulations
مقررات بهداشتی sanitary regulations
مقررات تکمیلی supplementary provisions
مقررات حضور شهود در دادگاه process for attendance of witness in courts
مقررات حمایتی protective regulations
مقررات داخلی bylaws
مقررات در دست اجراء rules in force
مقررات ساختمانی construction regulations
مقررات شرعی religious regulations; religious requirements
مقررات شهرداری municipal regulations
مقررات عمومی general provisions
مقررات عهدنامه stipulations of treaty
مقررات فردی particular regulations
مقررات قانونی provisions of the law; legal regulations
مقررات کار در کارگاه work rules
مقررات کلی general regulations
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (اتاقبازرگانی بین المللی) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (pcc)
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
مقررات مربوط به تامین استقلال قوه قضائیه provisions for securing the independence of the judiciary
مقررات مربوط به تعدد جرم regulations concerning plurality of crimes
مقررات مغایر با قانون provisions repugnant to the statute
مقررات منع عبور و مرور curfew regulations
مقررات وزارتی ministerial regulations
مقررات ونظامات دولتی governmental provisions and regulations
مقررات regulations; provisions; regulatory rules; enactments
مقرری اداری original salary of civil servant
مقرری بگیر سالیانه annuitant
مقرری سالیانه مشروط contingent annuity
مقرری سالیانه annuity; yearly allowance
مقرری allowance; stipend; annuity
مقرض lender
مقروض debtor
مقسِم distributor
مقصر اصلی principal offender
مقصر مدنی tortfeasor
مقصر culprit
مقصود intention ; aim;object;view;purpose
مقطوع ، ثابت ، معین fixed
مقلد follower; imitator; dogmatic follower
مقنن legislature; law maker
مقوم estimator; appraiser; assessor;constitutive
مقهور overpowered
مقیم خارج resident in foreign
مقیم شدن domiciliate
مقیم resident
مقیُّد bound; restricted; limited
مکاتب حقوقی schools of legal thought
مکاتبه correspondence; communication; manumission by contract; contractualenfranchisement
مکارم الاخلاق prominent virtues
مکاری muleteer; common carrier
مکاسب و صنایع trades and crafts
مکاسب trades; earnings and professions
مکاشفه revelation;presence of inner secret; intuition
مکالمات مصون از افشاء privileged communications
مکان وقوع عقد loci contractus ; place of contract conclusion
مکانی spatial
مکتب تفسیر فنی قانون school of interpretation through technical methods
مکتب تفسیر لفظی school of literal interpretation
مکتب حقوقی legal school / doctrine
مکتب لاادری agnosticism
مکتب نوع دوستی altruism
مکتسب acquired
مکتوب written
مکتوم داشتن ادله suppression of evidence
مکررین جرم persistent offenders
مکروه (فقه) disapproved; blamable; reprehensible
مکرِه duressor; person who makes a threat in order to force another to dosomething
مکرُه person threatened to do something; victim of duress
مکفول عنه bailee
مکفول له beneficiary of a suretyship
مکفول principal in a contract of surtyship
مکلف بودن being bound to
مکلف fully responsible; obliged; obligatee; under obligation; full capable of
مکیل things that can be measured
ملاء عام public( the public)
ملاح (ملوان) sailor
ملاعنه procedure in conjugal anathema
ملاک criterion; common basis
ملامسه prohibited suspicious transaction based on compulsorypurchase after touching the object of sale
ملائت solvency
ملت های فقیر (مستضعف) impoverished nations
ملت های محروم deprived nations
ملّت nation
ملتزم bound over
ملحد infidel; atheist; heretic
ملحق به شوهر بودن belong to the husband
ملزم (مجبور) bound
ملزم ساختن enjoin
ملزوم necessitated; required
ملزومات requirements; necessaries
ملغی الاثر effectless
ملغی کردن override ; overrule; abolish
ملفوظ pronounced; uttered
ملقوط (فقه) abandoned child
ملک (زمین) land;estate; property; real estate
ملک (فقه) omination over property or persons
ملک (مالکیت) ownership; possession
ملک اختیاری voluntary ownership
ملک اربابی private property
ملک اشخاص privately owned property
ملک ان یملک (فقه) anticipatory ownership
ملک انتفاع property for exploitation
ملک جایز permitted domination
ملک حقوق legal domination over an acquired property right
ملک دارای حق ارتفاق dominant estate
ملک دولتی government property; state-owned property
ملک رقبه nudum dominium; naked ownership
ملک شاهی public domains
ملک طلق freehold estate ; absolute property; domain ; eminent domain
ملک عمومی public property
ملک عین ownership of corpus of property
ملک غیر طلق encumbered property
ملک غیر property of another person
ملک قدیم previous domination (ownership)
ملک قهری compulsory ownership
ملک لازم obligatory (binding) domination
ملک مباح unclaimed property
ملک متزلزل unstable ownership
ملک متعلق حق ارتفاق servient estate
ملک مجاور abutter; adjacent property
ملک مستقر stable ownership
ملک مشاع jointly owned property
ملک مغصوب usurped property
ملک مفروز divided property; severalty
ملک مقید (فقه) freehold with specified origin of ownership
ملک منفعت ownership of usufruct
ملک مورد اجاره leased premises; tenement; demised premises
ملک موروثی inherited property
ملک ناقص encumbered property
ملک یمین marital relationship with a female slave
ملکی که نسبت به آن حق ارتفاع وجود دارد servient estate
ملکیت proprietorship; ownership
ملل متحد United Nations
ملل مشترک المنافع commonwealth nations
ملوث کردن contaminate
ملوک الطوایفی feudalism
ملی (توانگر) solvent; able to justify bail
ملی کردن nationalization
ملی گرائی nationalism
ملی national
ملّیت nationhood ; nationality; national origin
ممات death
مماثله در قصاص tit for tat
مماثله equivalence; resemblance (of crime and punishment)
ممارست practice
ممانعت از اجرای عدالت (مداخله در امورقضائی) obstruction of justice; to impede justice
ممانعت از اقامت (تبعید) local banishment
ممانعت از انتقال مال avoidance of disposition
ممانعت از انجام آزادانه تشریفات مذهبی interference with the free exercise of religious ceremonies
ممانعت از انجام وظیفه مامور شهرداری interfering with the duty of a municipal officer
ممانعت از بازرسی و تحقیقات obstructing the probe
ممانعت از پیشرفت منظم محاکمه obstructing orderly progress of the trial
ممانعت از تفتیش منزل obstruction of searching of premises
ممانعت از دستگیری مجرم impeding the apprehension of an offender
ممانعت در انجام وظیفه پلیس obstructing a police officer
ممانعت کردن foreclose
ممانعت و تأخیر در وصول دین hindering and delaying the collection of the indebtedness
ممانعت hinderance
ممتازه (طلب) privileged
ممتنع (غیرممکن) impossible
ممتنع از اداء دین refuser of payment of debt
ممتنع از انجام خدمت وظیفه conscientious objector
ممتنع الحصول unobtainable
ممتنع العلاج incurable; irremediable
ممتنع الوجود impossible being
ممتنع الوصول inaccessible; unattainable
ممتنع refuser; impossible; absurd
ممر ومجری passage and waterway
ممضی (امضاء شده) signed
ممضی (امضاء کننده) signatory; signer
ممکن الوجود possible being
مملکت country; the state
مملوک subject of ownership
ممنوع از تصرف barred from disposal
ممنوع الوکاله کردن وکیل debar; strike off the roll
ممنوع باختیار voluntarily being barred
ممنوع دائمی permanently forbidden
ممنوع prohibited; forbidden
ممنوعیت (خرید و فروش) نوشابه های الکلی prohibition of alcoholics
ممنوعیت از رانندگی disqualification from driving
ممنوعیت از وکالت disbarment of attorneys
ممنوعیت استعمال دخانیات در امکنه عمومی prohibition of smoking in public areas
ممنوعیت استعمال دخانیات ban on smoking
ممنوعیت انتشار موضوعی خاص در روزنامه prohibition of publication of certain matter in newspaper
ممنوعیت حاصله از قانون اساسی constitutional bar
ممنوعیت صدور قرار تامین نامناسب prohibition against improper distress warrant or improper garnishment order
ممنوعیت عبور و مرور curfew
ممنوعیت عطف بماسبق کردن قوانین جدید prohibiting retroactive application of new rules
ممنوعیت های ناشی از آیین دادرسی procedural bars
ممنوعیت embargo
ممهور sealed
ممیِز (در حسابرسی) adjuster; surveyor; auditor; assessor ; controller
ممیز مالیات tax auditor;tax assessor
ممیِز(رشید) discerning
ممیزی کردن audit; asess
من اتلف مال الغیر (بلا اذن منه) فهو له ضامن (هر کسی سبب اتلاف مال غیر بشود ضامناست) he who causes a damage, shall compensate for it, shall be liable for its compensation
من البدو ab initio; from the beginning
من به الکفایه one whose presence is sufficient (for doing the job)
من جمیع الجهات in all respects
من حیث المجموع on the whole;all in all
من علیه الحق one who a particular right is against him ; debtor
من علیه الخیار negative subject of an option ; one against whom an option isstipulated
من غیرحق، ظالمانه، غیرقانونی unlawfully ; without any right; wrongfully
من غیرعمد ، بدون علم و اطلاع unwittingly
من له الحق beneficiary of a right ; one in whose favor a particular right orobligation is; creditor/oblige/ owner
من له الخیار beneficiary of an option; one in whose favor an option is stipulated
