با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

. مجدداً سلام عرض می کنم،بنده دانشجو شته حقوق دانشگاه پیام نور شهرستان محروم خودمی باشم، یکی ازبستگان دانشگاه روزانه قم رشته‌ علوم قرآن و حدیث راانتخاب نمود که مسیرم راتغییردادوناگزیربه دانشگاه سطح پایین پیام نورشهرستان آمدم، استادعالم وآدم حتی یکی ازاساتید برجسته دانشگاه تهران می‌گویند ادامه نده وبعداز سربازی پزشکی بخوان که اکنون کار فقط برای رشته‌ پزشکی هست، درصورتی که بنده قصدارتقاءخود راداشتم وقانون اساسی و… حفظ بودم ودانش آموز بااستعدادی بودم اکنون مستأصل می باشم و نگرانم همه چیز خراب شود.

پرسش و پاسخدسته بندی: مشاوره. مجدداً سلام عرض می کنم،بنده دانشجو شته حقوق دانشگاه پیام نور شهرستان محروم خودمی باشم، یکی ازبستگان دانشگاه روزانه قم رشته‌ علوم قرآن و حدیث راانتخاب نمود که مسیرم راتغییردادوناگزیربه دانشگاه سطح پایین پیام نورشهرستان آمدم، استادعالم وآدم حتی یکی ازاساتید برجسته دانشگاه تهران می‌گویند ادامه نده وبعداز سربازی پزشکی بخوان که اکنون کار فقط برای رشته‌ پزشکی هست، درصورتی که بنده قصدارتقاءخود راداشتم وقانون اساسی و… حفظ بودم ودانش آموز بااستعدادی بودم اکنون مستأصل می باشم و نگرانم همه چیز خراب شود.
احمد asked 1 سال ago

. مجدداً سلام عرض می کنم،بنده دانشجو شته حقوق دانشگاه پیام نور شهرستان محروم خودمی باشم، یکی ازبستگان دانشگاه روزانه قم رشته‌ علوم قرآن و حدیث راانتخاب نمود که مسیرم راتغییردادوناگزیربه دانشگاه سطح پایین پیام نورشهرستان آمدم، استادعالم وآدم حتی یکی ازاساتید برجسته دانشگاه تهران می‌گویند ادامه نده وبعداز سربازی پزشکی بخوان که اکنون کار فقط برای رشته‌ پزشکی هست، درصورتی که بنده قصدارتقاءخود راداشتم وقانون اساسی و… حفظ بودم ودانش آموز بااستعدادی بودم اکنون مستأصل می باشم و نگرانم همه چیز خراب شود. 
ددرصورت امکان راهنمایی آن بفرمایید. ?
رسیدن به مراتب عالی آنهم در این دانشگاه های سطح پایین و…  .