با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

سوالات تیر ۱۳۹۸ جلسه مصاحبه از متقاضیان دکتری گرایش حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر طاهر حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام
آی.دی تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh

 1. خود را بیازمایید – این سوالات فی البداهه در جلسه از سوی اساتید پرسیده شده اند نه اینکه از قبل طراحی شده باشند + سوالات زبان تخصصی انگلیسی به صورت شفاهی در جلسه پرسیده شد.

۲. کمیته اساتید مصاحبه کننده پنج نفره بود. دکتر طاهر حبیب زاده یکی از اعضا بودند.

۳. مهمترین نکته مدنظر اساتید، قدرت تحلیل داوطب است و اینکه چگونه بین مواد مختلف قانونی و سایر دانش های حقوقی می تواند غور کند و تحلیل ارائه نماید. 

۴. سوالات در حوزه: فقه – اصول فقه- حقوق مدنی – حقوق تجارت – زبان انگلیسی تخصصی

۴. هیچ گونه تبعیضی بین بانوان و آقایان اعمال نشده است به جز سابقه و توانایی علمی در جلسه مصاحبه. 

لیست بخشی از سوالات مطروحه:

۱. آیا تحریم مصداقی از فورس ماژور است؟

۲. اگر دو تاجر زن و مرد باهم ازدواج کنند، آیا نکاح تجارتی خواهد بود؟

۳. تلف مهریه عین معین قبل از تسلیم به زوجه از جیب چه کسی است؟ آیا تلف مبیع قبل قبض من مال بایعه، اینجا هم جاریست؟

۴. آیا با قاعده سلطنت می توانیم معامله ای را که نمی دانیم مجاز است یا خیر، انجام دهیم؟

۵. اگر در اتمام مدت عقد موقت یا بقای آن اختلاف بین زوجین باشد، می توان اصل استصحاب را جاری کرد؟

۶. فرق مضطر و مکره در چیست؟ تفاوت بین حکم آندو چه می باشد؟

۷. ضمان درک مبیع به چه معنی است و مشمول چه خساراتی می شود؟

۸. آیا تاجر محجور است؟ در صورت ممنوعیت از تصرفات مالی پرداخت نفقه عیال و اولاد وی بر عهده کیست؟

۹. شرکت الف فرانسوی از بانک مرکزی طلبکار است و دریافت آن را به شرکت ب آلمانی که به آن بدهکار است منتقل می کند. این انتقال از نظر حقوق ایران چه نوع عمل حقوقی است؟

۱۰. اگر الف به ب زمینی برای کار برای ۵ سال بدهد تا عایدات را نصف به نصف تقسیم کنند، چه نوع عقدی است؟

۱۱. شرایط اعمال قاعده غرور چیست؟ علم و جهل طرفین چه اثری در نتیجه دارد؟

۱۲. مقتضای ذات عقد رهن چیست؟

۱۳. اصل مثبت در اصول فقه به چه معنی است؟

۱۴. آیا ایقاع در حقوق ایران از اسباب ایجاد تعهدات است؟

۱۵. اگر در قراردادی شرط شود که خریدار میزان ضرر و زیان خود ناشی از اجرای صحیح قرارداد از سوی مشتری را از ثمن کسر خواهد کرد، صحیح است؟

۱۶. لحظه تاجر شدن چه زمانی است؟

۱۷. فرق حکومت با تخصیص در چیست؟

۱۸. اگر قاعده لاضرر با قاعده اقدام تعارض کند کدام مقدم است؟

۱۹. جریان اصل صحت در جنون ادواری چگونه است؟

۲۰. رهن کلی در معین صحیح است؟

۲۱. بیعی که ثمن آن عین باشد صحیح است؟

۲۲. سهام و اوراق بهادار مال منقول اند؟

۲۳. قاعده ما لایضمن چیست و نوع ضمان عقدی است یا واقعی؟

۲۴. ضمان معاوضی چیست؟

۲۵. منشا اختلاف در قاعده لاضرر چیست؟

۲۶. استحصاب اصل است یا اماره؟

۲۷. در اجرای قاعده صحت باید اعمی بود یا صحیحی؟

۲۸. با تغییر جنسیت زوج، عقد نکاح چه تکلیفی پیدا می کند و تعهدات نکاح چه می شود؟

۲۹. در قاعده لاضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟

۳۰. در تعارض بین ضرر و تضرر، تقدم با کدام است؟

۳۱. آیا قواعد لاضرر و لاحرج در حقوق امروز، امری محسوب می شوند یا تبعی؟

۳۲. داوری پذیری اموال عمومی و دولتی چگونه است و شرکت های دولتی مشمول فرآیند آن هستند؟

۳۳. مبنای خیارات چیست؟

۳۴. آیا در عقد رهن، راهن می تواند شرط خیار کند؟

۳۵. آیا اصل صحت در مورد تمام بندهای ماده ۱۹۰ اجرا می شود؟ 

۳۶. آیا تعدیل قرارداد در حقوق ایران قابل پذیرش است؟

۳۷. اوراق بهادار چیست و امکان ترهین آنها وجود دارد؟

۳۸. اگر در شرکتی نقل و انتقال سهام منوط به کسب اجازه از سایر شرکا باشد و شریکی بدون جلب موافقت سایرین سهم را انتقال دهد، تکلیف انتقال چیست؟