من له الغنم فعلیه الغرم (هرکس سود چیزی رامیبرد باید زیانهای آن را نیز تحمل کند) qui sentit commomum sentire debet et onus; he who gains the advantages also must suffer the burden
من ملک شیئا ملک الاقرار به (هرکس اختیار تصرف یا انجام کاری را داشته باشد –
منابذه prohibited transaction whereby the buyer is unaware of exactly what he has purchased
منابع اطلاعات مکتسبه sources of information obtained
منابع حقوق افراد sources of individuals rights
منابع حقوق بین الملل sources of internaional law
منابع حقوق sources of the law
منابع سیاسی diplomatic sources
منابع طبیعی natural resources
منابع فقهی jurisprudential sources
منابع موثق reliable sources
منازع opposition
منازعه quarrel; contestation; contention; dispute
مناسب بودن مجازات زندان appropriateness of sentence of imprisonment
مناسبات رسمی formal occasions
مناسبات گذشته طرفین معامله course of dealing
مناسخه hexagonal question
مناضله shooting competition
مناط criterion
مناطق آزاد تجاری و صنعتی free trade and industrial zones
مناطق غیر مسکونی non-residential areas
مناطق مورد اختلاف contested areas; disputed areas
منافات incompatibility; inconsistency
منافع آتی future interest
منافع جانبی collateral benefits
منافع دائمی permanent profits
منافع سیاسی political interests
منافع طبیعی natural profits
منافع عمومی general interest
منافع عمومی public interests
منافع عین مستاجره profits of things hired; tenancy
منافع غیر مستمر casual products
منافع قابل اجراء executory interest
منافع مالکیت equity interest
منافع مالی و یا پولی pecuniary or proprietary interest
منافع مدنی civil profits
منافع مستمر continuous advantages
منافع مصنوعی laborious products
منافع مکتسبه از جرم fruits of crime
منافع ملک مورد اجاره tenancy
منافع ملّی حیاتی vital national interests
منافع ملی national interests
منافع ممکن الحصول attainable profits
منافع منفصله separable usufruct
منافع موهوم (در شرکتها) fictitious dividend
منافع واقعی (در شرکتها) real dividend
منافع profits; benefits; interests
منافق hypocrite
منافی اخلاق حسنه prejudicial to public morality
منافی عفت عمومی detrimental to public morality
منافی عفت repugnant to chastity; unchaste
منافی نظم عمومی prejudicial to public order
منافی inconsistent
مناقشات حقوقی legal contentions / controversies
مناقشات کوچک مرزی border incidents
مناقشه discussion; controversy
مناقصه tender; low tender
منبعد hereinafter; henceforth
منتخب elected; appointee
منتسب به attributed to
منتسب کردن، نسبت دادن impute
منتشرکردن publish
منتظرخدمت temporary suspension from service
منتفع (در حبس مطلق) tenant at will
منتفع حق عمری cestui que vie; the person for whose life any tenements are held
منتفع شدن enjoy
منتفع ظهرنویسی indorsee; transferee
منتفع beneficiary
منتقد critic
منتقل الیه transferee; grantee
منتقل عنه transferor
منتقل کردن transfer
منتها درجه بی عدالتی acme of injustice
منجز definite; unconditional
منجزات مریض transactions during mortal disease
منجمله inter alia; among other things
منحرف جنسی sexual deviant
منحرف ساختن مسیر عدالت pervert the course of justice
منحرف کردن divert
منحصر به فرد unique
منحصرا برای یک طرف ex parte
منحصرا به درخواست یک طرف ex parte
منحل ساختن (تصفیه کردن) liquidation (to put into)
منحل شدن dissolve
منحله یا برچیده شده defunct (entity)
مندرجات سند contents of a document
مندرجات صورتمجلس contents of procs- verbal
مندرجات contents
مندوب recommended (but not obligatory); praiseworthy
منذور vowed; promised
منزل مسکونی dwelling house
منسوب attributed
منسوخ کردن abrogate; abolish
منسوخ repealed; abolished; abrogated; absolete; repealed passage
منشاء اثر بودن being effective
منشاء دعوی cause of action
منشاء ضرر cause damage
منشاء مالکیت root of title
منشاء origin; source
منشور آتلانتیک ( ۱۹۴۱) Atlantic Charter
منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ACHPR (african charter on human and peoplesrights )
منشور جامعه ملل Covenant of the League of the Nations
منشور ملل متحد Charter of the United Nations
منشور charter
منشی دادگاه ab actis
منشی دفتر حقوقی legal secretary
منشی سفارت secretary of embassy
منشی مسؤول ابلاغ امورحقوقی civil process clerk
منشی secretary; court crier; clerk to the court; court reporter
منصب rank; dignity; office
منصرف به چیزی بودن indicate to s.th.
منصفانه fair; reasonable; equitable
منصوب appointed
منصوص fixed; appointed; laid down in writing
منضمات (دادخواست و) attachments
منضمِات و توابع ملک غیر منقول fixture
منضمات و ملحقات متعلق به اصل شـــــیءمیباشند accessio cedit principali; the accessory (thing annexed to) goes with the principal
منطق احتمالات probability logic
منطق ارسطوئی aristotelian logic
منطق خشک (غیر قابل انعطاف) inexorable logic
منطق صوری formal logic
منطق قیاسی و استقرائی deductive and inductive logic
منطق کاربردی applied logic
منطقه تجارت آزاد که برخی مقررات گمرکی در آن اعمال نمیشود و یا با اصلاحاتی اعمالمیگردد foreign trade zone
منطقه بی طرف neutral zone
منطقه سوق الجیشی strategic area
منطقه غیر نظامی demilitarized zone
منطقه مجاور contiguous zone
منطقه محافظت شده conservation area
منطقه مرزی frontier zone
منطقه مسکونی residential zone (area)
منطقه ممنوعه restricted zone
منطقه مورد نزاع contested area
منطقه نفت خیز oil field
منطقه نفوذ domain
منطقه zone; area; belt; region; district
منطقهای regional
منطوق حکم دادگاه terms of judgment
منطوق letter of text; clear and direct meaning of a text
منع انحصار احتکار و ربا prohibition of monopoly of hoarding and usury
منع تناقض گویی estoppel
منع توسل به تناقض گویی collateral estoppel
منع شرعی religious prohibition
منع طرح مجدد قضیه مختومه (محکوم بها) collateral estoppel
منع قانونی، کانون وکلاء bar
منع کردن enjoin
منع مؤکد در نکاح determinate impediment; absolute bars to marriage
منع prevent; prohibition ;enjoinment
منعزل dismissed
منعقد کردن conclude; to enter into
منفرداً (به ترتیب) seriatim; severally
منفرداً و مستقلاً separately; independently
منفسخ rescinded; repudiated
منفصل کردن از خدمت dismiss from service
منفصل separate; detached; discharged
منفعت احتمالی contingent profit
منفعت عقلانی reasonable benefit
منفعت مال (در مقابل عین مال) usufruct
منفعت مشروع legitimate benefit
منفعت profit; benefit
منفعل passive
منفق (نفقه دهنده) person who provides maintenance; the supporter; alms giver; expenders
منفق علیه entitled to maintenance
منقرض کردن overthrow
منقصت deficiency; defect; loss
منقضی شدن lapse; expire
منقضی expired; elapsed; terminated
منقطع interrupted; cut off
منقطعه (زوجه غیردائم) temporary wife
منقّله offence against person (which shifts the bones)
منقول در حکم غیر منقول immovable by the site
منقول و معقول traditional and rational
منقول movables
منکر شدن deny
منکَر denied; abnegated; unlawful wicked
منکر denier; an abnegator
منکوحه fame covert; married woman
منوال manner; method; mode; form
منوب عنه person represented
منوط depending; dependent; subject
موات uncultivated lands ; waste land
مواجب رسمی regular salary
مواجب salary
مواجه شدن face
مواجه متهم با شهود face- to – face encounter with witnesses
مواجهه (شاهد با متهم) confrontation (of witness with the accused)
مواخذه کردن از call to account
مواد استنادیه articles relied upon; invoked articles
مواد الحاقی amendments
مواد خواب آور sedative drugs
مواد متفرقه (در قانون) miscellaneous provisions
مواد محترقه، منفجره explosives
مواد مخدر narcotic drugs
مواد ممنوعه banned substance
موارد اتهام (در کیفر خواست) counts of indictment; charges
موارد استثناء exceptional cases
موارد شبهه instances of doubt
مواریث successions
موازنه بازرگانی balance of trade; trade balance
موازنه پرداخت balance of payment
موازنه قوا balance of power
موازین اسلامی islamic criteria
موازین شرعی shariah criteria
موازین صحیح قانونی legal proprieties
موازین صحیح و مناسب sturdy criteria
موازین والای اخلاقی highest ethical standards
مواسات generous help; charity
مواضعه و تبانی بین مطلع و متهم prevarication; collusion between an informer and a defendant
مواضعه connivance; collusion
مواظب careful
موافق و منطبق با اصول consistent with the principles
موافقت برای پرداخت بدهی بدون شرط constitutum
موافقت تلویحی sufferance; passive consent
موافقت مشروط conditional acquiescence
موافقت نامه جامع omnibus agreement
موافقت agreement; assent; acquiescence
موافقتنامه ارجاع اختلاف به داوری submission agreement
موافقتنامه امانی escrow agreement
موافقتنامه آیین صدور مجوز واردات (سازمانتجارت جهانی) Agreement on Import Licensing Procedures
موافقتنامه بین الدولی intergovernmental agreement
موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی Agreement Establishing the World Trade Organization
موافقتنامه تجارت کالا (سازمان تجارت جهانی) Agreements on Trade in Goods
موافقتنامه تجاری trade pact
موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیتهایمعنوی (سازمان تجارت جهانی) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
موافقتنامه داوری، قرارداد داوری(بین دو یاچند دولت) arbitration agreement; compromis(fr)
موافقتنامه ژنو Geneva convention
