با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

زبان انگلیسی بهجت – درس 26

زمان حال کامل ساده یا ماضی نقلی – بخش  ۲    ((present perfect)

have/has + past participle

موارد دیگری از کاربرد زمان حال کامل ساده به این شرح است:

۱. برای بیان اینکه یک عملی برای چندین بار تا حال اتفاق افتاده است:

 • I have written six letters since lunchtime.

۲. برای بیان اینکه وضعیت فعلی چه مدت طول کشیده است:

 • I have studied hard for years.
 • I have never liked you.
 • We have always lived here.

۳. نکته: اگر عملی تمام شده است از زمان حال کامل استفاده نمی شود چون زمان حال کامل به حال اشاره دارد نه به گذشته تمام شده:

 • I saw Lucy yesterday.
 • Tom was ill last week.

۳. برای صحبت در مورد موضوعی که منظورمان تاکنون است نه یک زمان مشخص تمام شده در گذشته – مقایسه کنید:

 • Have you seen John and Kate?
 • Did you see John and Kate yesterday?

۴. وقتی شخص یا چیز یا اوضاع و احوالی مسئول وضعیت فعلی باشند و شناسایی شود از زمان گذشته ساده استفاده می شود نه حال کامل ساده:

 • ‘Why are you crying?’ ‘Granny hit me.’ (… ‘Granny has hit me.’)
 • The Chinese invented paper. (The Chinese have invented paper.)
 • That is a nice picture. Did you paint it yourself?
 • Some people think that ‘Pericle’ was not written by Shakespeare.
 • I am glad you were born.
 • How did you get that bruise?
دریافت فایل‌های پیوست شده

شما برای دریافت فایل باید وارد شوید و یا نام نویسی کنید. (دریافت فایل رایگان است)

حتما پوشه Spam یا Junk ایمیل خود را چک کنید، چرا که ممکن است ایمیل حاوی رمز شما به اسپم وارد شود.

 • تاریخ انتشار: 2 خرداد 1396
 • تعداد بازدید: 3365
 • بدون دیدگاه