۳۹. تاثیر اعسار در امور مدنی در مقایسه با امور تجاری چیست؟

۴۰. معامله اکراهی را چگونه به مکرَه نسبت می دهند در حالی که گفته می شود در بحث مسئولیت مدنی مکرَه مسئولیت ندارد و مسئولیت متوجه اکراه کننده است؟

۴۱. ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی چیست؟

۴۲. تعریف شخص با شخصیت های امروزی مثل هوش مصنوعی چه ارتباطی دارد؟

۴۳. چه مصالحی وجود دارد که برای شرکت های تجاری، شخصیت حقوقی مستقلی قائل شویم؟

۴۴. شرکتی پروانه بهره برداری از یک معدن را که اخذ کرده است به بیماران شهر برای مدت ۲۵ سال وقف می کند، چگونه قابل تحلیل است؟

۴۵. بیع شرط با بیع خیاری چه فرقی دارد؟

۴۶. ماهیت خیار در تمام بیع ها یکسان است؟

۴۷. شک در رافع با شک در مقتضی چه تفاوتی دارد؟

۴۸. آیا می توان سهام شرکت را وقف کرد؟

۴۹. ضمان عهده از مبیع به چه معنی است؟

۵۰. انتقال مبیع در بیع ملک از زمان تنظیم مبایعه نامه عادی است یا رسمی؟ 

۵۱. وجوه افتراق شرکت های نسبی، محدود و تضامنی در چیست؟

۵۲. اینکوترمز ناظر بر چیست؟

۵۳. ال.سی ناظر بر چیست و ساز و کار اجرایی آن چه می باشد؟

۵۴. از مسقطات تعهدات، مالکیت مافی الذمه به چه معنی است؟

۵۵. زوج چگونه از باب مافی الذمه از پرداخت مهریه زوجه معاف می شود؟

۵۶. هبه دین را تحلیل کنید و با ابرا دین مقایسه کنید.

۵۷. تکلیف هدایای دوره نامزدی و عقد در صورت به هم خوردن رابطه چیست؟

۵۸. تاجری ورشکسته می شود و عقد موقت می کند برای یک سال با مهر ۱ میلیارد تومان. آیا می توان شخصا مهریه را پرداخت کند؟

۵۹. آیا به اختلاف بین شرکت فرانسوی و آلمانی برای اجرای قرارداد در امارات، دادگاه ایران صالح است؟ در صورتی که صالح باشد قانون حاکم کدام است؟

۶۰. فرق عدم النفع با تفویت منفعت در چیست؟

۶۱. در مکاسب شیخ انصاری، در بحث از مستندات اصل لزوم، یک دلیل آیه اوفوابالعقود است، که برخی به این مستند ایراد می گیرند و آن را مستند اصل لزوم نمی دانند. این ایراد چیست؟

۶۲. قاعده صحت اصل حکمی است یا موضوعی؟

۶۳. قاعده تلف مبیع قبل قبض من مال بایعه، آیا عدم تعهد به تسلیم بدل مبیع یک قاعده استثناست یا قاعده کلی در هر عقدی؟

۶۴. در استخراج نفت از منابع نفتی، شرکت الف مالک مخازن از شرکت ب می خواهد با آوردن امکانات فنی مهندسی از مخازن مشخصی نفت استخراج کرده و عایدات تنصیف شود. در قالب چه عقدی قابل تحلیل است؟ آیا محدودیت های قانونی یا فقهی به نظر می رسد؟

۶۵. قالب سرمایه گذاری های خارجی در ایران چه قالب هایی می تواند باشد؟ 

۶۶. آیا پول را می توان وقف کرد یا اجاره داد؟

۶۷. مبنای مالکیت در حیازت مباحات چیست؟

۶۸. تکلیف معامله مدیر عامل یک شرکت با شرکت دیگری که سهامدار آن است چیست؟

۶۹. اگر مالی در یک زمان توسط دو وکیل بی اطلاع از هم به رهن داده شود، تکلیف رهن ها چیست؟

۷۰. منظور از رهن مستعار در فقه چیست و آیا از نظر مبنا ایرادی به آن وارد است؟

۷۱. در زمین عاریه ای میتی را دفن می کنند، تکلیف عاریه و میت چیست؟

۷۲. صیادی یک ماهی به الف می فروشد و الف آن را به مهمان می دهد. در زمان تناول ماهی، مرواریدی یافت می شود. مروارید متعلق به کیست؟

۷۳. تاجری ورشکست می شود و مالی به وی وقف می گردد. قبض  و اقباض با کیست و منافع از آن کیست؟

۷۴. اگر بر جنینی مالی وقف شود تکلیف وقف در دو حالت سقط و زنده متولد شدن چیست؟

۷۵. الف به ب وکالت می دهد و ب به ج. با فوت وکیل ب،‌ تکلیف عقد وکالت دوم چیست؟

۷۶. استفاده از ملک مسکونی اجاره ای برای راه اندازی کارگاه تولیدی بر ید مستاجر اثر دارد؟

۷۷. اینکوترمز ها شرط ضمن عقد هستند یا قرارداد؟

۷۸. اصل حاکم بر ضمانت نامه های بانکی در مقایسه با قرارداد پایه چیست؟

۷۹. قالب های حقوقی سرمایه گذاری خارجی چیست؟

۸۰. آیا عقد نکاح فضولی متصور است؟

  • تاریخ انتشار: 20 تیر 1398
  • تعداد بازدید: 3809
  • بدون دیدگاه