موافقتنامه قواعد مبداء Agreement on Rules of Origin
موافقتنامه مربوط به پارچه و لباس (سازمانتجارت جهانی) Agreement on Textiles and Clothing
موافقتنامه مربوط به کشاورزی (سازمانتجارت جهانی) Agreement on Agriculture
موافقتنامه مربوط به موانع فنی تجارت(سازمان تجارت جهانی) agreement on technical barriers to trade
موافقتنامه نجات فضانوردان، برگرداندن فضانوردان و برگرداندن اشیاء پرتاب شده بهفضا ( ۱۹۶۸)Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts,and the Return of Objects Launched into Outerspace
موافقتنامه convention
موافقتنامهبازرسیپیشازارسال(سازمان تجارتجهانی) Agreement on Preshipment Inspection
موافقنامه مربوط به اقدامات حمایتی (سازمانتجارت جهانی) Agreement on Sufeguarsds
مواقعه sexual intercourse
موالات ایجاب و قبول customary sequence of offer and acceptance
موالات continuous or following without intermission; continuation; friendship; contract of clentship
موالی freed slaves
موالید awfully registered birth certificate
موانع ارث impediments to inheritance; obstruction of inheritance
موانع حقیقی actual impediment
موانع دائمی نکاح absolute bars to marriage
موانع سیاسی political obstacles
موانع طرح دعوی / ادعا estoppel
موانع مخلّ انجام وظیفه دادگاه obstacles of the functioning of the court
موانع مقرراتی regulatory hurdles
موانع نسبی نکاح relative impediments
موانع نکاح impediments to marriage
موانع impediments ; obstacles
موت بدون وصیت intestate death
موت حقیقی real death
موت حکمی (فقه) presumed death due to heresy; constructive death; death announced by a judge
موت death; demise
موثق reliable
موج جنایت crime wave
موجب (ایجاب کننده) offeror
موجب cause; motive
موجبات ارث causes of inheritance; grounds of inheritance
موجبات مخففه mitigating circumstances or factors
موجبات موجه justified causes
موجر landlord; lessor; freeholder
موجود in esse; existent thing; existent; being; entity
موجودی انبار stock; store stock; warehouse stock
موجودی حساب balance
موجودی کالا stock-in-trade
موجه ( ولی اشتباه) Specious
موحد monotheist
مودت amity
مودع depositor; bailor
مورث بدون وصیتنامه intestate
مورِث estate-leaver
مورد اتهام count
مورد اجاره demised premises
مورد اجرا object of the write of execution
مورد اختلاف discrepancy; contentious matter ; matter in issue
مورد اعتراض قرار دادن impugn
مورد اعتماد قاضی being reliable and trusted by the judge
مورد بیمه coverage
مورد سکوت قانون lacunia
مورد صلح object of settlement
مورد معامله object of transaction
مورد نیاز عموم public utility
موروث (موصی) legator
موروثی patrimonial
موزون weighing merchandise
موصی (در مال غیر منقول) devisor
موصی (مذکر) testator; legator
موصی (مؤنث) testatrix
موصی به کلی general legacy
موصی به معین specific legacy
موصی به نقدی (از اعتبار معین) demonstrative legacy
موصی به legacy; bequest; object of will
موصی له (در مال غیر منقول) devisee
موصی له متوفی (قبل از موصی) pre-deceased beneficiary
موصی له legatee; beneficiary of a testament
موضحه deep wound
موضوع اتهام charges
موضوع اثباتی probative matter
موضوع اضافی redundant matter
موضوع تضمین (مورد ضمانت) thing guaranteed
موضوع تعهد object of obligation
موضوع جزیی و بی اهمیت immaterial matter
موضوع جعل falsum; a false or forged thing
موضوع جنجال برانگیز scandalous matter
موضوع حق subject of the right
موضوع حقوقی لاینحل vexata quaestion (var.quaestio vexata)
موضوع حقوقی ssue of law; point of law
موضوع حکم (فقه) persons under the law
موضوع خارج از نزاکت indecent matter
موضوع خارجی question of facts
موضوع خصوصی private matter / affair
موضوع دعوای در حال رسیدگی subject matter of a pending action
موضوع شرکت object of the company
موضوع شکایت subject of complaint
موضوع صلح object of settlement
موضوع عقد subject matter of the contract
موضوع قابل منازعه یا مرافعه issuable matter
موضوع له ، ما وضع له accepted meaning of the word
موضوع مالکیت subject-matter of ownership
موضوع ماهوی substantive issue
موضوع متنازع فیه fact in issue; the disputed point or question
موضوع مورد اختلاف disputed issue; issue of fact; fact in issue
موضوع مورد رسیدگی subject-matter of the proceeding
موضوع مورد شهادت subject of testimony
موضوع subject
موضوعات خارج از لوایح دفاعیه matters outside the pleadings
موضوعات غامض (قضایی) complex issues
موضوعی را در دستور جلسه نجانیدن include an issue on the agenda
موضوعی که قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته res nova; a question not before decided
موضوعیت relevance
موعد انتفاء حق term of extinction of right
موعد ایجاد حق term of establishment (creation) of right
موعد پرداخت دین و حق بیمه maturity; date of payment
موعد عادی regular term
موعد غیر معین uncertain term
موعد قانونی legal term
موعد قضائی judicial term
موعد قطعی fixed term
موعد معین certain term
موعد مقرر agreed time; due date
موعد determinate period of time
موقّت temporary
موقتاً تعطیل کردن (تنفس دادن) recess
موقتاً pro tem; temporarily; for the time being
موقتی (ویژه) ad hoc
موقع عقد time of concluding the contract
موقعیت ) place; stage; rank
موقوف به depended on
موقوف شدن رسیدگی abatement
موقوف علیه beneficiary of an endowment
موقوف علیهم beneficiaries of an endowment
موقوفه (مال) endowed property; endowment; pious bequest; donation
موقوفه مُتعذرّ المصرف endowment which is impracticable to use
موقوفه مجهول المصرف endowment with unknown subject
موکل عنه substituted attorney
موکل فیه (مورد وکالت) subject-matter of attorneyship
موکل principal ; client; representee
مولود زنده alive-born child
مولود قابل زندگی born-child able to live
مولّی علیه ward; person placed under guardianship
مولی tutor; trustee; helper; patron; master; protector; frees slave; lord
موهوب له donee; party receiving a gift
موهوم fictitious; fancy
مهاجر emigrant; immigrant
مهاجرت از emigration
مهاجرت به immigration
مهاجرت کردن migrate; emigrate
مهاجرت migration
مهاجم assailant
مهارت های حرفهای professional skills
مهایات dividing the interest (to the parts or through the spcified times)
مهدورالدم one whose life and safety is not protected by the law;unprotected outlaw; to be killed with impunty; deserving death
مهر (در نکاح منقطع) reward; a definite recompense
مهر (صداق) marriage portion; marriage settlement; dower; bridal gift
مهر المتعه reasonable marriage portion
مهر المثل average bridal gift (which is determined according to the wealth, family and qualities of the bride); suitable dower
مهر المسمی specified marriage portion; definite bridal gift; definite mahr
مهر دادگاه seal of the court
مهر کردن seal
مهر و موم شده sealed
مهر و موم affixing by a seal; keep under lock and key
مهر seal
مهرنامه dower deed
مهلت ابلاغ time limit for service
مهلت پرداخت date of grace
مهلت پرداخته دیه time limit for payment of blood money
مهلت پژوهشخواهی time for taking appeal
مهلت دادگاه (به خوانده) جهت ارائه دفاعیه imparlance
مهلت دادن ، به تعویق انداختن یا تعلیقمجازات reprieve
مهلت دادن respite; a concession of delay
مهلت عادله fair respite
مهلت عده time-period of widowhood
مهلت فسخ time-period of rescission
مهلت قانونی legal respite; statutory period; term of grace
مهلت قضائی judicial period of grace; respite granted by court
مهلت متعارف برای پرداخت بروات ارزی، بهره usance
مهلت respite; moratorium; period of grace
مهلک fatal; lethal
مؤبد in perpetuity
مؤتمر (کنگره) international conference
مؤثّر effective; active
مؤجل کردن postpone ; to delay
مؤجل deferred; adjourned; postponed
مؤخّر posterior; later
مؤدی مالیاتی tax payer
مؤدی fulfiller
مؤسس promoter; founder; establisher
مؤسسات استقراضی lending institutions
مؤسسات اعتباری غیر بانکی non-bank credit institutions
مؤسسات انتفاعی دولت state-owned profitable institutes
مؤسسات آموزش عالی higher education institutions
مؤسسات بازرگانی دولت state- owned commercial institutes
مؤسسات بلدی municipal organizations
مؤسسات تخصصی specialized agencies
مؤسسات تولیدی production institutes
مؤسسات دولتی governmental institutes ; state institutes
مؤسسات عام المنفعه charitable organizations
مؤسسات عمومی public institutes
مؤسسات غیر تجاری non-commercial institutes
مؤسسات فاقد شخصیت حقوقی unincorporated institutions
مؤسسات فرهنگی cultural institutes
مؤسسات establishments; institutes
مؤسسان constituents
مؤسسه اعطای وام lending institution
مؤسسه بازرگانی (شرکت) firm
مؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک international institute for strategic studies
مؤسسه پایاپای clearing house
مؤسسه تجاری enterprise
مؤسسه تحقیقاتی research institute
مؤسسه حقوقی legal institution
مؤسسه دلالی برات brokerage house
مؤسسه دولتی governmental agency
مؤسسه علمی academic institution
مؤسسه عمومی متعلق به دولت state-owned public institution
مؤسسه فعال going concern
مؤسسه مالی financial institution
مؤسسه وام دهنده finance company
مؤسسه institute;enterprise; establishment
مؤلف author; compounded; composite
مؤنث female; feminine
میانجی گری mediation
میانجی mediator; intermediary
میانگین average
میاه (ج .
