با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

در مواردی که قانون تملک آپارتمانها و آِئینامه اجرائی مسکوت است آیا به قانون تجارت می شود استناد کرد ؟

پرسش و پاسخدر مواردی که قانون تملک آپارتمانها و آِئینامه اجرائی مسکوت است آیا به قانون تجارت می شود استناد کرد ؟