میاه مباحه unclaimed water
میت deceased
میتواند مورد رسیدگی قرار گیرد) short cause
میتواند نسبت به آن اقرارکند) he who owns a property or a, right may confess any thing related it thereto
میثاق جامعه ملل Pact of the League of Nations
میثاق pact
میراث ، ترکه ، دارایی patrimony; legacy
میراث بیگانه inherit from a foreigner
میراث غیر منقول devise
میراث فرهنگی cultural heritage
میراث inheritance; heritage; bequest; legacy
میزان احتیاط لازم standard of care
میزان بدهی amount of debt
میزان جبران خسارت amount of damages
میزان مجازات extent of the sentence
میزان و مقدار منافع مالی (ملکی) quantum of property interest
میسر feasible
میقات station; stop
نا اهل (بیکفایت و نالایق) inept
نا آرامی unrest
نا آرامیهای سیاسی political unrest
نا آرامیهای صنعتی industrial unrest
نا آگاهانه unconsciously
نا بالغ ممیز discerning minor
نا بالغ immature ; underage
نا خودآگاهی unconsciousness
نا دختری step daughter
نا مادری step mother
نا متجانس heterogeneous
نا محدود unlimited; indefinite; limitless
نا مربوط immaterial
نا مرغوب of poor quality ; inferior
نابودی annihilation ; destruction
نابهنجار abnormal
ناپایدار (گذرا) unstable; changeable; transitory
ناپدری step father
ناپسری step son
ناتنی of half blood
ناتو North Atlantic Treaty Organization (NATO)
ناتوانی (عدم اهلیت) incapacity ; in competency
ناتوانی جنسی (عنن) impotence ; sexual incapacity
ناچار (مضطر) distressed; embarrassed
ناحق unjust ; undue; illegitimate
ناحیه ثبتی district of registry
ناحیه district ; parish ; region ; area
ناخدای کشتی تجارتی ship-master ; captain
ناخدای کشتی ship’s Capitan; ship master
ناخواسته unwanted
ناخواهری step sister
نادرستی dishonesty ; inexactness
نادم remorseful
نازا barren ; sterile
نازائی barrenness ; sterility
نازلترین بهاء rock bottom prices
نازلترین قیمت reserve price
ناسخ و منسوخ abrogating and abrogated
ناسخ annulling ; abrogating ; repealed ; abolisher ; abrogate
ناسزا گفتن abuse
ناسزا abusive language ; indecent words
ناسزای شفاهی verbal abuse ; slander
ناسیونالیسم nationalism
ناشز man who refuses to fulfil his marital duties
ناشزه woman who refuses to fulfil her marital duties
ناشی از تخطی یا تجاوز ex delicto
ناشی از جرم ex delicto ; delictual
ناشی از حق ex debito justitiae; of right
ناشی از خرید ex empto
ناشی از شبه جرم ex quasi delicto
ناشی از عدالت و انصاف ex aequo et bono
ناشی از عدم انجام وظیفه ex delicto
ناشی از علقه زوجیت vinculo matrimonii; from the bond of matrimony
ناشی از قرارداد ex contractu
ناصبی anti – shia
ناظر استصوابی approbatory supervisor ; supervisor for approval
ناظر استطلاعی informative supervisor ; supervisor for information
ناظر بی طرف dispassionate observer
ناظر تصفیه supervisor appointed by the court due to bankruptcy order
ناظر شرکت supervisor of the company
ناظر وقوع جرم observing perpetration of a crime
ناظر supervisor ; observer ; controller
نافذ operative ; objectively effective; legally binding
نافع بودن (منفعت داشتن) being of advantage ; benefit
ناقص الخلقه deformed
ناقص العضو handicapped
ناقص العقل wanting in reason
ناقص بودن حسابها imperfection of the accounts
ناقص incomplete ; defective ; imperfect
ناقل قانونی lawful transferor
ناقل transferor ; conveyor ; reporter ; transmitter
نام تجارتی trade-name
نام جعلی alias ; false name ; fictitious name
نام خانوادگی family name ; surname
نام شخصی personal name ; first name
نام شرکت name of company
نامزد (زن) fiance
نامزد (کاندیدا) nominee ; candidate
نامزد (مرد) fianc
نامزد انتخاباتی حذف شده (مردود) rejected candidate
نامزد انتخاباتی ناموفق defeated candidate in the election
نامزد ریاست جمهوری presidential candidate
نامزد کردن plight ; to make a promise to marry somebody
نامزد مستقل در انتخابات independent candidate
نامزدی betrothal ; engagement
نامشروع illegitimate ; illegal ;unlawful; ill gotten
نامعقول irrational
نامعین indeterminate
نامنقسم indivisible
نامه بدون امضاء anonymous letter
نامه داخلی (در ادارات) inter-office memo
نامه رسمی formal letter ; notarized letter
نامه سرگشاده open letter
نامه سفارشی registered letter
نامه محرمانه confidential letter
نامه های صادره outgoing mail
نامه های وارده incoming mail
ناو بازرگانی merchant fleet
ناو جنگی war vessel
ناو vessel ; ship
ناوگان fleet; navigation
نایب الحکومه deputy governor
نایب السلطنه viceroy ; argent
نایب رییس هیأت مدیره vice – chairman of the board of directors
نایب رئیس vice – president ; vice chairman
نایب vice – gerent; deputy; substitute; representative; delegate; vicar
نبش قبر exhumation
نبش کردن exhume
نبوت prophet hood ; prophecy; messenger ship
نبیذ wine ; date liquor ; date wine
نتاج چهارپایان breed; progeny
نتایج (یافتهها) finding (s)
نتایج پیش بینی شده anticipated consequences
نتایج ثمربخش fruitful results
نتایج حیوانات (موالید حیوانات) progeny of animals
نتایج عملکرد سالانه trading results
نتایج غلط erroneous conclusions
نتایج غیر منتظره unexpected consequences
نتقال حقوق داین بصورت قرار دادی contractual subrogation
نتیجه (فرزند زاده) great grandchild
نتیجه خاص specified consequence
نتیجه شمارش آراء انتخابی election return
نتیجه عدم حضور consequences of non appearance
نتیجه قهری corollary
نتیجه محتمل probable result
نتیجه result ; outcome ; consequence
نتیجهگیری غلط / غیرمنتج non sequitur
نجات دادن کالا وکشتی از خطر غرق شدن یاآتش سوزی salvage
نجات دادن rescue
نجاسات things impure in themselves
نجباء aristocrats; the nobles
نحله matrimony donation / gift
نحوه اثبات دلیل mode of proof
نحوه رسیدگی به درخواستها قبل از محاکمه pretrial motion practice
نحوه رسیدگی mode of proceedings
نحوه و شکل mode et forma
نخبگان elite
نخست وزیر prime minister
نخوت arrogance
ندامتگاه prison ; penitentiary
نذر vow ; a solemn promise ; offering
نر male ; masculine
نرخ اضافی surcharge
نرخ بازده تا سررسید yield of return on investment
نرخ بازده سرمایه گذاری rate of return on investment
نرخ بازده مرکب compound interest rate return
نرخ بازده rate of return
نرخ بانکی bank rate
نرخ بهره سهام استقراضی lending rate of interest
نرخ بهره کوتاه مدت short – term interest rates
نرخ بهره وام دهی lending rate
نرخ بهره rate of interest
نرخ بیکاری unemployment rate
نرخ پایه (در بهره بانکی) base rate
نرخ تبدیل ارز exchange rate; rate of exchange
نرخ تسعیر rate of exchange (exchange rate); conversion rate
نرخ تورم inflation rate
نرخ حداقل fine rate ; blue chip; prime rate
نرخ حمل بار freight rate
نرخ رشد اقتصادی growth rate
نرخ سالیانه طلاق annual divorce rate
نرخ عادلانه reasonable rate ; reasonable price
نرخ گذاری متغیر (مالیات) differential pricing
نرخ مالیاتی tax price ; tax rate
نرخ متغیر sliding scale
نرخ مرگ و میر death rate
نرخ موالید birth rate
نرخ rate ; price
نرم های (هنجاری) اجتماعی cause of revelation
نزاع در شارع عام affray
نزاع dispute ; dissension
نزاکت (احترام) comity ; courtesy ; civility ; respect
نزاکت بین المللی comitias gonium; international etiquette; international comity; international courtesy
نزدیکان relatives
نزدیکی با حیوانات bestiality
نسب به خط اطراف consanguinity
نسب به خط عمومی صعودی lineal consanguinity in direct ascending line
نسب به خط عمومی نزولی lineal consanguinity in direct descending line
نسب به خط مستقیم lineal consanguinity
نسب قانونی legitimate parentage
نسب نامشروع illegitimate parentage
نسب نامه pedigree; genealogy
نسب lineage; parentage; consanguinity; blood relation
نسبت تصاعدی granted rate
نسبت دادن impute; attribute
نسبی proportional; relative
نسبیت / نسبی گرایی حقوقی legal relativism
نسخ صریح express abrogation
نسخ ضمنی implied abrogation
نسخ عملی de facto abolition
نسخ قانون repealing or abrogation of law
نسخ کردن abrogate ; abolish
نسخ مجازات قانونی abolition of legal punishment
نسخ rescission; abrogation
نسخه اول original copy
نسخه دست نویس manuscript
نسخه دوم (نسخه ثانی) duplicate copy
نسخه صحیح و دقیق کلیه حسابها fair and accurate copies of all accounts
نسق زراعتی deed of cultivated land
نسق mode; manner; allotment of lands; punishment
نسل کشی genocide
نسل generation; offspring
نسلا بعد نسل generation to generation
نسیان (فراموشی) oblivion; forgetfulness
نسیه (بیع) credit sale; on credit
نسیه بدون پرداخت ربح interest-free credit
نشان های دولتی state decorations
نشانه (قرینه) indicia; signs; indications
نشر اکاذیب publication of false statements; spreading false news
نشر آگهی تجاری publicity
نشر قانون promulgation of law
نشریات سری underground journals
نشریات مستهجن obscene publications
نشوز refusal of a woman to fulfill her marital duties
نص سند face of instrument; letter of instrument
نص صریح clear terms; clear (not open todifferent interpretation); the explicitWording of sty
نص قانون letter of the law
نص text; wording; literal meaning; designation; quaint text; tradition; face
نصاب (حداقل میزان) limit; numbers ; the least amount of
نصاب (در رسمیت یافتن جلسات) quorum; a majority of the entire body
نصاب (در مال مسروقه) minimum value of the stolen property prescribed by law
نصاب ارث limits of inheritance
نصاب حد سرقت prescribed amount for which penalty for theft is applicable
نصاب وصیت testamentary limits
نصاری Christians
نصب امین appointment of trustees
نصب قیم appointment of guardians
نصب installing; establishing; erecting; appointment
نصوص fundamental texts
نصیب portion; fortune; destined share
نضج elaboration
نطفه sperm; life-germ; sperm drop
نظارت اداری administrative monitoring
نظارت استصوابی probative / confirmative supervision ; supervision to approve
نظارت استطلاعی informative supervision ; supervision to be informed
نظارت بر قیمتها price control
نظارت براجرای حکم supervising the execution of the judgment
نظارت برحسن اجرای قوانین supervising the proper enforcement of law
نظارت برقیمومت اطفال supervision of guardianship of infants
نظارت مستقیم direct supervision; immediate supervision
نظارت supervision;survillance; control; governance
نظام اداری administrative system
نظام ارباب رعیتی manorial system; feudal system
نظام ارزیابی وطبقه بندی مشاغل job assessment and classification order
نظام انتخاباتی electoral system
نظام ترافعی (دررسیدگی جزایی) adversary system ; contentious system
نظام چند حزبی multiparty system
نظام حقوق بازنشستگی pension system
نظام حقوقی legal system
نظام دوگانه قضایی dual court system
نظام ظالمانه تعیین مجازات unjust punishment
نظام فئودالی feudal system
نظام قانونی ترافعی contentious system of law
نظام قانونی تفتیشی inquisitorial system of law
نظام قضایی کشور justice system of the country
نظام قضایی واحد unified judicial system
نظام قضایی judicial order; the body of operative law
نظام قیمومت بین المللی international trusteeship system
نظام مالی financial system
نظام وظیفه خدمت سربازی military service
نظام هماهنگ (متحدالشکل) دادگاهها unified court system
نظام system; order; method; discipline; organization
نظامات rules; orders; regulations; arrangements
نظامنامه انجمن constitution of a society
نظامنامه داخلی rules of procedure
نظامنامه مالی financial regulations
نظامنامه standing orders; regulations; rules of procedure
نظامی military man
نظر / رای مخالف dissenting opinion / vote
نظر به اینکه (در مقدمه احکام قضایی) whereas
نظر بیطرفانه unbiased opinion; dispassionate view
نظر تخصصی expert advice
نظر طرداً للباب dictum ; obiter dictum; judicial dictum
نظر قانونی legal view
نظر قضایی judicial opinion
نظر کارشناسی expert advice
نظر مخالف (در دادگاه) dissenting opinion
نظر مساعد favorable view
نظر مشورتی advisory opinion
نظر موافق positive view
نظر واقع گرایانه realistic view
نظر view; contemplation; rational speculation; intellectual observation;Observation
نظرات مغایر نسبت به قانون contrasting attitude on the laws
نظری speculative ; theoretical; discursive
نظریات خبره expert viewpoints
نظریه احاله (در حقوق بین الملل خصوصی) doctrine of envoi
نظریه اختیار doctrine of free will
نظریه از دست دادن حقوق theory of forfeiture of rights
نظریه اصلاح و تربیت (مجرمین) reformative theory; rehabilitative theory
نظریه انتفاء هدفنظریه عقیم شدن قــراردادتعهد doctrine of frustration of purpose
نظریه بازدارندگی (دیگران از ارتکاب جرم) deterrent theory
نظریه بازدارندگی (ممانعت جرم) preventive theory
نظریه پرداز سیاسی political theorist
نظریه تقصیر doctrine (theory) of fault
نظریه جبر doctrine of predestination
نظریه خطای متقدم doctrine of prior fault
نظریه خطر theory of risk
نظریه ضمان doctrine of guaranty
نظریه عدم امکان ایفای تعهد doctrine of impossibility
نظریه عدم پیش بینی doctrine of failure to prediction
نظریه عدم مسئولیت(دولت) theory of no responsibility
نظریه عمل به باطن شریعت esoteric doctrine
نظریه عمل به ظاهر شریعت exoteric doctrine
نظریه عواقب قابل اجتناب doctrine of avoidable consequences
نظریه قابلیت تفکیک قید داوری از بقیه قیود قرارداد که به موجب آن قید داوری توافقی مستقل از خود قرارداد محسوب می شود reparability doctrine (of arbitration clause)
نظریه قصاص retributive theory
نظریه مثل doctrine of ideas
نظریه نمایندگی theory of agency
نظریه یا تئوری خطر theory of risk
نظریه theory; doctrine; speculation
نظم اجتماعی social order
نظم الهی divine order
نظم بخشی systematization
نظم دادگاه decorum of the court
نظم دهنده designer
نظم عمومی بین المللی international order
نظم عمومی مطلق absolute public order
نظم عمومی public order; public policy
نظم قضایی judicial order
نظم و انضباط order and discipline
نظمیه police organization
نفاذ efficacy
نفاس children parturition; the bleeding of childbed
نفاق hypocrisy
نفس اماره commanding to evil, soul
نفس کل world- soul
نفس لوامه upbraiding soul; reproving soul
نفس مطمئنه tranquil soul
نفس ملهمه instinctive soul
نفس ناطقه rational soul; reasoning soul
نفع profit; benefit; interest
نفقه اقارب relatives maintenance
نفقه دائمی permanent alimony
نفقه روزانه provisions or maintenance for a day
نفقه زندانی prisoners expenditure
نفقه زوجه wife’s alimony
نفقه موقت تا پایان دادرسی alimony pendent lite
نفقه alimony; maintenance; expenditure; provisions; spending
نفوذ اجانب foreign influence
نفوذ عقد enforcement; effectiveness
نفی بلد deportion;banishment;exile; expatriation
نفی کردن to negate
نفی ولد rejection of paternity
نفی negation; denial
نقاط بازرسی checkpoints
نقاط ضعف ادعانامه دادستان weakness of prosecutors case
نقب(راهرو زیرزمینی) subterranean tunnel
نقد بلد local currency
نقد کردن دارایی realization
نقد cash
نقدینگی (جهت مصارف خاص) funds
نقدینگی liquidity
نقرهداغ کردن make an example
نقص آشکار patent defect
نقص در ابلاغ اوراق insufficiency of service of process
نقص در متن ابلاغیه insufficiency of process
نقص عضو مادرزادی human birth defects
نقص عقل defect of reason ; lake of sage
نقص فنی (درکالا) mechanical failure
نقص قانون deficiency of law; vacuum in law
نقص مبطل عقد fatal defect
نقص ناشی از ساخت (در کالا) faulty workmanship
نقص defect; imperfection; loss; defect; deficiency
نقصان دارایی (جهت پرداخت دیون) deficiency of patrimony
نقض اراده volitional deficiency
نقض اساسی یک معاهده دوجانبه material breach of a bilateral treaty
نقض انضباطی مقررات نظامی breach of military discipline
نقض آرامش firth breach
نقض آشکار حقوق بشر flagrant violations of human rights
نقض آگاهانه مقررات knowing violation of the regulations
نقض بلاارجاع quashing without retrial
نقض بیطرفی breach of neutrality
نقض پیش از فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد anticipatory breach
نقض پیمان violation of agreement; breach of treaty
نقض حکم به علت اشتباه ماهوی recall a judgment
نقض حکم کردن quashing ; overrule; reversal
نقض حکم محکومیت quash the conviction
نقض سوگند breaking the oath
نقض شرط (مندرج در قرارداد) breach of warranty
نقض شروط تعلیق مجازات breach of requirement of probation
نقض شروط مندرج در قرارداد اجاره breach of the conditions of the lease
نقض صلح (خشونت آشکار) exfrediare
نقض عهد breach of promise; breach of covenant
نقض قانون violation of law
نقض قرار quash the order
نقض قرارداد breach of contract
نقض قوانین رانندگی violation of traffic statutes
نقض کردن (دستور قبلی یا اختیار اعطایی) countermand
نقض کردن breach; infringe; reverse; violate
نقض کردن overturn
نقض معاهده denunciation of treaty
نقض نذر breaking a vow
نقل و انتقال پول remittance
نقل و انتقال conveyance
نقل conveying; transmission;transfer;tradition; traditionalism; authority
نکاح با محارم incest
نکاح به شبهه putative marriage
نکاح تفویض marriage by delegation(of marriage portion ascertainment to another one)
نکاح دائم permanent marriage
نکاح سابق former marriage
نکاح شغار shigar marriage (exchange of daughters)
نکاح مسلمه marriage of a female Muslim
نکاح مفوض marriage without marriage portion
نکاح منقطع temporary marriage
نکاح marriage
نکاحنامه marriage deed
نکته حقوقی point of law
نکول از یمین refusal to swear
نکول برات dishonoring the bill; to refuse acceptance
نکول بعد از قبول مسموع نیست he who approbates can not reprobate; one can not accept and reject the same
نکول قسم abstaining from taking an oath
نکول مدعی علیه (خوانده) refusal of defendant to take an oath
نکول dishonor; declination; refusal; non-acceptance; refusal of acceptance
نکوهش reprimand
نگهبان شب night watchman
نگهبان مرزی border guard
نگهبان guard; sentry; guardian
نگهدارنده (اوراق بهادار) scrip holder
نگهدارنده (شیء ، سند) depository; holder
نماء متصل attached growth
نماء منفصل detached growth
نماء growth; growing
نماز میت funeral prayer
نمای ساختمان (حریم) frontage
نمائات متصله accessions
نمائات منفصله separable accretions
نمائات causerie ; thing accessory or appurtenant
نمایشگاه بازرگانی trade fair
نمایندگان شهر representatives of the city
نمایندگان ملت the peoples representatives
نمایندگان منتخب مردم elected representatives of the people
نمایندگان representatives
نمایندگی انحصاری exclusive agency ; sole agency
نمایندگی تجاری commercial/ trade agency
نمایندگی حقوقی / قانونی legal representation
نمایندگی داشتن represent
نمایندگی غیرانحصاری تجاری general business agency
نمایندگی قانونی legal agency
نمایندگی قراردادی contractual agency
نمایندگی مردم representation of the people
نمایندگی representation
نماینده اتحادیه کارگری shop steward
نماینده ارسال کالا forwarding agent
نماینده بازرگانی trade agent
نماینده تام الاختیار plenipotentiary representative; duly authorized representative; full power representative
نماینده تجارتی commercial agent
نماینده ثبت representative of registry office
نماینده حقوقی legal representative
نماینده خاص special agent; ad hoc agent
نماینده دادسرا representative of the prosecutor’s office
نماینده دولت government’s representative
نماینده سیاسی diplomatic agent
نماینده ضامن (ضامن در صورت عدم انجامتعهدات توسط اصیل) del cruder agent
نماینده طفل در دادگاه next friend
نماینده عام general agent
نماینده قانونی کارگران legal representative of workers
نماینده قانونی legal representative
نماینده کل بیمه insurance general agent
نماینده کنسولگری consular agent
نماینده کنسولی consular representative
نماینده مجلس member of parliament; deputy
نماینده منحصر بفرد sole representative; sole agent
نماینده agent; representative
نمونه امضاء specimen signature
نمونه تنفس(برای تعیین میزان الکل) specimen of breath
نمونه دستخط handwriting example
نمونه قرارداد type agreement
نمونه sample
نواخانه برای خانواده های بی سرپناه hostel for homeless families
نوزادی که مرده بدنیا آمده است stillborn child
نوسانات تقاضا demand fluctuations
نوسانات fluctuations
نوشته سند فرمان حکم fait
نوع جرم type of offense
نوع دوستی، بشر دوستی philanthropy ; charity ; humanitarianism ; benevolence
نوع کالا (محموله) و مقصد حمل آن nature and destination of the cargo
نوع مجازات type of sentence
نوع معامله type of transaction
نه طلاقه nine fold divorce
نهاد یا مؤسسه قضائی legal realism ; judicial institution
نهاد institution
نهادن بار دلیل (یا اثبات) بر دوش طرف دیگر to shift the burden of proof
نهادهای انقلابی revolutionary foundations
نهادینه شدن becoming institutionalized
نهب و غارت maraud; despoil
نهضت اصلاح طلبانه reform movement
نهضت جهانی اسلامی global Islamic movement
نهضت سیاسی مذهبی politico-religious movement
نهضت ضد استبدادی anti-despotic movement
نهضت مبارزه با بیسوادی literacy movement
نهضت مشروطه constitutional movement
نهضت های آزادی بخش liberation movement
نهضت های کارگری labor movement
نهضت های مردمی popular movement
نهضت movement
نهی از خوردن مال غیر prohibition of devouring others’ property
نهی از منکر prohibition of evil
نهی النبی عن بیع الغرر(پیغمبر اکرم (ص) ازبیع غرری نهی کرد) aleatory / executor consideration or contractare prohibited by the prophet (s)
نهی النبی عن بیع الکالی بالکالی (بیع کالی بهکالی نهی شده و باطل است) executor consideration sale is prohibited and mentioned void by the prophet (s)
نهی تاویلی prohibition due to an interpretation
نهی تحریمی prohibition making an act omission unlawful
نهی توهیمی perplexed prohibition
نهی کردن forbid; refrain
نهی prohibition
نیابت اختیاری voluntary representation
نیابت ضمنی implied agency
نیابت قانونی legal representation
نیابت قراردادی contractual representation
نیابت قضایی letters oratory;judicial commission; oratory commission; judicial delegation; letter of request
نیابت قهری compulsory commission
نیابت نامه (برای حضور و دادن رای در مجمععمومی شرکت) proxy statement
نیابت delegation; representation; vicariate; deputyship
نیت خاص specific intent
نیت خصمانه hostile intent
نیت عام general intent; basic intent
نیت intention; intent; unuttered resolution
نیرنگ به قانون fraud against the law
نیرنگ artifice
نیروهای امنیتی security forces
نیروهای بسیجی mobilization forces
نیروهای چریکی guerrilla forces
نیروهای داوطلب volunteer forces
نیروهای محافظ صلح peace- keeping forces
نیروهای واکنش سریع rapid reaction forces
نیروی انتظامی the police
نیروی مسلح armed force
نیروی مقاومت ملی militia
نیم عشر اجرایی fee of execution of official documents
نیمه رسمی semi- official
نیمه مسؤول semi- liable
و احوال به حالت سابقاصل بر بقای اوضاع و احوال principle of conservation of circumstances
و قبولا “”” by offer and acceptance”
و ما بعد et seq
وابستگان دادگستری persons officially related in justice department
وابسته اقتصادی economic attach
وابسته تجاری commercial attach
وابسته سفارت embassy attach
وابسته مطبوعاتی press attach
وابسته نظامی military attach
وابسته attach
واجب (فقه) duty ; obligatory; incumbent
واجب الاداء necessary to be discharged; payable
واجب الامتثال necessary to be obeyed
واجب الحرمت sacrosanct
واجب الرعایه deserving to be obeyed
واجب النفقه entitled to receive maintenance
واجب تبعی (فقه) ancillary duty (obligation)
واجب تخییری (فقه) optional duty(obligation); alternative duty
واجب ترتبی (فقه) successive duty (obligation)
واجب تعیینی (فقه) determinate duty (obligation)
واجب توصلی (فقه) duty irrespective of intention
واجب عینی (فقه) particularized duty; real duty; individual duty
واجب غیری (فقه) ancillary duty
واجب کفایی (فقه) general obligation or duty dischargeable alternatively
واجب مشروط (فقه) conditional duty
واجب مطلق (فقه) unconditional duty
واجب معلق (فقه) suspended duty
واجب نفسی (فقه) principal duty; obligatory for itself
واجبات مالی financial obligations
واجد اهلیت sui jurist
واجد شرایط qualified; possessing qualifications; eligible
واجد صلاحیت eligible; qualified
واحد ارزش unit of value
واحد اندازه گیری unit of measurement
واحد ترخیص کننده discharging unit
واحد تولید production unit
واحد سهام زراعی agricultural share unit
واحد مستقل separate entity
واخواست کردن سفته dishonor
واخواست protest
واخواسته object of protest
واخوانده person protested against
واخواه protestor
واخواهی lodge a protest
وادار کردن compel
وارث بلافاصل immediate heir; next of kin
وارث درجه اول (وارث مسلم) heir apparent
وارث درجه دوم heir presumptive
وارث دونسبی dual relationship heir
وارث سببی heir through affinity
وارث شدن (به ارث بردن) inherit
وارث طبقه دوم residuary
وارث ظاهری (وارث مسلم) apparent heir
وارث قانونی legal heir
وارث مال مشاع copartner
وارث مسلم heir apparent
وارث مشترک (شریک در یک ماترک واحد) fellow heir
وارث منحصر به فرد sole heir
وارث heir; inheritor ; legatee
وارد ثالث intervenor; a person who voluntarily interposes in an action
وارد شدن بر سوم مسلم offering to buy something already has been bought byanother Muslim
وارد شدن بر معامله دیگری overbidding the offer of another one
وارد کردن در برنامه کار دادگاه docket
وارد کننده importer
واردات غیرقانونی کالا illegal importation of merchandise
واردات و صادرات import and export
وارونه جلوه دادن حقیقت disguise the truth; to mis-represent the facts
واریز کردن به حساب deposit
واسطه (دلال) intermediary;broker; middle-man
واضع legislator; establisher; founder
واقع شود و موجب امانت گردد، فاسد آن هم موجب امانت است) where a valid contract results in a fiduciary capacity, the invalid one brings about fiduciary capacity too
واقعگرایی حقوقی legal realism
واقعه احتمالی contingency
واقعه جنایی criminal enterprise
واقعه حقوقی juridical fact
واقعه ضمنی circumstantial event
واقعه event
واقعی real; factual
واقعیات لازم برای طرح ادعا (یا دفــــاع ، یاصدورحکم) ultimate facts
واقعیات مثبته probative / evidentiary facts
واقعیت ، رخداد ، عمل factum
واقعیت تجربی empirical reality
واقعیت ستیزی anti- realism
واقعیت عینی objective reality; physical fact
واقعیت قضایی یا حقوقی factum juridicum
واقعیت مورد اختلاف (در قواعد حاکم برادلهاثبات دعوی) factum probandum
واقعیت مورد اختلاف fact in issue
واقعیت reality; fact
واقف (وقف کننده) founder of an endowment; donor
واکنش پرخاشگرانه aggressive reaction
واگذار کردن به بخش خصوصی denationalize; privatization
واگذار کننده alienor; transferor; assignor; conveyor
واگذاری قرارداد assignment of contract
واگذاری قسمتی از یک واحد تجاری disposal of a segment of an enterprise
واگذاری مطلق covenant of quiet enjoyment
واگذاری assignment; alienation
والی الجرائم (فقه) official in charge of crimes
والی ruler; governor
وام ارزی foreign currency loan
وام اقساطی instalment loan
وام با وثیقه collateral laon
وام بانکی bank loan
وام بدون بهره interest- free loan
وام بدون وثیقه fiduciary loan; unsecured advance
وام بلا عوض aid in grant
وام بلند مدت long- term loan
وام تولیدی production loan
وام دراز مدت long- term liability
وام دهنده lender
وام ساختمانی construction loan
وام سندیکایی syndicated loan
وام شرافتی debt of honor; fiduciary loan
وام کم بهره low-interest loan
وام کوتاه مدت short- term loan
وام گیرنده borrower
وام loan; accommodation
وانمود کردن purport
واهب donor
واهی (از راه توهم) illusory
واهی (بی اساس) unfounded; vain; futile; fallacious
وتوکردن veto
وثائق اسناد بهادار و مالی securities
وثیقه (بصورت اسناد بهادار) collateral
وثیقه (بصورت اموال غیرمنقول) antichrists; landed securities
وثیقه (بصورت اموال منقول) chattel securities
وثیقه (یکی از قرارهای جزایی) bail
وثیقه استقراضی loan security
وثیقه بیارزش dead security
وثیقه تجاری commercial pledge
وثیقه ثانوی second security
وثیقه حسن انجام تعهد good performance bond
وثیقه شخصی personal security
وثیقه عینی real security
وثیقه گذار bailer; pledge
وثیقه گیر pledge; Pawnee
وثیقه نقدی cash security ; cash bail bond
وثیقه وام cover
وثیقه security; guarantee
وجدان اجتماعی social conscience
وجدان اخلاقی moral conscience
وجدان بشری human conscience
وجدان ملی national conscience
وجدان conscience
وجوب duty ; obligation
وجود اعتباری constructive existence
وجود اقتضایی occasional existence
وجود خارجی external existence
وجوه (نقد) funds
وجوه احتیاطی reserved /contingency / contingent fund
وجوه استهلاکی sinking fund
وجوه ایداعی deposited money
وجوه بریه charitable affairs
وجوه پرداختی بابت انفصال ازخدمت/ بازخرید خدمت redundancy payment; severance pay
وجوه پرداختی بابت سوابق خدمت redundancy payment
وجوه تنخواه گردان imp rest fund
وجوه دریافتی takings
وجوه راکد idle money
وجوه شرعیه religious taxes; legal alms
وجوه عمومی common purse
وجوه ناقله methods of transference
وجه (پول) money; fund; sum
وجه (جنبه) aspect; mood; manner
وجه ارسالی (نقل وانتقال پول) remittance
وجه اشتراک (آبونمان) subscription
وجه اشتراک common aspects; similar points
وجه افتراق different aspects
وجه التزام (جهت انجام قرارداد) performance bond
وجه التزام (درحقوق جزا) recognizance; penal sum
وجه التزام (شرط وجه التزام درقراردادها) penalty clause
وجه الضمان نقدی cash bail bond
وجه الضمان depositum ;deposit ;earnest money; taken payment; mount of bail
وجه الکفاله amount fixed in the courtship bond
وجه المصالحه consideration in contract of compromise
وجه بازخرید خدمت severance pay
وجه بیمه premium
وجه پرداخت شده remittance
وجه تمایز distinction
وجه چک یا اوراق بهادار face amount
وجه چک amount of the cheque
وجه رایج legal tender
وجه معاش means of livelihood; subsistence
وجه ملزم binding legal action
وجه نقد cash money
وجها من الوجوه in one way or another
وجهه سیاسی political prestige
وجهه ملی popularity
وحدت در تصمیمات متخذه uniformity of decisions
وحدت رویه uniform judicial precedent
وحدت شهود unity of witness
وحدت ملی national unity
وحدت و کثرت unity and diversity
وحی revelation
ودعی depositor
ودیع depository
ودیعه (سپرده حسن انجام کار) retain age
ودیعه اسناد deposit the documents with notary public
ودیعه در قبال اجرت bailment for reward
ودیعه در قبال اجرت bailment for reward
ودیعه قضایی judicial deposit
ودیعه قضایی judicial deposit
ودیعه کوتاه مدت deposit at short notice
ودیعه کوتاه مدت deposit at short notice
ودیعه گذار depositor
ودیعه گذار depositor
ودیعه گذاردن اموال منقول بعنوان وثیقه دین pledge
ودیعه گذاردن اموال منقول بعنوان وثیقه دین pledge
ودیعه گذاری lodgment
ودیعه گذاری lodgment
ودیعه گیر depository; trustee
ودیعه گیر depository; trustee
ودیعه مجانی gratuitous bailment
ودیعه مجانی gratuitous bailment
ودیعه deposit; bailment; deposited
وراث قانونی heir-at-law
وراث قانونی heir-at-law
وراث heirs
وراث heirs
وراثت به صورت مشاع (مالکیت مشاع) copartner
وراثت inheritance; succession; heritage; heredity
ورثه از طریق خویشاوندی heir by relationship
ورثه بدلایل خاص heir for special reasons
ورثه heirs
ورشکستگی به تقصیر culpable bankruptcy
ورشکستگی bankruptcy; insolvency
ورشکسته به تقصیر culpable or simple bankrupt
ورشکسته به تقلب fraudulent bankrupt
ورشکسته شدن fail
ورشکسته غیرمجاز برای تجارت undercharged bankrupt
ورشکسته bankrupt
ورشگستگی به تقلب fraudulent bankruptcy
ورقه اجراییه executive writ; writ of execution
ورقه احراز تصرف official minute to affirm indisputable possession
ورقه اختراع invention certificate; letters of patent
ورقه استشهاد affidavit
ورقه استنطاق investigation papers
ورقه تحویل delivery note
ورقه تعهد سهم subscribed share
ورقه جلب warrant of arrest
ورقه حکمیه judgment
ورقه رای ballot
ورقه سهم share certificate; certificate of stock
ورقه قرضه debenture
ورقه لازم الاجراء executory document
ورقه هویت birth certificate; identity card
ورود به دعوی joinder
ورود به عنف به منازل دیگران forcible entry
ورود به مغازه جهت ارتکاب جرم shop breaking
ورود ثالث intervention of third party
ورود در دعوی intervention in an action
ورود عدوانی (به ملک غیر) forcible entry
ورود غیرقانونی illegal entry
ورود غیرمجاز به ملک غیر trespass; wrongful entry upon a persons land
وزارت اطلاعات Ministry of Intelligence
وزارت امور اقتصاد و دارایی Ministry of Economy and Finance
وزارت امور خارجه Ministry of Foreign Affairs
وزارت بازرگانی Ministry of Commerce
وزارت بهداری Health Ministry
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی Ministry of Health, Treatment and Medical Education
وزارت پست وتلگراف وتلفن Ministry of Post, Telegraph and Telephone
وزارت دادگستری Ministry of Justice
وزارت کشور Ministry of Interior Affairs; Home Office
وزارت ministry
وزارتخانه ministry
وزراء ministers
وزن خالص net weight
وزن ناخالص gross weight
وزیر اعظم (نخست وزیر) prime minister
وزیر امور خارجه foreign minister; secretary of state
وزیر مشاور minister without portfolio
وزیر minister; secretary
وساطت (میانجیگری) mediation
وساطت intermediation; mediation; instrumentality
وسایرین et al
وسایل ارتباطی means of communication
وسائل جاسوسی intelligence devices
وسائل قمار بازی gaming devices
وسائل متقلبانه fraudulent means
وسعت سازمان size of organization
وسیله ایمنی safety device
وسیله مبادله medium of exchange
وسیله نقلیه عمومی common carrier
وصایا wills; testaments
وصایای متعدد plurality of wills; several wills
وصایت با انتخاب وصی appointment of administrator by a testator executor
وصایت بر اشخاص appointment of guardian for a ward
وصایت بر اموال appointment of an administrator for property
وصایت appointment of executor by will; executor ship
وصف ایجابی affirmative attribute
وصف خارجی external description ; quality
وصف خاص particular characteristics
وصف داخلی quantity ( the quantity)
وصف ذاتی essential character
وصف description; character
وصول کننده طلب debt collector
وصول مالیات collection of taxes; tax collection
وصول مطالبات collection of debts
وصول ناشدنی irrecoverable
وصول recovery ; collection
وصی (منصوب از طرف دادگاه) administrator
وصی کبیر ملحق به صغیر durante minore aetate; administrator during infancy
وصی testamentary executor ; personal representative
وصیت (سفارش) orders and instructions to survivors; the spiritual testament of a dying man who is to hand over obligations and secure the continuityof tradition
وصیت برای زنان bequeathing a portion for woman
وصیت برای غایب bequeathing a portion for an absentee
وصیت برای کافر bequeathing a portion for polytheis
وصیت برای وارث bequeathing an extra portion for an heir
وصیت به ادای دین will to repay a debt
وصیت به ثلث testamentary disposition up to one third of the estate
وصیت به زائد بر ثلث testamentary disposition more than one third of the estate
وصیت به غیرمنقول devise
وصیت به منافع bequest of services
وصیت تملیکی testamentary disposition; testament for disposition of personal property
وصیت شفاهی nuncupative will
وصیت عهدی will creating obligations upon executors ; contractual will
وصیت غیرمالی non- monetary bequest
وصیت نامه باطل invalid will
وصیت نامه تنظیم شده در خارج foreign will
وصیت نامه خود نوشت self – written will; holographic will
وصیت نامه رسمی official will
وصیت نامه سری secret will
وصیت نامه مصدق و قانونی testament executed by one notary four witness
وصیت نامه معتبر valid will
وصیت نامه یا سند انتقال به صورت دستنویس holograp
وصیت نامه will ; last will ; testament; devise
وصیت واجب obligatory bequest
وصیت testament ; last will ; legacy ; bequest
وضع بنا erect a building
وضع حمل deposit the burden; childbirth delivery
وضع فعلی (کنونی) status quo
وضع قانون enactment; legislation
وضع کردن قانون enact
وضع کردن ordain
وضع مالی شرکت company’s financial position
وضع مالی financial status; financial standing; financial position
وضع موجود قبلی status quo ante; the previously existing state of things
وضع موجود status quo
وضع و وصول مالیات taxation ; to levy taxes
وضع ید و اعاده تصرف forcible detainer; lay hand upon ; occupation
وضع status
وضعیت ازدواج marital status
وضعیت اضطراری situation of emergency
وضعیت جسمانی مجنی علیه victim’s physique
وضعیت خانوادگی family status
وضعیت فوق العاده emergency status
وضعیت مالی خوانده financial position of the respondent
وضعیت یا موقعیت اشخاص status of persons
وضوح در رضایت manifestation of assent
وضوح clarity
وطن پرستی patriotism
وطی به شبهه mistaken intercourse; sexual intercourse of doubtful nature
وطی به نکاح marriage intercourse
وطی حرام unlawful intercourse
وظایف اولیه primary duties
وظایف دینی و ملی religious and national duties
وظایف روزمره اداری routine administrative duties
وظایف زناشویی matrimonial duties/ obligations
وظایف زوجیت conjugal obligations / duties
وظایف و تکالیف حکومتی governmental functions
وظیفه (مستمری) pension
وظیفه اخلاقی moral duty
وظیفه امانی fiduciary duty
وظیفه جلوگیری از ارتکاب جرم duty to prevent crime
وظیفه قائم به شخص (غیر قـــابل واگذاری بهشخص ثالث) non-delegable duty
وظیفه مقدس sacred duty
وظیفه وجدانی obligation of conscience
وظیفه duty; function; task
وعده ازدواج promise of marriage
وعده عقد promissory agreement to conclude a contract
وعده non-binding promise
وفا کردن به عهد، ادا کردن honor the promise
وفاء دین payment of a debt
وفاء عهد fulfillment of an obligation
وفات death; demise; passing away
وفاداری loyalty
وقایع جنائی criminal incidents
وقایع حقوقی legal facts
وقایع خارجی external facts
وقایع غیر واقعی و جعلی (در بیان شهادت) false / fabricated fact
وقایع قضائی judicial facts
وقایع مادی material facts
وقت تعیین شده برای محاکمه day fixed for trial
وقت معین specified time
وقف بر اولاد endowment for descendants
وقف بر مصالح عامه endowment for common good
وقف بر نفس endowment for the benefit of real persons
وقف خاص private endowment; endowment for the benefit of certain individuals
وقف عام public endowment; endowment to the public
وقف endowment; by preventing it from becoming the property of a third person
وقفنامه deed of endowment
وقفه interval; abeyance
وقوع جرم perpetration of a crime
وقوع incidence; occurrence
وکالت انفرادی sole delegation
وکالت تام الاختیار plenipotentiary representation/ power of attorney
وکالت تسخیری court appointed advocate
وکالت تشریعی legislative mandate
وکالت جمعی collective delegation
وکالت خاص special power of attorney
وکالت در بیع agency in selling
وکالت در توکیل delegate power of attorney
وکالت در دادگاهها advocacy at courts
وکالت در دعاوی advocacy
وکالت ضمنی implied / tacit delegation
وکالت عام general power of attorney
وکالت کردن to advocate ;to represent
وکالت محدود limited power of attorney
وکالت مطلق unconditional power of attorney
وکالت مقید qualified power of attorney
وکالت delegation; power of attorney; agency; mandate; advocacy
وکالت representation ; procuration ; attorney ship
وکالتاً by proxy; on behalf of
وکالتنامه عام general power of attorney
وکالتنامه خاص special letter of attorney
وکالتنامه عام general letter of attorney
وکالتنامه محضری procuration drawn up before a notary
وکالتنامه letter of attorney ; deed of proxy
وکلای انجمن بلدی members of city council
وکیل (نماینده مجلس) representative ; member of the parliament
وکیل انتخابی voluntary counsel ; retained counsel
وکیل بدون اذن اصیل حق توکیل ندارد delegatus non potest delegare
وکیل پژوهشخواه counsel for the appellant
وکیل تام الاختیار (با حق توکیل به غیر) universal agent
وکیل خواهان plaintiff’s attorney
وکیل دادگستری proxy; attorney; mandatory, advocate
وکیل در اجرای صیغه عقد agent to conclude the contract
وکیل در توکیل attorney with the right of substitution
وکیل در مرافعه (دادرسی) attorney for litigation
وکیل دعاوی جنائی criminal practitioner
وکیل طرف مقابل opposing counsel
وکیل عام general agent
وکیل عمومی trial counsel
وکیل گرفتن retain counsel
وکیل متخلف errant attorney
وکیل مدافع تسخیری public defender; defender au officio service
وکیل مدافع شخصی (غیر تسخیری) private attorney
وکیل مدافع مجانی free lawyer
وکیل مدافع معرفی شده به دادگاه attorney of record
وکیل مدافع منصوب از طرف دادگاه assigned counsel
وکیل مدافع barrister; attorney at law; advocate ; defending attorney
وکیل مسخر (در امور جزائی) counsel appointed by the court to defend the accused
وکیل مسخر (در امور مدنی) counsel appointed by the bar association to represent a litigant
وکیل مشاور consulting barrister
وکیل منصوب از طرف دادگاه court-appointed counsel
ول خرد small-change
ولاء امامت loyalty by virtue of imamate (leadership) ; religious faith
ولاء عتق loyalty by virtue of emancipation ; liberation
ولاء patronage ; guardianship ; mastership
ولادت از زنا birth out of wedlock
ولادت birth
ولایت اجباری compulsory guardianship
ولایت افتاء (فقه) authority to announce a religious opinion
ولایت فقیه guardianship of jurist consult
ولایت قانونی legal guardianship
ولایت قهری natural guardianship
ولایت guardianship; mastership; authority
ولد شبهه child of mistaken intercourse
ولد child; descendant
ولدزنا illegitimate child
ولگرد vagrant; vagabond; idle persons
ولگردی vagrancy
ولی اجباری compulsory guardian
ولی امر guardian of affairs ; plenipotentiary; master of the affairs
ولی جنین curator to child unborn
ولی خاص specific guardian
ولی دم “avenger of blood; “”the next-of kin”” who has the right to demand retaliation ; blood-wit; avenger of blood”
ولی قانونی legal guardian
ولی guardian; protector; benefactor; companion; next of kin; legal guardian
ولیعهد hier-presumptive
وهن (ضعف و سستی) weakness
ویزا visa
ویزای ترانزیتی (عبوری) transit visa
ه دریا ریختن کالا برای سبک کردن کشتی jettison
هامش apostille; a marginal note
هبه به موجب وصیت نامه testamentary gift
هبه تا زمانیکه به قبض داده نشود نافذ نیست non valet donatio nisi subsequatur traditio
هبه خفی donation in disguise
هبه غیرمعوض donation withoutconsideration
هبه کننده donor
هبه گیر donee
هبه ما فی الذمه discharge of debt through donation
هبه معوض gift with a return; donation with consideration
هبه نامه deed of gift
هبه gift of the substance; donation; gift inter vivos; gift
هتاکی affront; aspersions; violation
هتک آبرو indignity
هتک حرز breaking into safe custody; reffraction
هتک حرمت منازل forcible entry
هتک حرمت spersion; defamation; dishonor; desecration
هتک حیثیت عمومی to outrage public decency
هتک حیثیت و آبرو injuries or affronts to honor or personal dignity
هتک حیثیت degradation
هتک عرض defamation
هتک ناموس ravishment
هتک break; split; rupture
هجر separation; remoteness
هجرت (پیامبر) immigration(of theprophet from mecca to medina); the beginning of the islamic era
هجو disparge; dispraising ; deffamation
هدف جنبی collateral aim
هدف کلی قانونگذار general object of the legislature
هدف و منظور یک معاهده object and purpose of a treaty
هدف وسیله را توجیه میکند end justifies the means
هدیه gift; donation
هر اصلی استثناء پذیر است every principlemay have exceptions
هر آنچه که برروی زمین ساخته شود از متعلقات زمین محسوب می گردد .aedificatum solo, solo credit; what is built upon the land goes with the land
هر چه پائین رود (در ارث) however low
هرج ومرج anarchy; chaos
هرچه بالا رود (وراث) however high
هرکس که ادعا کرد اثبات هم با اوست offirmantis est probare
هرگاه معنی حقیقی مهجور و معنی مجاز شایع گردد باید معنی مشهور مجــازی را مــــورد توجـــه قـــــرارداد) where metaphorical meaning a word is in common use, the real meaning is abandoned
هرم سازمانی organizational pyramid
هروئین heroin
هزینه حمل برعهده فروشنده است free delivered
هزینه اتفاقی contingency
هزینه اجرا expenses of execution
هزینه استفاده از بار انداز dock dues
هزینه استفاده از تسهیلات بندری harbor dues
هزینه اضافی extra expense
هزینه امداد آتش سوزی fire extinguishing costs
هزینه امداد و نجات (بیمه) salvage expenses
هزینه امور ورشکستگی expenses of bankruptcy affairs
هزینه انتخابات election expenses
هزینه بالاسری overheads
هزینه بانکی bank charge
هزینه پارک کردن اتومبیل parking fees; rates and charges for parking
هزینه پزشکی برعهده کارفرمااست medical costs are to be borne by the employer
هزینه پزشکی medical costs
هزینه تامین خواسته expenses of the sought security sought for the claim
هزینه تامین دلیل expenses of preservation of evidence
هزینه تبدیل ارز agio
هزینه تحقیقات محلی local investigation charges
هزینه تسهیلات بندری port rates
هزینه تصدی management expenses
هزینه تفکیک partitioning charges
هزینه تنزیلی tapering charge
هزینه ثابت fixed costs; fixed charges
هزینه دادخواست petition charge
هزینه دادرسی legal costs; adjudication costs; court costs
هزینه دفتر office charge
هزینه زندگی cost of living; living expenses
هزینه سرمایه ای capital expenditure
هزینه سفر bill of fare; traveling allowance
هزینه ضبط و نگهداری اموال توقیف شده charges of taking and keeping the distress
هزینه قرار cost of issuing an order
هزینه کارشناسی survey fees
هزینه کسب مجوز permit fees
هزینه کفن و دفن funeral expenses
هزینه لنگرگاه groundage
هزینه مداوا cost of treatment
هزینه مراقبتهای پزشکی و بستری شدن دربیمارستان expenses for medical attention andhospitalization
هزینه مربوط به دادرسی judicial charges; litigation fees
هزینه مسکن value of living quarters
هزینه مقدماتی preliminary charges
هزینه های اتفاقی incidental expenses
هزینه های اجتناب ناپذیر unavoidable costs
هزینه های اداری administrative expenses
هزینه های انبارداری storage charges
هزینه های انتقال(در اموال) closing charges
هزینه های آگهی advertisement charges
هزینه های پستی postal charges
هزینه های تعقیب جزایی costs of prosecution
هزینه های طبی medical expenses
هزینه های عمومی general expenses
هزینه های غیرمستقیم indirect costs
هزینه های متفرقه incidental expenses
هزینه های مستهلک نشده unamortized costs
هزینه expenditures; costs; charges
هزینههای عملیاتی operating expense
هشت یک (ثمینه) one eight
هم پیمانان confederate
هم جوار بودن abut
هم مردگی dying of a several people at the same time; commorientes
هم نام (دارای اسم مشابه) namesake
همبستگی اجتماعی social solidarity
همبستگی ملی national solidarity
همبستگی solidarity
همجنس بازی homosexuality
همزیستی مسالمت آمیز peaceful coexistence
همسر spouse
همسری conjugality
همشهری fellow citizen
همشیره foster brother or sister
همکاری با دشمن collaborating with the enemy
همکاری بین المللی international cooperation
همه پرسی referendum
هنجارهای اخلاقی norms of morality
هنجارهای قانونی norms of law
هواپیما ربا hijacker
هواپیما ربایی hijacking
هواپیمای باربری cargo plane
هول horror; fright; terror
هوو rival wife; wires of the same husband
هویت اشیاء individuality
هویت را محرز کردن establishment of the identity of a person
هویت و محل سکونت اشخاص identity and location of the persons
هویت identity
هـهاشمه offence of breaking the bone
هیأت اجرایی executive board
هیأت اداری administrative board
هیأت اعزامی mission
هیأت امناء board of trustees; board of regents
هیأت تجدید نظر board of review
هیأت تجدید نظراجرایی board of review for execution of orders
هیأت تحقیق fact-finding delegation; the inquest
هیأت تشخیص (اداره کار) discretionary board
هیأت حاکمه governing body
هیأت حقیقت یابی ، کمیسیون تحقیق یا هیأت تحقیق fact finding board (body)
هیأت حل اختلاف dispute settlement board
هیأت دولت cabinet; council of ministers
هیأت رییسه مجلس presiding board of the assembly
هیأت رئیسه administrative body
هیأت سیاسی legation; a diplomatic minister and his suite
هیأت عالی منصف grand jury
هیأت عفو و بخشودگی parole board
هیأت علمی دانشگاه academic staff
هیأت عمومی تمیز general council of justices of supreme court
هیأت فنی اشتغال technical board of employment
هیأت مدیره (شرکت) board of directors
هیأت مدیره(متشکل از دوسطح مختلــــفاداری) tow-tier boards
هیأت منصفه عادل fair jury
هیأت منصفه jury
هیأت نظارت board of control and supervision
هیأت نمایندگی legation
هیأت وزیران cabinet; the council of ministers
هیات body of men; mission ; council; board
هیأتهای اداری decisions of administrative boards
هیچکس را بخاطر افکارش نمی توان مجازات کرد cogitationis poenmnemo patitur ;no one suffers punishment for his thoughts
هیچکس را برای یک جـــرم دوبار مجــازات نمی کنند nemo debt bis puniri pro unodelicto; no one ought not to be punished twice for the same offense
هیچکس را نمی توان خطاکار فرض کرد nemo praesumitur malus; no one is presumed to be bad
هیچکس مافوق قانون نیست .nemo est supra leges; no one is above the law
هیچکس ملزم به انجام غیرممکن نیست(عدم تکلیف مالایطاق) nemo tenetur ad impossibile ; no one is bound to perform an impossibility
هیچکس ملزم نیست خودرا متهم کند .accusare nemo se debet ;no one is bound to accuse himself
هیچکس نمی تواند خود را تحت تعقیب قرار دهد no one can sue himself
هیچکس نمی تواند هم قاضی و هم مدعی باشد aliquis non debt esse judex in propria causa, quia potest esse judex pars; one ought not to be a judge in his own case
هیچکس نمیتواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیـــت کنــد no one can bequeath more than one-third of his property in legacies
هیچکس، نباید از عمل زیان بار خود منتفع شود commodum ex injuria sua nemo habra debet
یا محاکمه کن یا مسترد کن aut judicare aut dedere
یادداشت تفاهم memorandum of understanding
یادداشت memorandum; minute
یادداشتهای قاضی (در طول محاکمه) judge’s minutes or notes
یارانه صادراتی(سوبسید) export bounty
یأس despair
یاغی outlaw; rebel; rebellious
یافتهها ، نتایج finding (s)
یائسگی menopause
یائسه menopausal
یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (ضرر خصوصی را در برابر ضرر عمومی باید تحمل کرد) law will readily tolerate an specific loss to prevent a common evil; a public loss could be prevented by sustaining
یتیم خانه foster home
یتیم orphan
ید امانی trust possession; fiduciary capacity
ید سابق prior possession; former possession
ید عدوان (غیرقانونی) illegitimate possession
ید غیر قانونی unlawful possession
ید قانونی lawful possession
ید لاحق subsequent possession
ید hand; possession
یره نویسی کردن سهام (پذیرفتن) subscribe
یسار (فقه) solvency
یغما plundering
یک همسری monogamy
یکجا en bloc; en masse
یکجانبه (بدون حضور طرف مقابل) exparte
یکسان بودن ارزش دلائل معارض equality of contrary reasons
یکسان سازی رویه قضائی unification of the jurisprudence
یگان آموزش دهنده(دوره آموزشی سربازی) training unit
یمین (راست) right
یمین (سوگند) oath
یمین استظهاری oath of credibility
یمین العقد promissory oath
یمین مدعی claimant’s oath
یمین مردود passed oath
یونسکو U.N.E.S.C.O( UnitedNations Educational , Scientific and Cultural Organization)
یونیسف (صندوق بینالمللی سازمان ملل برای کودکان در مواقع ضطراری) UNISEF (United Nations International Children’s Emergency Fund)
یهودی Jew
یهودیت judaism

به نقل از وب سایت آقای دکتر شیروی

برچسب‌ها:
  • تاریخ انتشار: 15 آذر 1398
  • تعداد بازدید: 35832
  • بدون دیدگاه